Bài giảng Lập trình mạng - Nguyễn Hoài Sơn - Máy chủ xử lý đồng thời, đa luồng

Xử lý đa luồng là gì?

Ví dụ về xử lý đa luồng

Các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa

 

 

ppt37 trang | Chuyên mục: Lập trình mạng | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Lập trình mạng - Nguyễn Hoài Sơn - Máy chủ xử lý đồng thời, đa luồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
* Máy chủ xử lý đồng thời, đa luồng Giảng viên: Nguyễn Hoài Sơn Bộ môn Mạng và Truyền thông máy tính Khoa Công nghệ thông tin * Nội dung bài học Xử lý đa luồng là gì? Ví dụ về xử lý đa luồng Các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa * Xử lý đồng thời có luôn tốt hơn xử lý tuần tự ? NO! * Vấn đề của hàm fork() Chi phí cao Việc tạo tiến trình con giống hệt tiến trình mẹ làm tốn tài nguyên bộ nhớ và thời gian Khó chia xẻ thông tin giữa tiến trình mẹ và tiến trình con fork() Process A Process B * Giải pháp Xử lý đa luồng * Luồng là gì ? Thread (luồng) là một dòng điều khiển trong một tiến trình Tiến trình nhẹ (lightweight process) có riêng Mã luồng (thread ID) Bộ đếm chương trình (PC) Tập thanh ghi (register set) Ngăn xếp (stack): chứa các biến cục bộ Độ ưu tiên Có chung Phần mã chương trình Phần dữ liệu Tài nguyên hệ điều hành * Tại sao lại là xử lý đa luồng? Một tiến trình với nhiều luồng có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau tại cùng một thời điểm. Ưu điểm của xử lý đa luồng với xử lý đa tiến trình Tạo luồng nhanh hơn từ 10–100 lần so với tạo tiến trình Tiêu tốn ít tài nguyên bộ nhớ Chia xẻ thông tin giữa các luồng sẽ dễ dàng hơn * Đa xử lý và đa luồng Three processes with one thread each One process with three threads * Khởi tạo luồng mới Process A Thread 1 Global Variables Code Stack Process A Thread 2 Stack pthread_create() Program counter Program counter * pthread_create(): Khởi tạo luồng tid: con trỏ tới biến định danh luồng kiểu pthread_t pthread_t: thường là unsigned int attr: con trỏ tới cấu trúc pthread_attr_t pthread_attr_t: xác định các thuộc tính của luồng như độ ưu tiên, kích thước ban đầu của ngăn xếp, … NULL nếu sử dụng mặc định của hệ thống func: Hàm gọi khi luồng bắt đầu arg: một con trỏ tới một cấu trúc các tham số của hàm func #include int pthread_create(pthread_t *tid, const pthread_attr_t *attr, void *(*func) (void *), void *arg); Returns: 0 if OK, positive Exxx value on error * Tuổi sống của một luồng Khi một luồng được tạo ra, nó sẽ chạy hàm func() được thiết lập trong lệnh gọi pthread_create(). Khi hàm func() trả về giá trị, luồng sẽ kết thúc thực thi Một luồng cũng có thể kết thúc thực thi bằng hàm pthread_exit(). Nếu luồng chính kết thúc thực thi hoặc một luồng nào đó trong tiến trình gọi lệnh exit() thì tất cả các luồng khác đều kết thúc thực thi #include void pthread_exit (void *status); Does not return to caller * Luồng con phụ thuộc(joinable)/Luồng con độc lập (detached) Luồng con phụ thuộc Sau khi xử lý của luồng kết thúc, trạng thái và ID của luồng con vẫn được giữ lại trong bộ nhớ cho đến khi hàm pthread_join được gọi Trạng thái của một luồng khi được tạo ra sẽ được mặc định là phụ thuộc (joinable) Luồng con độc lập Trạng thái và ID của luồng con sẽ được xóa ra khỏi bộ nhớ sau khi xử lý của luồng kết thúc * pthread_join(): đợi một luồng phụ thuộc dừng thực thi tid: thread ID status: con trỏ tới giá trị trả về từ luồng Tương đương với hàm waitpid trong xử lý đa tiến trình #include int pthread_join (pthread_t tid, void ** status); Returns: 0 if OK, positive Exxx value on error * pthread_detach(): chuyển một luồng sang trạng thái “độc lập” (deteched) tid: thread ID Khi một luồng độc lập kết thúc thực thi, tất cả tài nguyên của nó sẽ được giải phóng #include int pthread_detach (pthread_t tid); 	Returns: 0 if OK, positive Exxx value on error * pthread_self():Lấy định danh của chính luồng đó #include pthread_t pthread_self (void); 	Returns: thread ID of calling thread Có thể sử dụng định danh luồng trong hàm pthread_detach() * Máy chủ xử lý đồng thời đa luồng hướng kết nối Tạo mỗi luồng cho một kết nối mới đến máy khách * Socket for socket for individualconnection connectionsrequests master thread1 thread2 threadn Server application processes Operating system * Các bước thực thi máy chủ xử lý đồng thới, hướng kết nối, đa luồng Bước 1 luồng chính: Khởi tạo socket, gán thông tin cho socket và chuyển socket sang trạng thái thụ động, chờ kết nối Bước 2 luồng chính: Lặp lại lệnh gọi accept() để chấp nhận một kết nối từ máy khách và khởi tạo một luồng con để xử lý yêu cầu của máy khách * Các bước thực thi máy chủ xử lý đồng thới, hướng kết nối, đa luồng (2) Bước 1 luồng con: Thực thi hàm nhận và xử lý yêu cầu của máy khách thông qua socket kết nối và gửi trả lại kết quả trả lời Bước 2 luồng con: Đóng socket kết nối và kết thúc thực thi * doit() function static void *doit(void *arg) { pthread_detach(pthread_self()); str_echo(* ( ( int *) arg)); /* same function as before */ close(* ( ( int *) arg)); /* done with connected socket */ return (NULL); } Luồng con không cần đóng socket lắng nghe Luồng con phải đóng socket kết nối trước khi kết thúc thực thi * Ví dụ về máy chủ TCP echo xử lý đồng thời đa luồng int main(int argc, char **argv){ int listenfd, connfd; pthread_t tid; socklen_t addrlen, len; struct sockaddr cliaddr; 	 int *iptr; listenfd = passiveTCP(argv[1], QLEN); 	 len = sizeof(cliaddr); for (; ; ) { 	 connfd = accept(listenfd, cliaddr, &len); pthread_create(&tid, NULL, &doit, (void *) &connfd); } } Luồng chính không cần đóng socket kết nối * Vấn đề của xử lý đa luồng Thread-safe Nếu một hàm sử dụng biến toàn cục, có thể không an toàn nếu sử dụng hàm này với đa luồng Một hàm là thread-safe nếu nó hoạt động đúng khi được sử dụng tại nhiều luồng khác nhau Đồng bộ hóa bộ nhớ giữa các luồng Các luồng tranh chấp việc truy cập vào cùng một tài nguyên * Thread Safe library functions POSIX.1 requires that all the functions defined by POSIX.1 and by the ANSI C standard be thread-safe POSIX says nothing about thread safety with regard to the networking API functions * Cải tiến với hàm thread-safe int main(int argc, char **argv){ int listenfd; pthread_t tid; socklen_t addrlen, len; struct sockaddr cliaddr; 	 int *iptr; listenfd = passiveTCP(argv[1], QLEN); 	 len = sizeof(cliaddr); for (; ; ) { 	 iptr = malloc(sizeof(int));	 *iptr = accept(listenfd, cliaddr, &len); pthread_create(&tid, NULL, &doit, (void *) iptr); } } * static void *doit(void *arg) { 	int connfd; 	connfd = * ( ( int *) arg); 	free(arg); pthread_detach(pthread_self()); str_echo(connfd); /* same function as before */ close(connfd); /* done with connected socket */ return (NULL); } Cẩn thận với các biến chung * Thread-Specific Data Dữ liệu riêng của luồng Quản lý vùng bộ nhớ riêng cho mỗi luồng đảm bảo các hàm là thread-safe Mỗi tiến trình duy trì một số lượng nhất định các thông tin về dữ liệu riêng của luồng Theo POSIX, >= 128 Câu trúc Key Dữ liệu riêng hiện được dùng hay không? Con trỏ đến hàm giải phóng bộ nhớ * Thông tin về dữ liệu riêng tại mỗi luồng * Sử dụng dữ liệu riêng của luồng như thế nào? Lấy chỉ số của dữ liệu riêng hiện đang trống từ cấu trúc key và gán hàm giải phóng bộ nhớ pthread_key_create() Thường chạy trong hàm khởi tạo pthread_once() Tạo vùng dữ liệu và gán con trỏ vào dữ liệu riêng pthread_setspecific() Chỉ thực hiện một lần Lấy dữ liệu riêng pthread_getspecific() * Ví dụ về hàm readline threads/realine.c * Loại trừ lẫn nhau Các luồng chia xẻ bộ nhớ, xử lý file (file handles), sockets, và các tài nguyên khác Nếu hai luồng muốn sử dụng cùng một tài nguyên tại một thời điểm nào đó, một trong 2 luồng phải đợi luồng kia kết thúc việc sử dụng tài nguyên * Ví dụ về sự cần thiết của loại trừ lẫn nhau threads/example01.c Thread1 Thread2 count increase increase * Loại trừ lẫn nhau (2) mptr: con trỏ tới biến mutex ("mutual exclusion") kiểu pthread_mutex_t Biến mutex được khởi tạo với giá trị PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER nếu được gán tĩnh Thiết lập truy cập loại trừ lẫn nhau đến một biến chung Chỉ cho phép truy cập vào biến chung khi không bị khóa #include int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t * mptr); int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t * mptr); Both return: 0 if OK, positive Exxx value on error * Ví dụ về loại trừ lẫn nhau threads/example02.c * Đặt vấn đề: Web client với nhiều kết nối đồng thời Luồng chính tạo nhiều luồng con để download nhiều đối tượng Web cùng một lúc Luồng chính đợi các luồng con kết thúc download Tạo biến đếm số lượng luồng con đã thực hiện xong ndone Khi luồng con kết thúc, tăng biến đếm ndone lên 1 Luồng chính chờ đến khi biến đếm ndone khác 0 thì xử lý dữ liệu đọc được * Làm thế nào để luồng A theo dõi sự thay đổi tại luồng B? Giải pháp Tạo một biến toàn cục X Luồng B update giá trị của biến X Luồng A đọc giá trị của biến X Vấn đề Luồng A phải tạo một vòng lặp để theo dõi biến X => Lãng phí CPU * Biến điều kiện Condition Variables Cho phép một luồng chờ một tín hiệu gửi từ một luồng khác thông qua một biến điều kiện int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cptr, pthread_mutex_t *mptr); Cho phép một luồng gửi tín hiệu qua một biến trạng thái int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cptr ) * Với Web client với nhiều kết nối đồng thời Luồng chính Khai báo biến trạng thái, biến đếm ndone, biến loại trừ pthread_cond_t ndone_cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER; Tạo các luồng con để download file Khi biến đếm bằng 0, luồng chính chờ tín hiệu từ luồng con gửi qua biến trạng thái Luồng con Sau khi kết thúc download, tăng biến đếm ndone và gửi tín hiệu qua biến trạng thái Luồng chính Xử lý dữ liệu download từ luồng con * Ví dụ threads/web03.c 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Lập trình mạng - Nguyễn Hoài Sơn - Máy chủ xử lý đồng thời, đa luồng.ppt