Tạo tài liệu XML

Một tài liệu XML hợp khuôn dạng:

Chỉ định dấu hiệu nhận dạng thông tin về nội dung tài liệu. <?xml version=“1.0”?>

Có phần tử gốc root.

Tạo các phần tử con lồng nhau trong phần tử gốc.

Một tài liệu XML có thể có nhiều phần. Các phần được gọi là một thực thể(entity).

Một thực thể có thể tham chiếu đến một thực thể khác. Khi đó thực thể tham chiếu sẽ được đưa vào tài liệu.

 

 

ppt13 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Tạo tài liệu XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Tạo tài liệu XML Ví dụ 	 aaa 	 bbb 1/1/03 	 	 	 Tomatoes 	 	25 	 $1.25 	 	 	 Tomatoes 	 	25 	 $1.25 	 	 Xây dựng tài liệu XML hợp khuôn dạng Một tài liệu XML hợp khuôn dạng: Chỉ định dấu hiệu nhận dạng thông tin về nội dung tài liệu. Có phần tử gốc root. Tạo các phần tử con lồng nhau trong phần tử gốc. Một tài liệu XML có thể có nhiều phần. Các phần được gọi là một thực thể(entity). Một thực thể có thể tham chiếu đến một thực thể khác. Khi đó thực thể tham chiếu sẽ được đưa vào tài liệu. Xây dựng tài liệu XML hợp khuôn dạng 	 aaa 	 bbb 1/1/03 	 	 	 Tomatoes 	 	25 	 $1.25 	 	 	 Tomatoes 	 	25 	 $1.25 	 	 Chỉ định nhận dạng tài liệu Phần tử gốc Các phần tử con lồng trong phần tử gốc Khoảng trắng Các kí tự spacebar, backspace, Tab, kí tự xuống dòng đều được xem là khoảng trắng đối với trình phân tích XML. Ví dụ Định dạng và dữ liệu kí tự Định dạng bao gồm: Thẻ bắt đầu. Thẻ kết thúc Các phần tử thẻ rỗng Các tham chiếu thực thể Các tham chiếu kí tự Lời chú thích Phân đoạn CDATA khai báo kiểu tài liệu và chỉ thị xử lý. Các dữ liệu còn lại trong tài liệu không được định dạng thì được xem là dữ liệu kí tự Phần khởi đầu tài liệu XML Khai báo XML Lời chú thích về tài liệu Chỉ thị xử lý Định nghĩa DTD (DTD nội). Phần khởi đầu tài liệu XML Khai báo XML Khai báo phiên bản 	 Khai báo mã hóa. Mặc định là bản mã UTF-8. Mã Unicode, USC-2, USC-4. Khai báo thực thể độc lập (standalone) Yes: nếu không tham chiếu đến các thực thể khác No: ngược lại. Ví dụ: Phần khởi đầu tài liệu XML Chú thích Bắt đầu bằng Ví dụ: Quy tắc: Không được đặt trước khai báo Không đặt vào bên trong phần định dạng Không được dùng – vào bên trong dòng chú thích. Phần khởi đầu tài liệu XML Chỉ dẫn cho bộ phân tích cách xử lý tài liệu XML. Chỉ thị bắt đầu bằng Ví dụ: chỉ thị yêu cầu bộ phân tích kết hợp dữ liệu của XML với bảng định kiểu XSLT như sau: 	 	 Thẻ và các phần tử (element) Thẻ bắt đầu bằng Tên thẻ Bắt đầu phải bằng kí tự, hoặc dấu _ hoặc dấu : Kí tự kế tiếp có thể là kí tự, kí số, gạch chân, gạch nối, dấu chấm, dấu : Không được dùng khoảng trắng. Thẻ và phần tử (element) Phần tử rỗng: Phần tử chỉ có một thẻ duy nhất: phần tử rỗng không kèm theo dữ liệu. Ví dụ: trong html thẻ là một thẻ rỗng Khi sử dụng thẻ rỗng, bộ phân tích không tìm đến thẻ đóng để xác minh tính hợp lệ Phần tử gốc (root element): Tài liệu XML được coi là hợp khuôn dạng khi có một phần tử gốc duy nhất Phần tử gốc chứa các phần tử và các cặp thẻ khác trong tài liệu. Các quy tắc tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng Các khai báo đặt ngay đầu tiên của tài liệu Tài liệu có phần tử gốc, các phần tử con khác nếu có phải là con của phần tử gốc. Mọi phần tử XML khác rỗng phải có đầy đủ thẻ đóng và thẻ mở. Đóng phần tử rỗng với /> Mọi phần tử trong tài liệu XML khác phần tử gốc (root) đều phải nằm giữa cặp thẻ gốc 

File đính kèm:

  • pptTạo tài liệu XML.ppt