Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Sau khi học xong chương 5 SV có khả năng:

• Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán;

xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán. Giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, từ đó hiểu được nguyên tắc và kỹ thuật tính giá

một số đối tượng kế toán.

• Thực hành tính giá một số đối tượng kế toán.

 

pdf14 trang | Chuyên mục: Nguyên Lý Kế Toán | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_5_tinh_gia_cac_doi_tuong.pdf