Ôn tập thi giữa kỳ môn Mạng máy tính - Trường Đại học bách khoa TP HCM

1. Anh chị hãy cho biết chức năng của mô hình OSI :

a. Nó cung cấp một con đường để hiểu biết một mạng hoạt động như thế nào.

b. Nó gia tăng tốc độ truyền thông trên một mạng.

c. Nó đưa ra cách thức để tạo và thực hiện các mạng.

d. Câu (a) và (c) đều đúng.

e. Các câu (a), (b), (c) đều đúng.

2. Chọn phát biểu SAI khi nói về cách thiết kế phân tầng:

a. Giúp biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể, chức năng một cách trong sáng hơn.

b. Giúp giảm overhead khi truyền nhận dữ liệu đến mức tối đa.

c. Giúp việc hiện thực, bảo trì dễ dàng hơn.

d. Có thể thay đổi cấu trúc bên trong một tầng mà không ảnh hưởng đến các tầng khác.

3. Chọn câu trả lời đúng liệt kê các tầng (không phải tất cả) trong mô hình OSI theo đúng thứ tự từ trên

xuống:

a. Session, Datalink, Network, Physical.

b. Session, Transport, Network, Datalink, Physical.

c. Physical, Session, Network, Datalink.

d. Session, Network , Transport, Datalink, Physical.

pdf5 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 3166 | Lượt tải: 14download
Tóm tắt nội dung Ôn tập thi giữa kỳ môn Mạng máy tính - Trường Đại học bách khoa TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
h địa chỉ luận lý cho máy tính 
b. Đặt tên gợi nhớ cho máy tính 
c. Tìm đường đi cho packet 
d. Giải quyết tắc nghẽn 
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 
Đề số 0011- Trang 2/5 
12. Định nghĩa cách thức giao tiếp giữa các máy tính gồm cú pháp, ngữ nghĩa, vấn đề đồng bộ được gọi là 
gì? 
a. Đồ hình (topology). 
b. Bộ định tuyến (router). 
c. Phiên làm việc (session). 
d. Giao thức (protocol).
13. Cho biết phát biểu nào là đúng khi xem xét với thiết bị Router? 
a. Router hoạt động ở tầng Datalink trong mô hình tham khảo OSI. 
b. Địa chỉ luận lý trong gói dữ liệu sẽ được xem xét và quyết định đường đi. 
c. Địa chỉ vật lý trong khung dữ liệu sẽ được xem xét và quyết định đường đi. 
d. Cả ba câu trên đều sai. 
14. Cho biết phát biểu nào là đúng khi xem xét với thiết bị Hub? 
a. Hub tạo thành một miền đụng độ (collision domain). 
b. Khung dữ liệu đến từ một cổng sẽ được xem xét và gởi đến 1 cổng khác. 
c. Hub hoạt động ở tầng Datalink trong mô hình tham khảo OSI. 
d. Cả ba câu trên đều sai. 
15. Kiểu cáp UTP dùng để nối máy tính-máy tính là: 
a. Cáp chéo (crossover cable) 
b. Cáp vòng (Rollover cable) 
c. Cáp thẳng (Straigh cable) 
d. Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai. 
16. Cần bao nhiêu thời gian (giây) để truyền tải x Bytes trên đường truyền tốc độ y Kbps? 
a. 8192.10^(-6).(x/y) 
b. 10^(-3).(x/y) 
c. 8192.10^(-3).(x/y) 
d. 8.10^(-3).(x/y) 
17. Các tầng trong mô hình OSI được sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên là: 
a. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application 
b. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application 
c. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application 
d. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application 
18. Cho biết định dạng thông tin ở tầng Network trong mô hình OSI là gì ? 
e. Bit. f. Frame. g. Packet. h. Segment.
19. Khi một đơn vị dữ liệu di chuyển từ tầng cao đến tầng thấp hơn thì các phần đầu (header) được: 
a. Thêm vào dần. 
b. Xem xét và loại bỏ dần. 
c. Sắp xếp lại. 
d. Thay đổi vị trí. 
20. Tầng thể hiện (Presentation) trong mô hình tham khảo OSI chịu trách nhiệm cho việc gì? 
a. Cung cấp các dịch vụ chuyển đổi mã, mã hóa/giải mã, nén/giải nén dữ liệu. 
b. Cung cấp các dịch vụ cho các chương trình mà người dùng sử dụng 
c. Kết hợp và phân rã các gói tin. 
d. Đồng bộ giao tiếp giữa các node 
21. Đồ hình mạng nào sau đây thỏa mãn các tính chất gồm tối thiểu hóa chi phí cho các liên kết mạng và có 
liên kết trực tiếp từ các chi nhánh tới văn phòng trung tâm. 
Đồ hình 1 Đồ hình 2 Đồ hình 3 Đồ hình 4 
a. Đồ hình 1 
b. Đồ hình 4 
c. Đồ hình 2 
d. Đồ hình 3
22. Thiết bị Bridge KHÔNG CÓ chức năng nào sau đây ? 
a. Kết nối mạng LAN sử dụng những công nghệ khác nhau. 
b. Chia nhỏ các collision domain. 
c. Định tuyến các gói tin giữa các mạng. 
d. Mở rộng broadcast domain. 
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 
Đề số 0011 - Trang 3/5 
23. Trên Window, muốn xem địa chỉ vật lý (MAC Address) của card mạng ta dùng lệnh gì ? 
a. ipconfig /? 
b. netstat 
c. ipconfig /renew 
d. Tất cả đều sai 
24. Trên Window, khi không kết nối được đến một hệ thống khác, người quản trị dùng lệnh gì dò đường để xác 
định lỗi ? 
a. tracert 
b. traceroute 
c. ping 
d. route 
25. Chọn phát biểu sai về TCP: 
a. TCP là phương thức truyền tin cậy. 
b. TCP có thực hiện điều khiển dòng. 
c. TCP là phương thức truyền không hướng kết nối. 
d. TCP có thực hiện điều khiển lỗi. 
26. TCP dùng giao thức nào sau đây để điều khiển dòng : 
a. Stop and Wait Protocol. b. Transmission Control Protocol. 
c. Sliding Window Protocol. d. Các câu trên đều sai. 
27. TCP có khả năng phát hiện lỗi, khi TCP segment có lỗi thì : 
a. Bên nhận gởi NAK về lại bên gởi và yêu cầu gởi lại. b. Bên gởi nhận biết và gởi lại. 
c. Bên nhận loại bỏ TCP segment này. d. Các câu trên đều sai. 
28. Chiều dài tối đa của UDP Datagram là: 
a. 1500 Bytes. b. 2500 Bytes. c. 4800 Bytes d. Các câu trên đều sai. 
29. UDP có khả năng phát hiện lỗi, khi UDP Datagram có lỗi thì: 
a. Bên nhận gởi NAK về lại bên gởi, yêu cầu gởi lại. b. Bên gởi nhận biết và gởi lại. 
c. Bên nhận loại bỏ UDP Datagram này. d. Các câu trên đều sai. 
30. Để xác định là TCP SYN segment, ta dựa vào thông tin nào sau đây : 
a. Sequence number của segment bằng 1. 
b. ACK number của segment bằng 1. 
c. Cờ SYN được bật. 
d. Câu (a) và (b) đúng. 
31. Phát biểu nào sau đây là sai: 
a. Port dùng để kết nối giữa client/server. 
b. Port xác định ứng dụng truyền/ nhận dữ liệu. 
c. Port có giá trị từ 1 đến 1023. 
d. Port được dùng cho UDP và TCP 
32. Theo các anh chị, đối tượng Client trong mô hình Client/Server thực hiện : 
a. Chờ nhận yêu cầu, xử lý và trả đáp ứng. 
b. Gởi yêu cầu được lấy từ người dùng, nhận đáp ứng và hiển thị kết quả. 
c. Tiền xử lý yêu cầu, gởi yêu cầu, nhận đáp ứng và hiển thị kết quả. 
d. Tiền xử lý yêu cầu, gởi yêu cầu, nhận đáp ứng, xử lý đáp ứng và hiển thị kết quả. 
33. Giao thức nào sau đây không phải là giao thức ở tầng Application trong mô hình OSI ? 
a. UDP b. HTTP c. SNMP d. SMTP 
34. URL đại diện cho cụm từ gì ? 
a. Universal Resource Locator 
b. Uniformly Reserved Location 
c. Uniform Resource Locator 
d. Uniform Resource Link
35. Khi thực hiện lệnh nslookup www.yahoo.com , ta nhận được kết quả trả về là : 
a. Địa chỉ IP Mail eXchange của www.yahoo.com 
b. Địa chỉ IP của tên gợi nhớ www.yahoo.com 
c. Địa chỉ của Name server quản lý yahoo.com 
d. Các câu trên đều sai 
36. Thực hiện lệnh nslookup www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét packet chứa trong thông điệp DNS 
Query, địa chỉ Destination là địa chỉ IP của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng. b. DNS server 
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 
Đề số 0011 - Trang 4/5 
c. Máy tính có tên www.google.com d. Các câu (a), (b), (c) sai 
37. Thực hiện lệnh nslookup www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét packet chứa trong thông điệp DNS 
Query, địa chỉ Source là địa chỉ IP của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng. 
b. DNS server 
c. Máy tính có tên www.google.com 
d. Các câu (a), (b), (c) sai 
38. Port mặc định của HTTP server là bao nhiêu ? 
a. 80 b. 23 c. 25 d. 110 
39. Truy cập đến trang web www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét Frame Ethernet chứa trong thông 
điệp HTTP Request, địa chỉ Destination là địa chỉ vật lý của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng 
b. Default gateway 
c. Máy tính có tên www.google.com 
d. Các câu (a), (b), (c) sai 
40. Truy cập đến trang web www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét packet chứa trong thông điệp HTTP 
Request, địa chỉ Destination là địa chỉ IP của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng. 
b. Default gateway 
c. Máy tính có tên www.google.com 
d. Các câu (a), (b), (c) sai 
41. Truy cập đến trang web www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét Frame Ethernet chứa trong thông 
điệp HTTP Response, địa chỉ Source là địa chỉ vật lý của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng 
b. Default gateway 
c. Máy tính có tên www.google.com 
d. Các câu (a), (b), (c) sai 
42. Truy cập đến trang web www.google.com, dùng Ethereal bắt gói. Xét packet chứa trong thông điệp HTTP 
Response, địa chỉ Source là địa chỉ IP của máy tính nào? 
a. Máy tính đang sử dụng. 
b. Default gateway 
c. Máy tính có tên www.google.com 
d. Các câu (a), (b), (c) sai 
43. Bạn hãy cho biết tên của giao thức ở tầng vận chuyển của bộ giao thức TCP/IP mà đặc điểm chính của 
nó là phân phối dữ liệu tin cậy: 
a. Internet Protocol. 
b. Transmission Control Protocol. 
c. User Datagram Protocol. 
d. Cả b và c đều đúng. 
44. Để kết nối đến một ứng dụng mạng trên một máy tính ở xa, ta cần biết: 
a. Địa chỉ IP hay tên theo DNS của máy tính đó. 
b. Địa chỉ IP hay tên theo DNS của máy tính đó và địa chỉ IP bộ định tuyến. 
c. Địa chỉ IP hay tên theo DNS của máy tính đó và chỉ số port đích. 
d. Địa chỉ IP hay tên theo DNS của máy tính đó và chỉ số port nguồn. 
45. Theo các anh chị, đối tượng Client trong mô hình Client/Server thực hiện : 
a. Chờ nhận yêu cầu, xử lý và trả đáp ứng. 
b. Gởi yêu cầu được lấy từ người dùng, nhận đáp ứng và hiển thị kết quả. 
c. Tiền xử lý yêu cầu, gởi yêu cầu, nhận đáp ứng và hiển thị kết quả. 
d. Tiền xử lý yêu cầu, gởi yêu cầu, nhận đáp ứng, xử lý đáp ứng và hiển thị kết quả. 
46. Theo các anh chị, chương trình Server đồng thời (concurrent) và không có hướng kết nối 
(connectionless) có thể được thiết kế dựa trên giao thức : 
a. Internet Protocol. 
b. Transmission Control Protocol. 
c. User Datagram Protocol. 
d. Cả a và c đều đúng. 
47. Theo các anh chị, chương trình Server lặp (iterative) và chương trình Server đồng thời (concurrent) 
khác nhau ở điểm nào : 
 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 
Đề số 0001 Trang 5/5 
a. Khả năng xử lý yêu cầu trong một khoảng thời gian khá lớn. 
b. Khả năng nhận nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian khá lớn. 
c. Số lượng yêu cầu nhận được tại một thời điểm. 
d. Số lượng yêu cầu nhận được và xử lý tại một thời điểm. 
(Phần lập trình Socket bằng Java) 
48. Phương thức sẳn có trong lớp InetAddress dùng để lấy tên máy cục bộ tương ứng : 
a. GetName() c. GetHostName() 
b. GetHostByName() d. Các câu trên đều sai. 
49. Phương thức connect(InetAddress address, int port) trong lớp DatagramSocket dùng để: 
a. Kết nối đến địa chỉ cục bộ(address) của đối tượng DatagramSocket. 
b. Kết nối đến địa chỉ ở xa(address) của đối tượng DatagramSocket. 
c. Liên kết đến địa chỉ cục bộ(address) của đối tượng DatagramSocket. 
d. Các câu trên đều sai. 
50. Để tạo socket và lắng nghe tại port 53, chương trình UDP Server có thể hiện thực: 
a. DatagramSocket s = new DatagramSocket(53); 
b. DatagramSocket s = new DatagramSocket(); s.bind(new InetSocketAddress(53)); 
c. DatagramSocket s = new DatagramSocket(); s.connect(127.0.0.1,53); 
d. Cả a và b đều đúng. 
-HẾT- 

File đính kèm:

  • pdfÔn tập thi giữa kỳ môn Mạng máy tính - Trường Đại học bách khoa TP HCM.pdf