Luận văn Kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên XML

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục . i

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . iii

Danh mục các bảng . iv

Danh mục các hình .v

MỞ ĐẦU . i

CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ CÁC KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ MẠNG. 2

1.1 Giới thiệu . 2

1.2 Kiến trúc mạng. 6

1.2.1 Mô hình OSI . 6

1.2.2 Mô hình TCP/IP . 9

1.3 Kiến trúc và mô hình quản trị mạng . 10

1.3.1 Kiến trúc và mô hình quản trị mạng OSI . 10

1.3.2 Kiến trúc và mô hình quản trị mạng SNMP . 14

1.3.3 Kiến trúc quản trị tích hợp OMP . 20

1.4 Kết luận chƣơng 1 . 23

CHƢƠNG 2 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG DỰA TRÊN XML . 25

2.1 Giới thiệu . 25

2.2 Những kỹ thuật liên quan đến XML . 26

2.3 Kiến trúc quản trị mạng dựa trên XML . 27

2.4 Nghiên cứu về quản trị mạng dựa trên XML . 32

2.4.1 Mô hình quản trị mạng dựa trên XML . 32

2.4.2 Hoạt động của kiến trúc quản trị mạng dựa trên XML . 35

2.4.3 Tích hợp XML - SNMP . 37

2.4.4 Kiến trúc quản trị tích hợp dựa trên Web . 38

2.5 Phƣơng pháp để quản trị mạng tích hợp dựa trên XML . 41

2.5.1 Bốn phƣơng pháp cho tích hợp . 41

2.5.2 Sự so sánh giữa 4 phƣơng pháp . 43

2.6 Thiết kế hệ thống quản trị dựa trên XML . 44

2.6.1 Manager dựa trên XML . 44

2.6.2 Agent dựa trên XML . 46

2.6.3 Hệ thống quản trị XGEMS . 47

2.7 Kết luận chƣơng 2 . 52

CHƢƠNG 3 - PHÁT TRIỂN CHUYỂN ĐỔI CỔNG XML/SNMP CHO QUẢN

TRỊ MẠNG TÍCH HỢP DỰA TRÊN XML . 53

3.1 Giới thiệu . 53

3.2 Công việc liên quan và đề xuất giải pháp . 54

3.2.1 Các mặt hạn chế của quản trị mạng dựa trên SNMP . 54

3.2.2 Thuận lợi của XML cho quản trị mạng . 56

3.2.3 Quản trị mạng dựa trên XML. 58

3.3 Các phƣơng pháp trao đổi của cổng XML/SNMP . 60

3.3.1 Trao đổi dựa trên DOM . 61

3.3.2 Trao đổi dựa trên HTTP. 63

3.3.3 Trao đổi dựa trên SOAP . 65

3.3.4 Phân tích các phƣơng pháp đề xuất . 67

3.4 Nghiên cứu về chuyển đổi SNMP MIB thành XML . 68

3.4.1 Thuật toán chuyển đổi . 69

3.4.2 Thực hiện chuyển đổi . 79

3.4.3 Cổng XML/SNMP. 80

3.5 Kết luận chƣơng 3 . 82

KẾT LUẬN . 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85

pdf106 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Luận văn Kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
characters(elements[1].toCharArray(),0,elements[1].length()); 
 th.endElement("","",""); 
 } 
 public void closeXML() throws SAXException { 
 th.endElement("","","xsd:complexType"); 
 th.endElement("","","xsd:element"); 
 th.endDocument(); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 } 
} 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
4. ToXMLNotification.java 
import java.io.*; 
import org.xml.sax.*; 
import org.xml.sax.helpers.*; 
import javax.xml.parsers.*; 
import javax.xml.transform.*; 
import javax.xml.transform.stream.*; 
import javax.xml.transform.sax.*; 
public class ToXMLNotification { 
 BufferedReader in; 
 StreamResult out; 
 TransformerHandler th; 
 AttributesImpl atts; 
 Attributes d; 
 public static void main (String args[]) { 
 new ToXMLNotification().doit(); 
 } 
 public void doit () { 
 try{ 
 in = new BufferedReader(new FileReader("datanotification.txt")); 
 out = new StreamResult("datanotification.xml"); 
 initXML(); 
 String str; 
 while ((str = in.readLine()) != null) { 
 process(str); 
 } 
 in.close(); 
 closeXML(); 
 } 
 catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } 
 } 
 public void initXML() throws ParserConfigurationException, 
 TransformerConfigurationException, SAXException { 
 SAXTransformerFactory tf = 
 (SAXTransformerFactory) SAXTransformerFactory.newInstance(); 
 th = tf.newTransformerHandler(); 
 Transformer serializer = th.getTransformer(); 
 serializer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING,"ISO-8859-1"); 
 // pretty XML output 
 serializer.setOutputProperty 
 ("{}indent-amount", "4"); 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
 serializer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT,"yes"); 
 th.setResult(out); 
 th.startDocument(); 
 atts = new AttributesImpl(); 
 th.startElement("","","xsd:element name ='NodeName'",atts); 
 th.startElement("","","xsd:complexType",atts); 
 th.startElement("","","<xsd:attribute name = 'oid' type ='xsd:string' use = 'fixed' 
value ='OidValue' / ",atts); 
 System.out.println("?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<xsd:attribute name = 'oid' type ='xsd:string' use = 'fixed' 
value ='OidValue' / >"); 
 } 
 public void process (String s) throws SAXException { 
 String [] elements = s.split("\\ "); 
 atts.clear(); 
 System.out.println("<xsd:attribute name = "+"'"+ elements[0]+"'"+" type = 
'xsd:string' use = 'fixed' value ="); 
 System.out.println(elements[1]+"/ >"); 
 th.startElement("","","xsd:attribute name =",atts); 
 th.characters(elements[0].toCharArray(),0,elements[0].length()); 
 th.startElement("","","type = 'xsd:string' use = 'fixed' value =",atts); 
 th.characters(elements[1].toCharArray(),0,elements[1].length()); 
 th.endElement("","",""); 
 } 
 public void closeXML() throws SAXException { 
 th.endElement("","","xsd:complexType"); 
 th.endElement("","","xsd:element"); 
 th.endDocument(); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 } 
} 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
5. ToXMLObjectv1.java 
import java.io.*; 
import org.xml.sax.*; 
import org.xml.sax.helpers.*; 
import javax.xml.parsers.*; 
import javax.xml.transform.*; 
import javax.xml.transform.stream.*; 
import javax.xml.transform.sax.*; 
public class ToXMLObjectv1 { 
 BufferedReader in; 
 StreamResult out; 
 TransformerHandler th; 
 AttributesImpl atts; 
 public static void main (String args[]) { 
 new ToXMLObjectv1().doit(); 
 } 
 public void doit () { 
 try{ 
 in = new BufferedReader(new FileReader("dataobjectv1.txt")); 
 out = new StreamResult("dataobjectv1.xml"); 
 initXML(); 
 String str; 
 while ((str = in.readLine()) != null) { 
 process(str); 
 } 
 in.close(); 
 closeXML(); 
 } 
 catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } 
 } 
 public void initXML() throws ParserConfigurationException, 
 TransformerConfigurationException, SAXException { 
 SAXTransformerFactory tf = 
 (SAXTransformerFactory) SAXTransformerFactory.newInstance(); 
 th = tf.newTransformerHandler(); 
 Transformer serializer = th.getTransformer(); 
 serializer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING,"ISO-8859-1"); 
 serializer.setOutputProperty 
 ("{}indent-amount", "4"); 
 serializer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT,"yes"); 
 th.setResult(out); 
 th.startDocument(); 
 atts = new AttributesImpl(); 
 th.startElement("","","xsd:element name ='NodeName'",atts); 
 th.startElement("","","xsd:complexType",atts); 
 th.startElement("","","xsd:simpleContent",atts); 
 th.startElement("","","xsd:restriction base = 'xsd:string'",atts); 
 th.startElement("","","xsd:sequence ",atts); 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
 th.endElement("","","xsd:sequence"); 
 th.startElement("","","<xsd:attribute name = 'oid' type ='xsd:string' use = 'fixed' 
value ='OidValue' / ",atts); 
 System.out.println("?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("(lower part node definition part)"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<xsd:attribute name = 'oid' type ='xsd:string' use = 'fixed' 
value ='OidValue' / >"); 
 } 
 public void process (String s) throws SAXException { 
 String [] elements = s.split("\\ "); 
 atts.clear(); 
 System.out.println("<xsd:attribute name = "+"'"+ elements[0]+"'"+" type = 
'xsd:string' use = 'fixed' value ="); 
 System.out.println(elements[1]+"/ >"); 
 th.startElement("","","xsd:attribute name =",atts); 
 th.characters(elements[0].toCharArray(),0,elements[0].length()); 
 th.startElement("","","type = 'xsd:string' use = 'fixed' value =",atts); 
 th.characters(elements[1].toCharArray(),0,elements[1].length()); 
 th.endElement("","",""); 
 } 
 public void closeXML() throws SAXException { 
 th.endElement("","","xsd:restriction"); 
 th.endElement("","","xsd:simpleContent"); 
 th.endElement("","","xsd:complexType"); 
 th.endElement("","","xsd:element"); 
 th.endDocument(); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println(""); 
 } 
} 
6. IndentingParser.java 
import org.w3c.dom.*; 
import org.apache.xerces.parsers.DOMParser; 
public class IndentingParser 
{ 
 static String displayStrings[] = new String[1000]; 
 static int numberDisplayLines = 0; 
 public static void displayDocument(String uri) 
 { 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
 try { 
 DOMParser parser = new DOMParser(); 
 parser.parse(uri); 
 Document document = parser.getDocument(); 
 display(document,""); 
 } catch (Exception e) { 
 e.printStackTrace(System.err); 
 } 
} 
public static void display(Node node, String indent) 
{ 
 if (node == null){ 
 return; 
 } 
 int type = node.getNodeType(); 
 switch(type) { 
 case Node.DOCUMENT_NODE:{ 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += "<?xml version = 
\"1.0\"encoding =\""+ "UTF-8"+"\"?"; 
 numberDisplayLines ++; 
 display(((Document)node).getDocumentElement(),""); break; } 
 case Node.ELEMENT_NODE:{ 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent; 
 displayStrings[numberDisplayLines] +="<"; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += node.getNodeName(); 
 int length = (node.getAttributes()!= null) ? 
node.getAttributes().getLength() : 0; 
 Attr attributes[] = new Attr[length]; 
 for (int loopIndex = 0; loopIndex <length; loopIndex ++){ 
 attributes[loopIndex] = 
(Attr)node.getAttributes().item(loopIndex); } 
 for (int loopIndex = 0; loopIndex < attributes.length;loopIndex ++){ 
 Attr attribute = attributes[loopIndex]; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += " "; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += attribute.getNodeName(); 
 displayStrings[numberDisplayLines] +="=\""; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += attribute.getNodeValue(); 
 displayStrings[numberDisplayLines] +="=\""; 
 } 
 displayStrings[numberDisplayLines] +=">"; 
 numberDisplayLines ++; 
 NodeList childNodes = node.getChildNodes(); 
 if (childNodes != null) { 
 length = childNodes.getLength(); 
 indent += " "; 
 for (int loopIndex = 0; loopIndex <length; loopIndex ++){ 
 display(childNodes.item(loopIndex),indent); 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  
 } 
 } 
 break;} 
case Node.CDATA_SECTION_NODE:{ 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += "<![CDATA["; 
 displayStrings[numberDisplayLines] +=node.getNodeValue(); 
 displayStrings[numberDisplayLines] +="]]>"; 
 numberDisplayLines ++; 
 break; 
} 
case Node.TEXT_NODE: { 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent; 
 String newText =node.getNodeValue().trim(); 
 if(newText.indexOf("\n")0) { 
 displayStrings[numberDisplayLines] +=newText; 
 numberDisplayLines ++; 
 } 
 break; } 
case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE: { 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += "<?"; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += node.getNodeName(); 
 String text = node.getNodeValue(); 
 if(text != null && text.length()>0) { 
 displayStrings[numberDisplayLines] +=text; 
 } 
 displayStrings[numberDisplayLines] += "?>"; 
 numberDisplayLines ++; 
 break; 
 } 
} 
if (type == Node.ELEMENT_NODE){ 
 displayStrings[numberDisplayLines] = indent.substring (0,indent.length() - 3); 
 displayStrings[numberDisplayLines] += "</"; 
 displayStrings[numberDisplayLines] += node.getNodeName(); 
 displayStrings[numberDisplayLines] += ">"; 
 numberDisplayLines ++; 
 indent +=" "; }} 
public static void main(String args[]) 
{ 
 displayDocument(args[0]); 
 for (int loopIndex = 0; loopIndex < numberDisplayLines; loopIndex ++){ 
 System.out.println(displayStrings[loopIndex]); 
 } 
 } 
} 

File đính kèm:

  • pdfLuận văn Kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên XML.pdf
Tài liệu liên quan