Tự học Excel - Chương 6: In bảng tính

- Ngăn Page: Chọn hướng in và khổgiấy

+ Tại mục Orientation: thay đổi kiểu in

Portrait: Định dạng kiểu in đứng

Landscape: Định dạng kiểu in ngang

+ Tại mục Paper size: Chọn khổgiấy in

pdf4 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Tự học Excel - Chương 6: In bảng tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương VI 
IN BẢNG TÍNH 
I. XEM TRƯỚC KHI IN: 
 Để xem tổng thể trước khi in thì dùng lệnh File - Print Preview (hoặc kích chuột vào 
nút Print Preview trên thanh công cụ Standard) 
II. ĐỊNH DẠNG TRANG IN: 
 Trong thao tác định dạng trang in gồm có: Định dạng khổ giấy, định dạng lề, định 
dạng tiều đề đầu trang và chân trang, chọn vùng in... 
 Mở trình đơn File - Page Setup, xuất hiện hộp thoại Page Setup: 
 - Ngăn Page: Chọn hướng in và khổ giấy 
 + Tại mục Orientation: thay đổi kiểu in 
 Portrait: Định dạng kiểu in đứng 
 Landscape: Định dạng kiểu in ngang 
 + Tại mục Paper size: Chọn khổ giấy in 
 - Ngăn Margin (hình trên) dùng để định dạng lề trang: 
 + Top: Lề trên + Left: Lề trái 
 + Bottom: Lề dưới + Right: Lề phải 
 + Header: Tiêu đề trên + Footer: Tiêu đề dưới 
+ Center on page: Định nội dung in nằm giữa trang theo chiều ngang (Horizontally) hay 
theo chiều dọc (Vertically) 
 - Ngăn Header/Footer (hình trên) dùng để tạo tiêu đề đầu và chân trang: Các nút 
Custom Header và Custom Footer lần lượt dùng để tạo tiêu đề đầu và chân trang. 
 Nếu chọn nút Custom Header thì xuất hiện hộp thoại để tạo tiêu đề đầu như sau: 
 - Chọn ngăn Sheet: để chọn vùng in 
 + Print Area: Địa chỉ vùng cần in trong bảng tính 
 + Row to Repeat at top: Dòng cần lặp lại ở đầu mỗi trang 
 + Column to repeat at left: Cột cần lặp lại bên trái ở mỗi trang in 
 + Gridlines: In nội dung bảng tính có đường lưới 
 + Row and column header: In cả tiêu đề cột và số thứ tự dòng 
Định dạng 
Đánh số 
t
Nội dung tiêu 
đề 
Tổng số 
Ngày hiện 
Giờ hiện 
Tên 
Hình 
Nội dung tiêu 
đề
Nội dung tiêu đề
trình bày bên 
 + Black and white: Chỉ in trắng đen 
 + Draft quality: Chế độ in lợt 
 + Comments: In chú thích (None: Không in; At end of sheet: In chú thích ở cuối 
trang; As displayed on sheet: In như đang hiển thị trên sheet) 
 + Cell errors as: Chỉ định in các ô bị lỗi (Displayed: In như hiển thị lỗi; Blank: 
Để trống; -- Thay các ô lỗi bằng dấu gạch; #N/A: Các ô bị lỗi thì in chữ #N/A) 
 + Page order: Chỉ định thứ tự in các trang 
 Down, then over: Từ trên xuống và từ trái qua phải 
 Over, then down: Từ trái qua phải và từ trên xuống 
III. THỰC HIỆN IN BẢNG TÍNH: 
 Chọn lệnh File - Print, xuất hiện hộp thoại Print: 
 + Name: Chọn tên máy in 
 + Print range: Tại đây chọn mục All để in hết tất cả các trang hoặc chọn Page
(s) để in từ trang (From)...đến trang(To)... 
 + Trong Print what: In các ô và đối tượng đang chọn (Selection), in sheet hiện hành 
(Active Sheet(s)), In tất cả các sheet (Entire workbook), chỉ in danh sách được chọn 
trên sheet (List) 
 + Number of copies: Số bản in của mỗi trang 

File đính kèm:

  • pdfTuHocExcel_C6.pdf
Tài liệu liên quan