Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 3: Ứng dụng Web

3.1 Công nghệ quản lý thông tin

3.2 Hệ thống thu thập thông tin

3.3 Thương mại điện tử

pdf21 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 3: Ứng dụng Web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 1/21
CHƯƠNG 3
ỨNG DỤNG WEB
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 2/21
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
3.3 Thương mại điện tử
Chương 3: Ứng dụng web
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 3/21
 MỤC TIÊU
- Trình bày được:
+ Công nghệ hỗ trợ quản lý thông tin
+ Hệ thống thu thập thông tin các loại dữ liệu
+ Ứng dụng thương mại điện tử
Chương 3: Ứng dụng web
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 4/21
3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu
cho phép nhiều người, các nhóm riêng lẻ và các tổ chức làm việc 
cùng nhau
Một số công nghệ hỗ trợ:
 hệ thống đa phương tiện
 trí tuệ nhân tạo
 mạng và xử lý phân tán
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 5/21
3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 6/21
3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu
Để có thể truyền thông được trong suốt:
 hỗ trợ quản lý và chia sẻ dữ liệu là cần thiết
 hệ quản trị dữ liệu phải cung cấp tính năng truy cập đồng 
thời
 toàn vẹn dữ liệu
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 7/21
3.1.2 Quản lý dữ liệu đa phương tiện (đọc giáo trình)
3.1.3 Quản lý tri thức và hỗ trợ quyết định
Quản lý tri thức là quá trình sử dụng tri thức như một tài 
nguyên để quản lý một tổ chức.
 quản lý dữ liệu 
 quản lý thông tin
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 8/21
3.1.2 Quản lý dữ liệu đa phương tiện (đọc giáo trình)
3.1.3 Quản lý tri thức và hỗ trợ quyết định
hệ hỗ trợ quyết định là công nghệ chồng gối với khai phá dữ liệu, 
kho dữ liệu, quản lý tri thức, máy học ...
 loại bỏ kết quả không cần thiết 
 thu thập kết quả thu được từ việc khai phá dữ liệu
 cung cấp gợi ý giúp đưa ra các quyết định
3.1 Công nghệ quản lý thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 9/21
3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản
là hệ thống thu nhận, xử lý, trích rút mẫu và kết hợp những mẫu 
chưa biết trước đó từ cơ sở dữ liệu văn bản lớn
 cần một mô hình dữ liệu tốt để trình bày tài liệu
 thu thập tài liệu bằng cách chỉ rõ các thuộc tính và từ khóa 
 thu thập các mối liên hệ giữa các tài liệu
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 10/21
3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản
Một số hướng giải quyết trong việc khai phá dữ liệu không có
cấu trúc như sau:
 Dữ liệu và siêu dữ liệu được trích rút bằng kỹ thuật gán 
thẻ; lưu trữ vào csdl có cấu trúc và áp dụng các công cụ khai 
phá dữ liệu trên csdl có cấu trúc
 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu được tích hợp với công cụ thu 
thập thông tin 
 Phát triển các công cụ khai phá dữ liệu để thao tác trực 
tiếp trên csdl không có cấu trúc
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 11/21
3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Hệ thống thu thập văn bản
Hệ thống hiểu văn bản
Lược đồ thu thập văn bản
Thu thập văn bản với khai phá đơn giản
Trích rút dữ liệu có cấu trúc từ văn bản
Hệ thống khai phá văn bản thực sự
Phân lớp khai mỏ dữ liệu văn bản
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 12/21
3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh
hệ thống thu nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh
Dữ liệu hình ảnh có thể là:
 tia X-quang, 
 hình ảnh,
 ảnh vệ tinh 
 các loại hình ảnh khác
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 13/21
3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh
cần có mô hình dữ liệu tốt để biểu diễn dữ liệu hình ảnh
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Mô hình dữ liệu hình ảnh
Image
Object
Left part
of image
Center 
part
of image
Right part
of image
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 14/21
3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh
Thu thập dữ liệu hình ảnh có thể thực hiện:
 trích rút văn bản từ hình ảnh và sau đó truy vấn trên văn 
bản đó. 
 gán thẻ hình ảnh và truy vấn thẻ. 
 thu thập hình ảnh bằng cách sử dụng mẫu.
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 15/21
3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh
Ứng dụng của xử lý hình ảnh:
 y học (X-quang, phát hiện bệnh ung thư)
 xử lý hình ảnh vệ tinh cho các ứng dụng trong không gian 
 xử lý hình ảnh quang phổ
 phát hiện dị thường trong các sản phẩm
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 16/21
3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Hệ thống thu thập hình ảnh
Hệ thống hiểu hình ảnh
Lược đồ thu thập hình ảnh
Thu thập hình ảnh khai phá đơn giản
Trích rút dữ liệu có cấu trúc từ hình ảnh
Hệ thống khai phá hình ảnh thực sự
Phân lớp khai mỏ dữ liệu hình ảnh
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 17/21
3.2.3 Thu thập dữ liệu video
3.2.4 Thu thập dữ liệu đa phương tiện
3.2.5 Quan hệ với XML
(Đọc giáo trình)
3.2 Hệ thống thu thập thông tin
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 18/21
Thương mại điện tử (e-commerce) là tất cả những giao dịch 
thương mại được thực hiện trên web
 Kinh doanh điện tử (e-business) quản lý tất cả các hoạt động 
thương mại trên web
3.3 Thương mại điện tử
Người mua đến cửa hàng Chọn sản phẩm cần mua
Thanh toán bằng tiền/ thẻ
Người bán kiểm tra tiền/ thẻNgười mua nhận hàng
Thương mại thông thường
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 19/21
3.3 Thương mại điện tử
Hình 3.18 Hoạt động e-commerce
Người mua tìm 
website
Chọn website 
thương mại
Chọn sản phẩm
Cung cấp thông 
tin thẻ
Website xác 
nhận thông tin
Giai đoạn 1
Người bán kiểm 
tra thông tin thẻ
Tìm sản phẩm 
đã được đặt
Liên lạc với 
người mua
Giao hàng cho 
người mua
Người mua 
nhận hàng
Giai đoạn 2
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 20/21
- Quản lý dữ liệu và thông tin đóng vai trò then chốt trong thương 
mại điện tử
- Ngoài ra thương mại điện tử phải bao gồm phương diện phi 
công nghệ như sự tác động của chính sách, pháp luật, xã hội, 
tâm lý
- cần chuyển đổi phương thức giao dịch
3.3 Thương mại điện tử
Chương 3. Ứng dụng web 3 - 21/21
HỌC GÌ – NHỚ GÌ?
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 3 Ứng dụng Web.pdf
Tài liệu liên quan