Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

MỤC LỤC

Trang

1. Làm quen với bảng tính.1

1.1. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ

1.2. Thanh menu

1.3. Các thanh công cụ

1.4. Thêm, bớt và mở rộng hàng,cột, các ô trong bảng tính

2. Tạo bảng tính mới .6

2.1. Nhập dữ liệu

2.2. Sửa dữ liệu

2.3. Thay đổi độ rộng cột

2.4. Sử dụng thanh các công cụ chính để tác động lên dữ liệu

2.5. Sử dụng thanh định dạng để định dạng lại dữ liệu

2.6. Lưu tập tin

3. Thực hiện các phép tính và những thao tác căn bản trên bảng tính.20

3.1. Các phép tính căn bản

3.2. Lập các công thức tính toán, sao chép công thức trong bảng tính

3.3. Dịch chuyển khối, xóa và sao chép khối dữ liệu

3.4. Đóng khung khối dữ liệu

4. Sử dụng hàm trong bảng tính.25

4.1. Nhóm hàm Thống kê

4.2. Nhóm hàm Tài chánh

4.3. Nhóm hàm Toán học

4.4. Nhóm hàm Chuỗi

4.5. Nhóm hàm Ngày, giờ

4.6. Nhóm hàm Logic

4.7. Nhóm hàm Tìm kiếm

5. Vẽ đồ thị trên bảng tính .36

5.1. Màn hình đồ thị và các thuật ngữ hiện trên đồ thị

5.2. Vẽ biểu đồ một đường thẳng từ bảng số cho trước

5.3. Vẽ biểu đồ nhiều đường từ bảng có nhiều cột liên tiếp hay cách rời

5.4. Chỉnh sửa, định dạng lại biểu đồ

5.5. Vẽ thêm đường vào đồ thị có sẵn

6. Chỉnh trang in và in ấn.51

6.1. Vài câu hỏi trước khi in

6.2. Chỉnh trang in

6.3. Định dạng bằng thanh định dạng

6.4. Định dạng ô (format cell) trên bảng tính

6.5. Định dạng một khối nhiều ô

6.6. Cắt trang dọc, cắt trang ngang, định cho khối dữ liệu lọt vào 1 trang.

6.7. Đánh vào phần trên đầu và dưới chân (header, footer)

6.8. Điều chỉnh in ấn: (in lựa chọn,in từng trang và in tất cả)

7. Phân tích độ nhạy và Phân tích hồi qui.70

7.1. Phân tích độ nhạy một chiều

7.2. Phân tích độ nhạy hai chiều

7.3. Phân tích hồi qui

8. Scenarios, Goal Seek, Solver .74

8.1. Bài toán phân tích tình huống

8.2. Bài toán tìm giao điểm của đường cung và đường cầu

8.3. Bài toán qui hoạch tuyến tính

9. Mô phỏng Crystal Ball.82

9.1. Khai báo biến giả thiết, biến kết quả

9.2. Chạy mô phỏng

9.3. Xem kết quả chạy được

9.4. Lập báo cáo và phân tích

9.5. Chạy lại bài toán với các biến giả thiết và biến kết quả mới

9.6. Đưa Crystal Ball hiển thị trên màn hình Excel

pdf96 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 17download
Tóm tắt nội dung Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 sổ “Maximum number of trials”. Ví 
dụ: Gõ vào số 2000 để Crystal Ball thực hiện 2000 lần mô phỏng. 
B4. Nhấp chuột vào nút OK. 
b. Thực hiện lệnh chạy 
B1. Nhấp chuột vào chữ Run ở trên thanh thực đơn (thanh Menu). Khi đó 
một cửa sổ mở ra. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 86 Microsoft Excel 
B2. Tiếp tục nhấp chuột vào Run, khi đó cửa sổ chạy mô phỏng sẽ hiện ra 
cùng với các kết quả của các lần chạy. Sau khi thực hiện đủ số lần mô 
phỏng, cửa sổ chạy mô phỏng sẽ dừng lại. 
B3. Nhấp chuột vào nút OK để kết thúc quá trình chạy mô phỏng, kết quả 
chạy được sẽ hiện ra như hình 9.4 
Hình 9.4: Kết quả chạy mô phỏng (Dạng Biểu đồ Tần số) 
3. Xem kết quả chạy được 
Có năm dạng để xem kết quả chạy mô phỏng đó là: 
• Dạng Thống kê (Statistics) 
• Dạng Phần trăm (Percentiles) 
• Dạng Biểu đồ Tần số (Frequency Chart) 
• Dạng Biểu đồ Tích lũy (Cumulative Chart) 
• Dạng Biểu đồ Tích lũy Nghịch đảo (Reverse Cumulative Chart) 
Trong năm dạng trên, thật ra chỉ có bốn dạng đầu tiên thông dụng, còn dạng Biểu 
đồ Tích lũy Nghịch đảo ít thông dụng. Dạng Biểu đồ Tần số là dạng mặc nhiên, 
kết quả mô phỏng cho ra sau khi chạy, như hình 9.4. Để xem các dạng khác, chúng 
ta có thể thực hiện như sau: 
a. Xem kết quả dạng Thống kê 
B1. Từ cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast) như hình 9.4, nhấp chuột vào 
chữ View trên thanh thực đơn. Khi đó một cửa sổ mở ra. Trong trường hợp 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 87 Microsoft Excel 
Anh/Chị lỡ tắt cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast), có thể mở lại 
bằng cách nhấp chuột vào Run, sau đó nhấp chuột vào Forcast windows, 
cuối cùng là nhấp chuột vào Open All Forcarsts. 
B2. Nhấp chuột vào Statistics, khi đó một cửa sổ Kết quả mô phỏng dưới dạng 
Thống kê sẽ mở ra như hình 9.5. 
Hình 9.5: Kết quả mô phỏng dạng Thống kê 
b. Xem kết quả dạng Phần trăm 
B1. Từ cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast) như hình 9.5, nhấp chuột vào 
chữ View trên thanh thực đơn. Khi đó một cửa sổ mở ra. Trong trường hợp 
Anh/Chị lỡ tắt cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast), có thể mở lại 
bằng cách nhấp chuột vào Run, sau đó nhấp chuột vào Forcast windows, 
cuối cùng là nhấp chuột vào Open All Forcarsts. 
B2. Nhấp chuột vào Percentiles, khi đó một cửa sổ Kết quả mô phỏng dưới 
dạng Phần trăm sẽ mở ra. 
c. Xem kết quả dạng Biểu đồ Tần số 
B1. Từ cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast) như hình 9.5, nhấp chuột vào 
chữ View trên thanh thực đơn. Khi đó một cửa sổ mở ra. Trong trường hợp 
Anh/Chị lỡ tắt cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast), có thể mở lại 
bằng cách nhấp chuột vào Run, sau đó nhấp chuột vào Forcast windows, 
cuối cùng là nhấp chuột vào Open All Forcarsts. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 88 Microsoft Excel 
B2. Nhấp chuột vào Frequency Chart, khi đó một cửa sổ Kết quả mô phỏng 
dưới dạng Biểu đồ Tần số sẽ mở ra như hình 9.4. 
d. Xem kết quả dạng Biểu đồ Tích lũy 
B1. Từ cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast) như hình 9.5, nhấp chuột vào 
chữ View trên thanh thực đơn. Khi đó một cửa sổ mở ra. Trong trường hợp 
Anh/Chị lỡ tắt cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast), có thể mở lại 
bằng cách nhấp chuột vào Run, sau đó nhấp chuột vào Forcast windows, 
cuối cùng là nhấp chuột vào Open All Forcarsts. 
B2. Nhấp chuột vào Cumulative Chart, khi đó một cửa sổ Kết quả mô phỏng 
dưới dạng Biểu đồ Tích lũy sẽ mở ra như hình 9.6 
Hình 9.6: Kết quả mô phỏng dạng Biểu đồ Tích lũy 
e. Xem Phần trăm lỗ 
B1. Từ cửa sổ Kết quả mô phỏng (cửa sổ Forcast) như hình 9.5, nhấp chuột vào 
chữ View trên thanh thực đơn, khi đó một cửa sổ mở ra. 
B2. Nhấp chuột vào Frequency Chart, để xem Kết quả mô phỏng dưới dạng 
Biểu đồ Tần số như hình 9.4. 
B3. Nhấp chuột vào khung cửa sổ trắng (có hiện chữ +Infinity) bên tay phải ở 
dưới Biểu đồ. 
B4. Xóa chữ +Infinity, và đánh vào số zero (số 0). 
B5. Gõ phím Enter, và quan sát thấy Biểu đồ sẽ hiển thị xác suất âm, đồng 
thời ở bên dưới, chính giữa biểu đồ sẽ có khung Certainty cho kết quả xác 
suất âm, như hình 9.7. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 89 Microsoft Excel 
Hình 9.7: Biểu đồ hiển thị xác suất âm 
Trên hình 9.7, chúng ta có thể thay đổi giá trị ở hai khung trắng hai bên phía 
dưới biểu đồ, rồi gõ phím Enter, để Crystal Ball tính toán xác suất và vẽ biểu 
đồ các khoảng mà chúng ta mong muốn. 
4. Lập báo cáo và phân tích 
a. Lập báo cáo đơn giãn 
Một cách đơn giản để lập báo cáo đó là trong quá trình chúng ta thực hiện xem 
các dạng đồ thị ở phần trên, những biểu đồ nào chúng ta cần in ra để báo cáo, 
chúng ta có thể thực hiện thao tác copy rồi sau đó dán biểu đồ vừa copy được 
vào nền Excel, nơi sẽ được viết báo cáo. Như vậy trong ví dụ trên, chúng ta có 
thể copy biểu đồ tần số cho xác suất lỗ (lệnh copy: Ctrl + C) trong hình 9.7 để 
dán vào vị trí bất kỳ trên nền Excel (bằng lệnh Ctrl + V). 
b. Lập báo cáo theo khuôn mẫu 
Trong trường hợp chúng ta muốn in ra tất các, hay nhiều dạng kết quả dự báo 
cùng lúc, và muốn báo cáo kể cả dạng phân phối của các biến giả thiết. Khi đó 
chúng ta sẽ thực hiện báo cáo theo khuôn mẫu. 
Thao tác: 
B1. Nhấp chuột vào chữ Run trên thanh thực đơn, khi đó một cửa sổ mở ra. 
B2. Nhấp chuột vào Create Report, khi đó một cửa sổ như hình 9.8 sẽ mở ra. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 90 Microsoft Excel 
B3. Trên hình 9.8, nhấp chuột ô vuông Forcasts, sau đó chọn các dạng kết quả 
dự báo muốn in ra báo cáo. 
B4. Trên hình 9.8, nhấp chuột ô vuông Assumptions, sau đó chọn các thông số 
và đồ thị các biến giả thiết muốn in ra báo cáo. 
Hình 9.8: Tạo Báo cáo 
5. Chạy lại bài toán với các biến giả thiết và biến kết quả mới 
Trong trường hợp, Anh/Chị muốn chạy lại bài toán với các biến giả thiết hay 
các biến kết quả thay đổi, chúng ta phải xóa bỏ các kết quả mô phỏng chạy 
trước đó, xóa bỏ các biến kết quả (biến dự báo), và các biến giả thiết mà chúng 
ta đã khai báo trước đó. Sau đó mới thực hiện khai báo lại các biến giả thiết và 
biến kết quả như giai đoạn 1 của chạy mô phỏng. 
Thao tác: 
B1. Nhấp chuột vào chữ Run trên thanh thực đơn, khi đó một cửa sổ mở ra. 
B2. Nhấp chuột vào Reset để loại bỏ tất cả các kết quả dự báo trước đó đã 
chạy trước đó. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 91 Microsoft Excel 
B3. Nhấp chuột vào chữ Cell trên thanh thực đơn, khi đó một cửa sổ mở ra. 
B4. Nhấp chuột vào Select All Forcasts, để chọn tất cả các biến kết quả. 
B5. Nhấp chuột vào Clear Assumptions/Forcasts để xóa các biến kết quả 
B6. Nhấp chuột vào chữ Cell trên thanh thực đơn, khi đó một cửa sổ mở ra. 
B7. Nhấp chuột vào Select All Assumptions, để chọn tất cả các biến giả thiết. 
B8. Nhấp chuột vào Clear Assumptions/Forcasts để xóa các biến giả thiết. 
Đến đây, chúng ta đã hoàn chỉnh việc xóa các kết quả dự báo, các biến giả 
thiết và biến kết quả, và có thể bắt đầu cho một bài toán mô phỏng mới, theo 
các giai đoạn 1,2,3,4. 
6. Đưa Crystal Ball hiển thị trên Màn hình Excel. 
Trong trường hợp máy của các Anh/Chị chưa cài phần mềm Crystal Ball 
thì phải cài vào phần mềm Crystal Ball vào máy trước khi Anh/Chị muốn đưa 
phần mềm này vào màn hình Excel. 
Trong trường hợp Anh/Chị đã cài Crystal Ball, nhưng trên màn hình 
Excel vẫn không hiện lên hai chữ View và Run trên thanh thực đơn, khi đó 
chúng ta thực hiện như sau. 
Thao tác: 
Cách 1 
Cách dễ nhất để cho Crystal Ball hiển thị trong Excel là mở trực tiếp từ 
Start rồi vào Programs, sau đó vào Crystal Ball rồi chọn Crystal Ball. 
Crystal Ball sẽ tự động mở Excel và thêm các nút công cụ của nó vào. 
 Cách 2 
B1. Nhấp chuột vào chữ Tools trên thanh thực đơn của Excel, khi đó một cửa 
sổ mở ra. 
B2. Nhấp chuột vào Add-Ins.. khi đó một cửa sổ sẽ hiện ra như hình 9.9. 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 9. Mô phỏng bằng Crystal Ball 
Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 92 Microsoft Excel 
Hình 9.9: Cửa sổ Add-Ins... 
B3. Nhấp chuột chọn khung Crystal Ball trên bảng Add-Ins...như Hình 9.9. 
Trường hợp không thấy khung Crystal Ball trong danh sách Add-Ins thì 
nhấn vào nút Browse, sau đó tìm đến vị trí chứa phần mềm Crystal Ball 
trong máy (thông thường trong C:\>Program Files \ Crystal Ball) rồi chọn 
file CB.xla. Nhấn OK. 
Hình 9.10: Cửa sổ Browse… 
B4. Nhấp chuột vào nút OK, khi đó trên thanh thực đơn của màn hình Excel sẽ 
xuất hiện hai chức năng của Crystal Ball là View và Run, và xin mời 
Anh/Chị nhập cuộc. 

File đính kèm:

  • pdfMS_Excel_P1.pdf
Tài liệu liên quan