TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Visual Basic 6.0

Tổng hợp các tài liệu học lập trình Visual Basic bằng tiếng Việt cho người mới bắt đầu. Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó được phát triển đầu tiên bởi Alan Cooper dưới tên Dự án Ruby (Project Ruby), và sau đó được Microsoft mua và cải tiến nhiều.