Tự học Excel - Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel

Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộMicrosoft Office, là một công

cụmạnh đểthực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.

Cũng nhưcác chương trình bảng tính Lotus, Quattro,., bảng tính của Excel cũng

bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữliệu và tính toán trong

Excel cũng có những điểm tương tựtuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có

giao diện rất thân thiện với người sửdụng.

Hiện tại Excel được sửdụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ

các công việc tính toán thông dụng, bằng các công thức tính toán mà người sửdụng

(NSD) không cần phải xây dựng các chương trình.

pdf3 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1243 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Tự học Excel - Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương I 
GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL 
I. GIỚI THIỆU: 
Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công 
cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp. 
Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,..., bảng tính của Excel cũng 
bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong 
Excel cũng có những điểm tương tự tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có 
giao diện rất thân thiện với người sử dụng. 
Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ 
các công việc tính toán thông dụng, bằng các công thức tính toán mà người sử dụng 
(NSD) không cần phải xây dựng các chương trình. 
II. SỬ DỤNG EXCEL 
 1. Khởi động Excel 
 Cách 1: Nhấp đôi chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình nền (Nếu có) 
 Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Excel trên thanh MS Office Shortcut 
 Cách 3: Từ Menu Start - Chọn Program - Chọn biểu tượng Microsoft Excel 
 Cách 4: Từ Menu Start - Chọn Run - xuất hiện hộp thoại: Nhập tên tập tin chương 
trình Excel (kèm theo đường dẫn đầy đủ) ® ấn OK 
2. Thoát khỏi Excel: Có nhiều cách: 
 Cách 1: Chọn lệnh File - Exit 
 Cách 2: Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ Excel 
 Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 
Khi đóng Excel, nếu bảng tính chưa được lưu trữ thì excel sẽ xuất hiện thông báo: 
" Do you want to save the change…?" ( Bạn có lưu lại những thay đổi trên tập tin 
BOOK1 không?) 
Nếu chọn Yes: Lưu tập tin rồi đóng Excel lại 
Nếu chọn No: Đóng Excel lại mà không lưu tập tin 
Nếu chọn Cancel: Huỷ bỏ lệnh thoát Excel 
3. Các thành phần trong cửa sổ Excel 
Cũng gồm các thành phần cơ bản của cửa sổ chương trình: 
- Thanh tiêu đề 
- Thanh thực đơn 
- Thanh công cụ: Đóng/ mở các thanh công cụ bằng lệnh View - Toolbars 
- Thanh công thức: (Formula bar): Đóng mở thanh công thức bằng lệnh View - Formula 
bar. 
- Dòng (Row): Tiêu đề dòng được ký hiệu theo số thứ tự 1, 2, 3, …đến 65536 
- Dòng (Column): Tiêu đề cột được ký hiệu theo các chữ cái: A, B, C... đến IV (tối đa 
256 cột trên một bảng tính) 
Vùng bảng tính 
Tiêu đề cột 
Tiêu đề 
dòng
Thanh Formatting 
Thanh Formula 
Thanh Standard 
Thanh Menu
Thanh tiêu 
đề
Ô hiện hành
- Ô (Cell): Giao của hàng và cột. Ô được xác định bằng địa chỉ ô, ký hiệu 
Ví dụ: Ô C5 là ô tại vị trí cột C giao với dòng 5 
- Con trỏ ô: có dạng hình chữ nhật bao quanh ô. Ô có chứa con trỏ ô gọi là ô hiện 
hành. Địa chỉ ô hiện hành sẽ hiển thị trên ô Name box (phía bên trái của Thanh công 
thức) và nội dung chứa trong ô đó sẽ hiển thị ở phía bên phải của thanh công thức. 
* Cấu trúc bảng tính Excel 
Mỗi tập tin Excel có thể chứa nhiều bảng tính. Mỗi bảng tính được gọi là một Sheet 
(gồm 256 cột x 65536 dòng). Mỗi tập tin (book) có thể chứa tối đa 255 Sheet. Khi mở 
mới một tập tin, Excel sẽ lấy tên tập tin là Book1.xls và con trỏ sẽ nằm ở bảng tính 
Sheet1. 

File đính kèm:

  • pdfTuHocExcel_C1.pdf
Tài liệu liên quan