Cấu trúc địa chỉ trên Internet

Thành phần, hình dạng của địa chỉvà cáclớp địa chỉ

1. Địachỉlớp A (AClass)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)

2. ĐịachỉlớpB (B Class)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID

3. ĐịachỉlớpC (C Class)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)

pdf37 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Cấu trúc địa chỉ trên Internet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
p 5: Subnetmask 255.255.255.252. 
 62 mạng con. 
 2 máy chủ mỗi mạng. 
Xem bảng tính địa chỉ cho các trường hợp trên 
Ví dụ: Địa chỉ mạng lớp C mà NIC phân cho VDC là 203.162.4.0. Trên địa chỉ này phân ra 2 mạng 
con thì địa chỉ sẽ là. 
Mạng 1: Địa chỉ mạng 203.162.4.64. 
Địa chỉ máy chủ trên mạng đó từ 203.162.4.65 đến 203.162.4.126 
Mạng 2: Địa chỉ mạng 203.162.4.128. 
Địa chỉ máy chủ trên mạng đó từ 203.162.4.129 đến 203.162.4.190 
11. 
II / Địa chỉ mạng con từ địa chỉ lớp B 
Default Mask của lớp B là 255.255.0.0 
class b: 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 25 
 Net ID - Khi phân địa chỉ mạng con sử dụng Octet 3 
Địa chỉ lớp B có 2 Octet thứ 3 và thứ 4 dành cho địa chỉ máy chủ nên về nguyên lý có thể lấy được 
cả 16 bit để tạo địa chỉ mạng . Nếu từ một địa chỉ mạng được NIC phân chúng ta định mở rộng lên 
254 mạng và mỗi mạng sẽ có 254 máy chủ. Trường hợp này sẽ lấy hết 8 bit của octet thứ 3 bổ sung 
vào địa chỉ mạng và chỉ còn lại 8 bit thực tế cho địa chỉ máy chủ, theo cách tính số thập phân 2n giá 
trị của 8 bit như đã nêu ở phần lớp C, chúng ta sẽ có: 
Bảng phân chia địa chỉ mạng con ở lớp B 
Class B 
Subnetting (Default 
Subnet mask) 
255.255.0.0 
Subnet Mask #of subnets Số mạng con 
#of hosts per 
subnet 
Số máy chủ trên 
mỗi mạng con 
255.255.192.0 2 16382 
255.255.224.0 6 8190 
255.255.240.0 14 4094 
255.255.248.0 30 2460 
255.255.252.0 62 1022 
255.255.254.0 126 510 
Sử dụng Octet 3 để mở 
rộng mạng con 
255.255..255.0 254 254 
255.255.255.128 510 126 
255.255.255.192 1022 62 
255.255.255.224 2046 30 
255.255.255.240 4094 14 
255.255.255.248 8190 6 
Sử dụng cả Octet 4 để 
mở rộng mạng con 
255.255.255.252 16382 2 
Địa chỉ lớp B về lý thuyết có 2 octet đầu cho địa chỉ mạng, khi chia mạng con theo phương pháp sử 
dụng tất cả 8 bit trong 3 octet cho địa chỉ mạng, trên thực tương ứng với lớp C, như vậy về địa chỉ 
NIC phân là lớp B nhưng cách tổ chức địa chỉ lại ở lớp C ( Xem Bảng phụ lục phân địa chỉ mạng con 
ở lớp B ). 
Trong bảng này cần chú ý ở cột 6 - khoảng cách địa chỉ giữa 2 mạng con giới thiệu cho chúng ta 
cách tính địa chỉ các mạng con, địa chỉ các máy chủ trên từng mạng liên quan tới cột 7,8,9,10. 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 26 
Ví dụ: Trường hợp Subnetmask 255.255.240.0 là rõ nhất. 
Chia được 14 mạng con, mỗi mạng con có 4094 máy chủ, khoảng cách địa chỉ giữa hai mạng con là 
16.0 có nghĩa. 
 Mạng con 1 có địa chỉ là xxx.yyy.16.0 ; Mạng con 2 sẽ có địa chỉ là xxx.yyy.16.0 + 16.0 = xxx.yyy.32.0 cứ tiếp tục như vậy ta sẽ tính được địa chỉ của từng mạng con và mạng con 14 là 
xxx.yyy. 224.0. 
 Địa chỉ máy chủ đầu tiên trên mạng con 1 là xxx.yyy.16.1 ; địa chỉ máy chủ đầu tiên trên mạng con 2 sẽ là xxx.yyy.16.1 + 16.0 = xxx.yyy.32.1. Tiếp tục như vậy ta sẽ tính địa chỉ được máy chủ 
đầu tiên của mạng con 14 là xxx.yyy.224.1 v.v.. 
 Tương tự chúng ta biết được địa chỉ cuối cùng của các máy chủ trên một mạng con. 
Theo hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm được các trường hợp khác. 
Tóm lại chia địa chỉ mạng con cũng phải theo một quy luật nhất định ngoài ý muốn của chúng ta, khi 
chia mạng con cũng bị mất khá nhiều địa chỉ, mất ít hay nhiều tuỳ thuộc vào các trường hợp cụ thể. 
12. 
phụ lục tham khảo địa chỉ mạng con lớp b 
Subnet 
bit 
số bit 
dành 
cho 
mạng 
con 
Subnet mask No, of 
networks 
Số mạng 
con 
No, of 
hosts 
Số máy 
chủ trên 
từng 
mạng 
Net no. 
Thứ tự 
mạng 
con 
Net step 
khoảng 
cách địa 
chỉ giữa 
2 mạng 
con 
Net id 
Địa chỉ các 
mạng con 
First host 
Địa chỉ đầu tiên 
của máy chủ 
trên từng mạng 
con 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 255.255.192.0 2 16382 0* 64.0 
 1 xxx.yyy.64.0 xxx.yyy.64.1 
 2 xxx.yyy.128.0 xxx.yyy.128.1 
 3* 
3 255.255.224.0 6 8190 0* 32.0 
 1 xxx.yyy.32.0 xxx.yyy.32.1 
 2 xxx.yyy.64.0 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 27 
 3 xxx.yyy.96.0 
 4 xxx.yyy.128.0 +32.0 
 5 xxx.yyy.140.0 
 6 xxx.yyy.192.0 xxx.yyy.192.1 
 7* 
4 255.255.240.0 14 4094 0* 16.0 
 1 xxx.yyy.16.0 xxx.yyy.16.1 
 2 xxx.yyy.32.0 xxx.yyy.32.1 
 . 
 . 
 . +16.0 +16.0 
 . 
 . 
 13 xxx.yyy.208.0 xxx.yyy.208.1 
 14 xxx.yyy.224.0 xxx.yyy.224.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 255.255.248.0 30 2046 0* 8.0 
 1 xxx.yyy.8.0 xxx.yyy.8.1 
 . 
 . 
 . +8.0 +8.0 
 . 
 . 
 29 xxx.yyy.240.0 xxx.yyy.240.1 
 30 xxx.yyy.248.0 xxx.yyy.248.1 
 31* 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 28 
6 255.255.252.0 62 1022 0* 4.0 
 1 xxx.yyy.4.0 xxx.yyy.4.1 
 . 
 . +4.0 +4.0 
 . 
 62 xxx.yyy.248.0 xxx.yyy.248.1 
 63* 
7 255.255.254.0 126 510 0* 2.0 
 1 xxx.yyy.2.0 xxx.yyy.2.1 
 . 
 . +2.0 +2.0 
 126 xxx.yyy.252.0 xxx.yyy.252.1 
 127* 
8 255.255.255.0 254 254 0* 1.0 
 1 xxx.yyy.1.0 xxx.yyy.1.1 
 . 
 . +1.0 +1.0 
 . 
 254 xxx.yyy.254.0 xxx.yyy.254.1 
 255* 
Ghi chú : Những giá tri XXX* là những giá trị có tất cả các bit đều bǎng 0 có nghĩa đây là mạng con 
và bằng 1 để dùng nội bộ , thực tế không phân . 
Bai tap 
1 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 29 
C©u hái sè 1 
V× sao ®Þa chØ Internet l¹i cã cÊu tróc kh¸c víi ®Þa chØ cña m¹ng viÔn th«ng? 
nmlkj A. V× tæ chøc Internet muèn thÕ 
nmlkj B. V× m¹ng Internet cã tæ chøc b×nh ®¼ng, chØ cã mét cÊp . 
nmlkj C. V× ®Þa chØ ph©n cho ngêi sö dông Internet kh«ng ®îc trïng nhau. 
nmlkj D. §óng ë trêng hîp B vµ C 
nmlkj E. Kh«ng cã c©u tr¶ lêi nµo trªn ®©y ®óng 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 2 
Ph©n phèi ®Þa chØ Internet? 
nmlkj A. Bé Bu ®iÖn viÔn th«ng Mü 
nmlkj B. Liªn minh viÔn th«ng quèc tÕ (ITU) 
nmlkj C. HiÖp héi Internet quèc tÕ 
nmlkj D. Trung t©m th«ng tin m¹ng Internet (NIC) 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 3 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 30 
Mét ®Þa chØ Internet ®îc ghi lµ 48.20.109.4. §Þa chØ viÕt nh thÕ nµy cã ®óng 
kh«ng? 
nmlkj A. Kh«ng ®óng 
nmlkj B. §óng 
nmlkj C. §óng, nhng kh«ng viÕt ë d¹ng ®Çy ®ñ 
nmlkj D. §©y kh«ng ph¶i ®Þa chØ Internet 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 4 
NÕu chóng ta muèn mét ®Þa chØ Internet ®Ó tæ chøc mét m¹ng líi tham gia 
m¹ng Internet víi qui m« 150 m¸y tÝnh vµ 50 cæng truy nhËp kh¸c nhau, 
chóng ta chän líp ®Þa chØ nµo? 
nmlkj A. Líp A 
nmlkj B. Líp B 
nmlkj C. Líp C 
nmlkj D. Líp D 
nmlkj E. Líp E 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 31 
C©u hái sè 5 
§Þa chØ IP: 225.010.14.32. §Þa chØ nµy ë líp ®Þa chØ nµo? 
nmlkj A. Líp A 
nmlkj B. Líp B 
nmlkj C. Líp C 
nmlkj D. Líp D 
nmlkj E. Líp E 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 6 
§Þa chØ IP: 180.30.20.10. §©u lµ ®Þa chØ m¹ng (Net ID)? 
nmlkj A. 180 
nmlkj B.180.30 
nmlkj C. 30.20 
nmlkj D. 180.30.20 
nmlkj E. 20.10 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 32 
C©u hái sè 7 
§Þa chØ IP: 203.162.12.10. §©u lµ ®Þa chØ cña m¸y chñ? 
nmlkj A. 10 
nmlkj B. 203 
nmlkj C. 12.10 
nmlkj D. 162.12.10 
nmlkj E. 203.162 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 8 
Muèn biÕt kh¶ n¨ng ph©n ®Þa chØ (kh«ng gian ®Þa chØ) cña m¹ng (Net ID) 
trong mét líp chóng ta c¨n cø vµo: 
nmlkj A. Sè octet dµnh cho Net ID 
nmlkj B. Sè bit trong class bit 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 33 
nmlkj C. Sè bit cßn l¹i trong octet (c¸c octet) dµnh cho Net ID 
nmlkj D. Sè octet dµnh cho m¸y chñ (Host ID) 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 9 
T¹o ®Þa chØ m¹ng con dùa trªn nguyªn t¾c nµo? 
nmlkj A. §Þa chØ m¹ng mµ NIC ph©n cho 
nmlkj B. Trªn líp ®Þa chØ 
nmlkj C. Trªn ®Þa chØ cña m¸y chñ 
nmlkj D. Trªn bit nhËn d¹ng líp (class bit) 
nmlkj E. LÊy bít mét sè bit cña phÇn ®Þa chØ m¸y chñ 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Chó ý: C©u tr¶ lêi B¹n ®∙ chän cho c©u hái nµy lµ n 
C©u hái sè 10 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 34 
255.255.0.0. D·y sè nµy lµ: 
nmlkj A. §Þa chØ Internet líp B 
nmlkj B. §Þa chØ Internet líp C 
nmlkj C. Gi¸ trÞ trÇn (Default Mask) líp A 
nmlkj D. Gi¸ trÞ trÇn (Default Mask) líp B 
nmlkj E. §Þa chØ m¹ng líp B 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 11 
Subnet Mask (gi¸ trÞ trÇn cña tõng m¹ng con) nãi lªn ®iÒu g×? 
nmlkj A. Sè m¹ng con ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ m¹ng NIC ph©n 
nmlkj B. Sè m¹ng con ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ líp A, B hoÆc C 
nmlkj C. Sè m¸y chñ (Host ID) ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ m¹ng NIC ph©n 
nmlkj D. Kh«ng nãi ®iÒu g× c¶, ®©y lµ gi¸ trÞ quy íc 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 35 
C©u hái sè 12 
Mét ®Þa chØ m¹ng líp C cã thÓ chia ra tèi ®a cho bao nhiªu m¹ng con? 
nmlkj A. Bao nhiªu tuú ý 
nmlkj B. 5 
nmlkj C. 30 
nmlkj D. 62 
nmlkj E. Kh«ng cã c©u tr¶ lêi ®óng 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
C©u hái sè 13 
Chóng ta cã bao nhiªu kh¶ n¨ng lùa chän khi chia ®Þa chØ m¹ng con ë mét ®Þa 
chØ m¹ng líp C? 
nmlkj A. Chia tho¶i m¸i 
nmlkj B. 256 
nmlkj C. 5 
nmlkj D. 14 
nmlkj E. 62 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 36 
C©u hái sè 14 
Khi nh×n thÊy ë ®Þa chØ líp C cã Subnet Mask lµ 255.255.255.224 chóng ta 
hiÓu thÕ nµo? 
nmlkj A. Sö dông 3 bit cña ®Þa chØ m¸y chñ cho ®Þa chØ m¹ng con 
nmlkj B. Sö dông 6 m¹ng con trªn ®Þa chØ líp C ®ã 
nmlkj C. Hai c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng 
nmlkj D. Hai c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 
Chó ý: C©u tr¶ lêi B¹n ®∙ chän cho c©u hái nµy lµ n 
C©u hái sè 15 
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, email: cuonngp@diachiweb.com 
 37 
Tæ chøc qu¶n lý m¹ng Internet cña tõng quèc gia ®îc phÐp ph©n chia phÇn 
nµo trong ®Þa chØ Internet (®Þa chØ IP)? 
nmlkj A. §îc ph©n ®Þa chØ m¹ng (Net ID) trong tõng líp. 
nmlkj B.§îc ph©n ®Þa chØ c¸c m¸y chñ trªn tõng m¹ng (Host ID) 
nmlkj C. §îc ph©n c¶ Net ID lÉn Host ID 
nmlkj D. Kh«ng ®îc quyÒn ph©n chia 
nmlkj N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi. 

File đính kèm:

 • pdfCan_ban_ve_dia_chi_IP.pdf
Tài liệu liên quan