Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về kế toán

Chương 2: Báo cáo tài chính

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Chương 4: Khóa sổ và lập BCTC

pdf5 trang | Chuyên mục: Nguyên Lý Kế Toán | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
GV: Nguyễn Hoàng Phi Nam
Mục tiêu
Giải thích được bản chất cung cấp thông tin cho việc ra quyết
định của kế toán và vai trò kế toán trong nền kinh tế;
Trình bày mục tiêu và nội dung của báo cáo tài chính; giải
thích ý nghĩa thông tin trên các báo cáo tài chính trong việc ra
quyết định;
Giải thích các nguyên tắc kế toán và ảnh hưởng của chúng
đến các phương pháp kế toán;
Giải thích nguyên tắc ghi sổ kép, vai trò của tài khoản trong
kế toán
Nội dung
Chương 1: Tổng quan về kế toán
Chương 2: Báo cáo tài chính
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Chương 4: Khóa sổ và lập BCTC
Tài liệu học tập
 Slide bài giảng 
 Giáo trình: Nguyên lý kế toán, 
Khoa Kế toán-Kiểm toán - Trường Đại học Mở 
TP.HCM
https://sites.google.com/site/hoangphinam/
Đánh giá
• Kiểm tra giữa kỳ: 30% (Bài tập tự luận)
• Thi cuối kỳ: 70% (Bài tập tự luận)
***Lưu ý: Được sử dụng tài liệu

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_mo_dau_gioi_thieu_mon_hoc.pdf
Tài liệu liên quan