CCNA Master IT Lab

MỤC LỤC

Phần 1 – TỔNG QUAN

OSI MODEL . 2

CABLE . 3

LỆNH CISCO CĂN BẢN . 8

CISCO DISCOVERY PROTOCOL . 21

TELNET . 26

CRACK PASSWORD . 30

BACKUP VÀ RESTORE . 35

Phần 2 – ĐỊNH TUYẾN

STATIC ROUTE . 40

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP . 48

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP . 53

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP . 60

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF . 69

Phần 3 – ACCESS-LIST

STANDARD IP ACCESS-LIST . 75

EXTENDED IP ACCESS-LIST . 80

Phần 4 – NAT . 84

NAT Overload

Dynamic NAT

Static NAT

Phần 5 – WAN

PPP . 90

FRAME-RELAY . 95

ISDN

Phần 6 - SWITCH

SWITCH (BASIC CONFIGURE)

VLAN

pdf99 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt nội dung CCNA Master IT Lab, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
B#ping 192.168.1.1 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms 
RB#ping 192.168.1.1 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms 
RB#sho compress 
 Serial0 
 Software compression enabled 
 uncompressed bytes xmt/rcv 3156/3176 
 1 min avg ratio xmt/rcv 3.067/2.810 
 5 min avg ratio xmt/rcv 0.871/0.928 
 10 min avg ratio xmt/rcv 0.871/0.928 
 no bufs xmt 0 no bufs rcv 0 
 resyncs 0 
 Additional Stacker Stats: 
 Transmit bytes: Uncompressed = 0 Compressed = 766 
 Received bytes: Compressed = 814 Uncompressed = 0 
95 
FRAME RELAY: 
Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP 
Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH 
ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang17. Lưu ý khi đặt số IP 
ADD theo sơ đồ. Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ. 
Trong sơ đồ này, RA làm nhiệm vụ giả lập môi trường truyên thông FRAME RELAY. 
Cấu hình để Router RA làm nhiệm vụ Frame-relay Switch: 
RA(config)#frame-relay switching 
RA(config)#int s0 
RA(config-if)#no ip address 
RA(config-if)#clock rate 64000 
RA(config-if)#encapsulation frame-relay 
RA(config-if)#no shut 
RA(config-if)#frame-relay lmi-type cisco 
RA(config-if)#frame-relay intf-type dce 
RA(config-if)#frame-relay route 500 int s1 600 
RA(config)#int s1 
RA(config-if)#no ip add 
RA(config-if)#clock rate 64000 
RA(config-if)#encapsulation frame-relay 
RA(config-if)#no shut 
RA(config-if)#frame-relay lmi-type ansi 
RA(config-if)#frame-relay intf-type dce 
RA(config-if)#frame-relay route 600 int s0 500 
96 
Cấu hình Router RB với DLCI=500, LMI=cisco: 
1. Khai báo phương thức đóng gói là Fram-relay 
RB(config-if)#int s0 
RB(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 
RB(config-if)#encapsulation frame-relay 
RB(config-if)#no shut 
RC(config-if)#int s1 
RC(config-if)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0 
RC(config-if)#encapsulation frame-relay 
RC(config-if)#no shut 
Xem frame-relay map hiện tại, Dynamic là do invert ARP hỗ trợ: 
RB#sh fram pvc map 
Serial1 (up): ip 192.168.10.2 dlci 500(0x258,0x9480), dynamic, 
 broadcast,, status defined, active 
RC#sh fram pvc map 
Serial1 (up): ip 192.168.10.1 dlci 600(0x258,0x9480), dynamic, 
 broadcast,, status defined, active 
RC#ping 192.168.10.1 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms 
2. Trong trường hợp ISP không cho phép Invert ARP hoạt động, phải dùng lệnh Map IP ở 
cả hai đầu kết nối: 
RB(config)#int s0 
RB(config-if)#frame-relay map ip 192.168.10.2 500 
RC(config)#int s1 
RC(config-if)#frame-relay map ip 192.168.10.1 600 
Xem frame-relay map hiện tại chỉ còn lại là static, sau khi đã đánh lệnh frame-relay map: 
RB#sh fram pvc map 
Serial1 (up): ip 192.168.10.2 dlci 500(0x258,0x9480), static, 
 CISCO, status defined, active 
RC#sh fram pvc map 
Serial1 (up): ip 192.168.10.1 dlci 600(0x258,0x9480), static, 
 CISCO, status defined, active 
Trong trường hợp này, ta thấy không có tham số broadcast do đó các loại tín hiệu 
broadcast không gửi được trên đường truyền này, để thử các trương hợp xảy ra, ta cấu hình 
các router RB và RC dùng RIP để routing, nhận thấy là các router không thể routing được. 
RB(config)#int loo 1 
RB(config-if)#ip add 192.168.9.9 255.255.255.0 
RB(config-if)#exit 
RB(config)#router rip 
RB(config-router)#net 192.168.10.0 
RB(config-router)#net 192.168.9.0 
RB(config-router)#^Z 
97 
RC(config)#int loop1 
RC(config-if)#ip add 192.168.7.7 255.255.255.0 
RB(config)#router rip 
RB(config-router)#net 192.168.10.0 
RB(config-router)#net 192.168.7.0 
RB(config-router)#^Z 
Ping RB kiểm tra thử: 
RC#ping 192.168.10.1 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms 
Do không làm việc được với tín hiệu broadcast nên không nhân được quảng báo Routing 
table từ Router RB qua: 
Dùng lệnh debug ip rip: không hề thấy nhận được broadcast 
 và show ip route: không biết được các NET_ID của các router khác: 
RC#debug ip rip 
RIP protocol debugging is on 
RC# 
01:18:52: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.7.7) 
01:18:52: RIP: build update entries 
01:18:52: network 192.168.10.0 metric 1 
01:18:52: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial1 
(192.168.10.2) 
01:18:52: RIP: build update entries 
01:18:52: network 192.168.7.0 metric 1 
01:18:52: subnet 192.168.10.0 metric 1 
RC#sh ip 
01:19:20: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.7.7) 
01:19:20: RIP: build update entries 
01:19:20: network 192.168.10.0 metric 1 
01:19:20: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial1 
(192.168.10.2) 
01:19:20: RIP: build update entries 
01:19:20: network 192.168.7.0 metric 1 
01:19:20: subnet 192.168.10.0 metric 1 
RC#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS 
inter area 
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
 P - periodic downloaded static route 
Gateway of last resort is not set 
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1 
C 192.168.7.0/24 is directly connected, Loopback1 
Cho phép broadcast trên cả Router RB và RC: 
98 
RB(config)#int s 0 
RB(config-if)#frame-re map ip 192.168.10.2 500 broadcast 
RC(config)#int s 1 
RC(config-if)#frame map ip 192.168.10.1 600 broadcast 
Ngay lập tức cả 2 bên sẽ nhận được broadcast của nhau  update được routing table: 
Router RB: 
01:19:45: RIP: received v1 update from 192.168.10.2 on Serial0 
01:19:45: 192.168.7.0 in 1 hops 
01:19:45: 192.168.10.0 in 1 hops 
01:19:47: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.9.9) 
01:19:47: RIP: build flash update entries 
01:19:47: network 192.168.7.0 metric 2 
01:19:47: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Serial0 
(192.168.10.1) 
01:19:47: RIP: build flash update entries 
01:19:47: network 192.168.7.0 metric 2 
01:20:01: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.9.9) 
01:20:01: RIP: build update entries 
01:20:01: network 192.168.7.0 metric 2 
01:20:01: network 192.168.10.0 metric 1 
01:20:01: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 
(192.168.10.1) 
01:20:01: RIP: build update entries 
01:20:01: network 192.168.7.0 metric 2 
01:20:01: network 192.168.9.0 metric 1 
01:20:01: subnet 192.168.10.0 metric 1 
RB# 
01:20:03: RIP: received v1 update from 192.168.10.2 on Serial0 
01:20:03: 192.168.9.0 in 2 hops 
01:20:11: RIP: received v1 update from 192.168.10.2 on Serial0 
01:20:11: 192.168.7.0 in 1 hops 
01:20:11: 192.168.9.0 in 2 hops 
01:20:11: 192.168.10.0 in 1 hops 
RB#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS 
inter area 
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
 P - periodic downloaded static route 
Gateway of last resort is not set 
C 192.168.9.0/24 is directly connected, Loopback1 
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0 
R 192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:03, Serial0 
99 
Router RC: 
01:19:45: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.7.7) 
01:19:45: RIP: build update entries 
01:19:45: network 192.168.10.0 metric 1 
01:19:45: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial1 
(192.168.10.2) 
01:19:45: RIP: build update entries 
01:19:45: network 192.168.7.0 metric 1 
01:19:45: subnet 192.168.10.0 metric 1 
RC(config-if)# 
01:19:48: RIP: received v1 update from 192.168.10.1 on Serial1 
01:19:48: 192.168.7.0 in 2 hops 
RC(config-if)#^Z 
RC# 
01:19:57: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
RC# 
01:20:01: RIP: received v1 update from 192.168.10.1 on Serial1 
01:20:01: 192.168.7.0 in 2 hops 
01:20:01: 192.168.9.0 in 1 hops 
01:20:01: 192.168.10.0 in 1 hops 
RC# 
01:20:03: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Loopback1 
(192.168.7.7) 
01:20:03: RIP: build flash update entries 
01:20:03: network 192.168.9.0 metric 2 
01:20:03: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Serial1 
(192.168.10.2) 
01:20:03: RIP: build flash update entries 
01:20:03: network 192.168.9.0 metric 2 
RC# 
RC#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS 
inter area 
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
 P - periodic downloaded static route 
Gateway of last resort is not set 
R 192.168.9.0/24 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:07, Serial1 
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1 
C 192.168.7.0/24 is directly connected, Loopback1 
Có thể xem lại: 
RC#sh fram map 
Serial1 (up): ip 192.168.10.1 dlci 600(0x258,0x9480), static, 
 broadcast, 
 CISCO, status defined, active 

File đính kèm:

  • pdfccna_masterit_lab.pdf
Tài liệu liên quan