Tài liệu kỹ thuật Khái niệm về mạng

Khi hai hay nhiều máy tính được nối với nhau (Thường bằng cáp), chúng sử dụng các phần mềm để giao tiếp thông tin. Những người sử dụng mạng có thể cùng chia sẻ các tài nguyên mạng bao gồm: đĩa cứng, ổ CD-ROM, máy in, modem

pdf35 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Tài liệu kỹ thuật Khái niệm về mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 W†…QJ ÑQJ&… E`Q WKLfiW E• ‡†˙F G¨QJ‡‹ W’R QƒQ
P’QJGLflQU´QJOŽEULGJHURXWHUJDWHZD\YŽEURXWHU
- %ULGJH OŽP´WWKLfiWE•‡‹Q`LKDLP’QJ/$1Y˘LQKDXYŽFKRSK'SF‘F
WU’PF˚DP’QJQŽ\F…WK‹WK„QJWLQY˘LF‘FWU’PF˚DP’QJNLD%ULGJHW’RNfiW
Q`L˜O˘SOLƒQNfiWG—OLflXWURQJP„K°QK26,
- 5RXWHUQ…FKRSK'SNfiWQ`LQKL«XP’QJ/$1PÀLP’QJ‡†˙FTXQ OÖ
KRŽQWRŽQ‡´FO⁄SQKDXQK†QJY¢QF…WK‹WK„QJWLQ‡†˙FY˘LQKDX5RXWHUNfiW
Q`LP’QJ˜O˘S1HWZRUN/D\HUWURQJP„K°QK26,
- %URXWHUOŽP´WWKLfiWE•W¿K˙SFURXWHUYŽEULGJH
- *DWHZD\WKLfiWE•FKRSK'SNfiWQ`LF‘FP’QJNK„QJJL`QJQKDXY«JLDR
WKÑFVˇG˝QJF… WK‹ WK„QJ WLQ‡†˙FY˘LQKDX*DWHZD\ W’RNfiWQ`L˜ O˘S
WURQJP„K°QK26,

‡¾QKWX\µQ
0ÀLP´WP’QJ/$1‡«XVˇG˝QJP´WWKLfiWE•QK†‡L‹PYŽRF˚DP’QJ‡…
6XEQHW0ÀLNKLQK⁄Q‡†˙FP´WNKXQJG—OLflXWKLfiWE•QŽ\V¤NL‹PWUDSK Q‡•D
FK–F˚DNKXQJ[HPNKXQJG—OLflX‡…F…WKX´FP´WWURQJF‘FP’QJPŽQ…‡DQJQ`L
W˘LNK„QJ1fiXNK„QJNKXQJG—OLflXV¤‡†˙FJˇL‡fiQP´W‡L‹PWUXQJJLDQNK‘F
WURQJP’QJ
  .K‘LQLflPY«P’QJ


 

0ÉWY•LJLDRWKØFP™QJŽDQJW¯QW™L
€fiQ‡‚\ WD‡F…P´WF‘FQK°Q W¿QJTX‘WY«JLDRWKÑFP’QJ’†˘L‡‚\OŽ
P´WYŽLJLDRWKÑFP’QJ‡DQJ‡†˙FVˇG˝QJ
- 1HW%(8,JLDRWKÑFQŽ\QKDQKYŽU£WKLflXTXQ…‡†˙FK XKfiWF‘FVQ
SK¡PF˚D0LFURVRIWKÀWU˙X‡L‹PF˚DQ…OŽN¶FKWK†˘FVWDFNQK”W`F‡´
WUX\«QG¢QWUƒQP’QJWUXQJE°QK1…W†…QJWK¶FKY˘LW£WFF‘FP’QJGÒDWUƒQ
F‘FSK QP«PF˚D0LFURVRIW1K†˙F‡L‹PFK¶QKF˚DQ…OŽQ…NK„QJF…NK
QQJ‡•QKWX\fiQ
- 7&3,3JLDRWKÑFOLƒQP’QJYŽ‡L«XNKL‹QWUX\«QG¢QOŽP´WE´F‘FJLDR
WKÑFQK”PFXQJF£SWK„QJWLQJL—DF‘FP’QJVˇG˝QJJLDRWKÑFNK„QJJL`QJ
QKDXX ‡L‹P O˘Q QK£W F˚D 7&3,3 OŽ NK QQJ KR’W ‡´QJ W†…QJ W‘F F˚D
QKL«XOR’LP’QJNK‘FQKDXGR‡…Q…WU˜WKŽQKJLDRWKÑF‡†˙F‘SGXQJFKR
,QWHUQHW 1K†˙F ‡L‹P FK˚ \fiX F˚D Q… OŽ N¶FK WK†˘F G— OLflX O˘Q YŽ W`F ‡´
WUX\«QG—OLflXFK⁄P
- ;16;HUR[1HWZRUN6\VWHPJLDRWKÑFQŽ\‡†˙F‡†DUDE˜L;HUR[‡‹
[‚\GÒQJP’QJ/$1F˚DK‰1…W†…QJWÒQK†JLDRWKÑF7&3,3QK†QJJ…LWLQ
TXQJE‘QKL«XK…QQƒQO†XO†˙QJWURQJP’QJQKL«XK…Q
- ,3;63;€‚\OŽP´WE´F‘FJLDRWKÑFW†…QJWÒQK†1HW%(,8QK†QJNK‘F
OŽQ…FXQJF£SWK˚W˝F‡•QKWX\fiQ*LDRWKÑFQŽ\‡†˙FSK‘WWUL‹QW˛JLDRWKÑF
;16YŽ‡†˙FWK†ˆQJ‡†˙FG¨QJFKRP’QJ1RYHOO1HWZDUH
+°QK90„K°QKP’QJGLflQU´QJ
  .K‘LQLflPY«P’QJ


1GLVYÖRGL
&KR‡fiQQK—QJQPFX`L F˚D WK⁄SNÔPÀL WU°QK‡L«XNKL‹Q WUX\QK⁄S
‡†ˆQJWUX\«Q‡‚LK”LSKLF…ULƒQJP´WWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑF’R‡…‡W’RUD
U£WQKL«XF‘FWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFFKRPÀLP´WNL‹XJLDRGLflQF˚DO˘S0$&
€L«XQŽ\F…QJKµDOŽPÀLP´WQKŽFXQJF£SFDUGP’QJF QSKLW’RUDU£WQKL«X
F‘F WU°QK‡L«XNKL‹QJLDRGLflQJLDRWKÑF‡‹F…WK‹KR’W‡´QJ‡†˙FWURQJQKL«X
P„LWU†ˆQJY˘LF‘FKfl‡L«XKŽQKNK‘FQKDX
€ŸF W¶QK F˚D JLDR GLflQ WKLfiW E• P’QJ 1’,6 1HWZRUN ’HYLFH ,QWHUIDFH
6SHFLILFDWLRQYŽJLDRGLflQOLƒQNfiWG—OLflXP˜2’,2SHQ’DWDOLQN,QWHUIDFH[‘F
‡•QKQK—QJJLDRGLflQWLƒXFKX¡QFKRYLflFWK„QJWLQJL—DWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&YŽ
WU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑF

*LDRGL¶QWKLµWE¾P™QJ1’,6
€‚\OŽP´WWLƒXFKX¡Q[‘F‡•QKJLDRGLflQWK„QJWLQJL—DSK‚QO˘S0$&YŽ
WU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFQ”P˜O˘SYŽO˘SO˘SP’QJYŽO˘SWUX\«QWLWURQJ
P„K°QKKflWK`QJP˜26,1’,6‡†DUDP´WP„LWU†ˆQJOLQKKR’WWURQJYLflFWUDR
‡¿LG—OLflX1…[‘F‡•QKP´WJLDRGLflQSK QP«PJ‰LOŽJLDRGLflQ1’,6‡†˙FG¨QJ
E˜L WU°QK ‡L«X NKL‹Q JLDR WKÑF ‡‹ WK„QJ WLQ Y˘L E´ W†…QJ WK¶FKP’QJ 1HWZRUN
$GDSWHU

  .K‘LQLflPY«P’QJ6DX‡‚\WDF…WK‹‡†DUDP´WV`¶FKO˙LF˚DYLflFFKX¡QKR‘JLDRGLflQP’QJ
- 7U°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFFK–F QELfiWOŽSKLFK£SQK⁄QYŽ[ˇOÖF‘F\ƒX
F XF˚D1’,6QK†WKfiQŽR‡‹WK„QJWLQY˘LWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&˜EƒQG†˘L
PŽNK„QJF QELfiWP´WF‘FKFKLWLfiWVÒKR’W‡´QJF˚DWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&
‡…’R‡…E£WNÓP´WWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFW†…QJWK¶FK1’,6QŽRF¸QJ
F…WK‹WK„QJWLQ‡†˙FY˘LE£WNÓP´WWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&W†…QJWK¶FK1’,6
NK‘F€‹WKLfiWO⁄SP´WNƒQKWK„QJWLQJL—DWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFYŽWU°QK
‡L«X NKL‹Q0$&WK° WD Vˇ G˝QJTX‘ WU°QK J—Q ELQGLQJ 7U°QKELQGLQJ FKR
SK'SWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFYŽWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&F…WK‹WUDR‡¿LF‘F
WK˚W˝F1’,6F˚DFKÌQJ
- 1’,6 SK‚Q ‡•QK U» UŽQJ FKÑF QQJ QŽR ‡†˙F WKÒF KLflQ E˜L WU°QK ‡L«X
NKL‹QJLDRWKÑFFKÑFQQJQŽR‡†˙FWKÒFKLflQE˜LWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&’R
‡…F‘FQKŽVQ[X£WFDUGP’QJFK–F Q‡†DUDP´WWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&F…
WK‹[ˇOÖ‡†˙FF‘FOflQK1’,6‡`LY˘LO˘SEƒQWUƒQQ…YŽJLDRWLfiS‡†˙FY˘LO˘S
EƒQG†˘L
- 1’,6‡†DUDP´WSK†…QJWKÑFFKRSK'SQKL«XWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑF
YŽQKL«XWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&F…WK‹F¨QJKR’W‡´QJY˘LQKDX1…VˇG˝QJ
P´WWU°QK‡L«XNKL‹QSK QP«PJ‰LOŽTXQOÖJLDRWKÑF3URWRFRO0DQDJHU
‡‹NfiWK˙SF‘FWU°QK‡L«XNKL‹Q0$&YŽWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑF1KˆYLflF
VˇG˝QJQKL«XWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFWUƒQF¨QJP´WFDUGP’QJQƒQP´W
WU’POŽPYLflFF…WK‹WUX\QK⁄S‡¾QJWKˆLW˘LQKL«XVHUYHUF˚DF‘FP’QJNK‘F
QKDXPÀLVHUYHUVˇG˝QJP´WWU°QK‡L«XNKL‹QJLDRWKÑFULƒQJ
+°QK9,*LDRGLflQP’QJ1’,6
  .K‘LQLflPY«P’QJ


 

*LDRGL¶QOLŠQNµWG×OL¶XP¸2’,
&‘F‡ŸFW¶QK2’,‡†˙F‡†DUDE˜L1RYHOOYŽ$SSOHQK”P‡…QJLQKR‘YLflF
SK‘WWUL‹QF‘FWU°QK‡L«XNKL‹QYŽKÀWU˙YLflFFKRSK'SQKL«XWU°QK‡L«XNKL‹QJLDR
WKÑFWUƒQF¨QJP´WFDUGP’QJ
• &‘FWKŽQKSK QFK¶QKF˚D2’,
 

- 3URWRFRO’ULYHU,3;2’,&20‡†˙FG¨QJ‡‹WK„QJWLQJL—D/6/YŽF‘F
ÑQJG˝QJ
+°QK9,1KL«XG’QJJLDRWKÑFYŽ0$&F…WK‹NfiWK˙SY˘LQKDX
+°QK9,&‘FWKŽQKSK QF˚D2’,
  .K‘LQLflPY«P’QJ


- /6/&20 O˘SKÀ WU˙NfiWQ`L /LQN6XSSRUW/D\HUFXQJF£SF…V˜FKR
WU°QK‡L«XNKL‹Q0$&F…WK‹JLDRWLfiS‡†˙FY˘LQKL«XWU°QK‡L«XNKL‹QJLDR
WKÑF /6/&20 KR’W ‡´QJ W†…QJ WÒ QK† SK Q TXQ OÖ JLDR WKÑF 3URWRFRO
0DQDJHUWURQJ1’,6
- 0/,’WU°QK‡L«XNKL‹QJLDRGLflQ‡DNfiWQ`LOŽP´WWKŽQKSK QJLDRWLfiS
JL—DFDUGP’QJYŽ/6/€‚\OŽPSK˝WKX´FSK QFÑQJQ…‡†˙F‡†DUDE˜L
QKŽVQ[X£WFDUGP’QJ0QŽ\WK†ˆQJPDQJWƒQFDUGP’QJPŽQ…F…WK‹KÀ
WU˙
  .K‘LQLflPY«P’QJ


0‹\FK¶YÖP‹\WUŒP
7URQJE£WNÓP´WF£XK°QKP’QJQŽR‡«XF…¶WQK£WP´WP‘\W¶QK‡†˙FWKLfiW
O⁄SQK†P´WWŽLQJX\ƒQG¨QJFKXQJ€‹WKÒFKLflQYLflFQŽ\WDG¨QJP´WWU°QKJ‰LOŽ
WU°QKFKLDV§WŽLQJX\ƒQ7URQJSK QO˘QF‘FP’QJP‘\FK˚VHUYHU‡PERDQ
QLQKWUƒQP’QJE”QJF‘FKFK–FKRQJ†ˆLVˇG˝QJVˇG˝QJWŽLQJX\ƒQNKLK‰‡†˙F
F£STX\«Q

4X–QOÝW•LQJX\ŠQP™QJ
7DF…WK‹WKLfiWO⁄SP’QJWKHRKDLG’QJG’QJFOLHQWVHUYHUYŽG’QJSHHUWR
SHHU€`LY˘LG’QJFOLHQWVHUYHUWK°P´WYŽLP‘\W¶QK‡ŸFELflW‡†˙FWKLfiWO⁄SOŽP‘\
FK˚YŽ‡†DUDF‘FWŽLQJX\ƒQG¨QJFKXQJWURQJP’QJ¯G’QJSHHUWRSHHUWK°W£W
FF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJ‡«XQK†QKDX‡«XF…WK‹OŽP‘\FK˚KD\P‘\WU’P

0‹K•QK&OLHQW6HUYHU
X‡L‹PFK˚\fiXF˚DP„K°QKQŽ\OŽQ…‡†DUDP´WSK†…QJSK‘S‡…QJLQ
WURQJYLflFW⁄SWUXQJKR‘‡L«XNKL‹QFKRF‘FWŽLQJX\ƒQG¨QJFKXQJWURQJP’QJ’R
‡…W’RUDP´WVÒDQWRŽQWURQJP’QJW`WK…QYŽYLflFGX\WU°F‘FFK†…QJWU°QKYŽG—
OLflXG›K…Q
 

+°QK9,,0„K°QK&OLHQW6HUYHU
  .K‘LQLflPY«P’QJ

0‹K•QK3HHUWRSHHU
0„K°QKQŽ\FKRSK'SQJ†ˆLVˇG˝QJF…WK‹WÒ‡L«XNKL‹QYLflFFKLDV§YŽ
TXQOÖG—OLflXGR‡…Q…F…W¶QKOLQKKR’W‡`LY˘LQJ†ˆLVˇG˝QJK…Q1J†ˆLVˇ
G˝QJNK„QJE•SK˝WKX´FYŽRF‘FWŽLQJX\ƒQV–QF…WUƒQVHUYHU
 


$QQLQKWUŠQP™QJ
&…KDLSK†…QJWKÑF‡‹F£SSK'SFKRF‘FWU’POŽPYLflFF…WK‹VˇG˝QJF‘F
WŽLQJX\ƒQWUƒQP’QJOŽDQQLQKWKHRPÑFWŽLQJX\ƒQVKDUHOHYHOVHFXULW\YŽDQ
QLQKPÑFQJ†ˆLVˇG˝QJXVHUOHYHOVHFXULW\

6KDUHOHYHO6HUFXULW\
3K†…QJWKÑFQŽ\OLƒQTXDQ‡fiQYLflFF£SP⁄WNK¡XSDVVZRUGFKRPÀLP´W
WŽLQJX\ƒQWUƒQP’QJ%£WNÓQJ†ˆLVˇG˝QJQŽR‡‹F…WK‹WUX\QK⁄SYŽRWŽLQJX\ƒQ
‡…‡«XSKL‡†DYŽR‡ÌQJP⁄WNK¡X3K†…QJWKÑFDQQLQKQŽ\NK‘‡…QJLQFK–
F QQJ†ˆLVˇG˝QJELfiWP⁄WNK¡XOŽF…WK‹WUX\QK⁄SYŽRWŽLQJX\ƒQ‡…
+LQK9,,0„K°QK3HHUWR3HHU
  .K‘LQLflPY«P’QJ
8VHUOHYHO6HUFXULW\
3K†…QJ WKÑF QŽ\ OLƒQ TXDQ ‡fiQ YLflF F£S TX\«Q FKR QJ†ˆL Vˇ G˝QJ0´W
QJ†ˆLVˇG˝QJSKLQK⁄SP⁄WNK¡XYŽNKLPX`Q‡QJNÖYŽRP’QJ0‘\FK˚V¤
[‘F ‡•QK W¶QK K˙S Ofl F˚D WƒQ‡QJQK⁄SYŽP⁄WNK¡X€¾QJ WKˆL VHUYHU F¸QJ Vˇ
G˝QJWK„QJWLQQŽ\‡‹W˛FK`LKD\FKRSK'SWUX\QK⁄SF‘FWŽLQJX\ƒQFKRQJ†ˆL
G¨QJ‡…E”QJYLflFNL‹PWUDVÒWUX\QK⁄SWŽLQJX\ƒQ‡…F…SK¨K˙SY˘LTX\«QF˚D
QJ†ˆLG¨QJ‡…NK„QJ
3K†…QJ WKÑFQŽ\‡†D UD YLflFTXQ OÖ W⁄S WUXQJK…QE”QJF‘FK‡L«XNKL‹Q
TX\«QWUX\QK⁄SF¸QJQK†W’RUDVÒFKŸWFK¤K…QY«DQQLQKWUƒQKflWK`QJ

‡L†XNKL‡QWUX\QK«SW•LQJX\ŠQ
1K†WUƒQWDWK£\G†˘LE£WNÓP´WSK†…QJWKÑFQŽRWDF¸QJF…WK‹‡L«XNKL‹Q
‡†˙FVÒWUX\QK⁄SW˘LP´WWŽLQJX\ƒQ[‘F‡•QKQŽR‡…0ÀLP´WKfl‡L«XKŽQKFKR
SK'SP´WOR’WF‘FOR’L‡L«XNKL‹QWUX\QK⁄S6DX‡‚\OŽP´WV`F‘FPÑF‡L«XNKL‹Q
WUX\QK⁄S
- 5HDG F…WK‹‡‰FFRS\ILOHFK’\FK†…QJWU°QKWKD\‡¿LW˛WK†P˝FFRQ
QŽ\VDQJWK†P˝FFRQNK‘F
- :ULWH&…WK‹JKLYŽRW˛QJILOH
- &UHDWH&…WK‹W’RF‘FILOHF‘FWK†P˝FFRQ
- ’HOHWHF…WK‹[R‘F‘FILOHYŽF‘FWK†P˝FFRQ
- ([HFXWHF…WK‹FK’\F‘FFK†…QJWU°QKQK†QJNK„QJWK‹‡‰FKD\FRS\ILOH
- 1RDFFHVVNK„QJFKRQJ†ˆLVˇG˝QJ‡†˙FWUX\QK⁄SW˘LILOHWK†P˝FKD\
P´WWŽLQJX\ƒQQŽR‡…
- &‘FPÑFNK‘F7DF…WK‹NfiWK˙SQKL«XPÑFWUƒQO’L‡‹‡†DUDQKL«XPÑF
‡L«XNKL‹QWUX\QK⁄SNK‘FQKDX


File đính kèm:

  • pdfUnlock-lan_network.pdf