Thiết kế bài giảng bằng PowerPoint

Giả sử bạn muốn trình bàySlide theo một kiểu hiệu ứng nào đó, bạn có thể dùng Animation

Schemes :

 Chọn Slide bạn muốn trình bày

 Thiết kế nội dung Slide tuỳ ý

pdf66 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 2360 | Lượt tải: 17download
Tóm tắt nội dung Thiết kế bài giảng bằng PowerPoint, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
u tượng viết công thức như sau
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
36
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Nếu đưa biểu tượng lên thanh Menu thì ta sẽ thấy hiển thị hình ảnh sau :
 Công cụ viết Công thức 
Gợi ý để thiết kế một Slide tương tự như sau :
Trên màn hình soạn thảo Slide ta viết các mục cuả văn bản trước, sau đó ta dùng Equation để 
thiết kế công thức sau. Sau khi chọn , màn hình soạn thảo công thức sẽ hiển thị như sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
37
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Chọn để xuất hiện phân số , ta gõ vào tử số : , tiếp tục ta gõ mẫu số thì ta 
sẽ được kết quả : , Click chuột vào cuối công thức vưà tạo, ta tiếp tục chọn 
 để hiện ra : , ta tiếp tục gõ theo yêu cầu :
, sau đó ta chọn để hiện ra công thức sau 
, tiếp tục làm tương tự ta sẽ được kết quả :
Chữ Y và dấu = ta đặt con trỏ chuột vào đầu công thức để viết.
Như vậy khi ta kéo đối tượng Công thức này vào vị trí phù hợp cuả Slide ta sẽ thấy :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
38
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Lấy biểu tượng : :, lấy biểu tượng : . Ta được :
, lấy biểu tượng : sử dụng : , ta có kết quả sau :
, sau đó làm tương tự ta sẽ được :
, đây chính là công thức cuả định luật Okun
Thiết kế : ,sau đó chọn , để hiển thị , tiếp theo 
ta chọn để trình bày , sau đó dùng , để được:
, và cuối cùng ta đã hoàn thành công thức mô tả tỷ lệ mất giá 
thực cuả nội tệ :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
39
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Nội dung sau khi Slide được thiết kế xong :
10. Thiết kế Slide dạng thống kê theo biểu đồ :
Ví dụ thiết kế Slide như sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
40
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Trong phần Layout chúng ta chọn : 
Ta thấy màn hình thiết kế hiển thị như sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
41
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Ta chèn một biểu đồ : Click vào biểu tượng ta có
Tiếp theo ta nhập số liệu như hình sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
42
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
 :
Click phải đối tượng Biểu đồ và Click vào Menu sau : 
Trong Hộp thoại vừa hiện ra ta chọn :
Ta sẽ thấy hình vẽ tương tự như sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
43
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Click phải đối tượng Biểu đồ ta chọn : 
Trong tab Data Label chọn như hình sau :
Trong tag Legend chọn :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
44
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Tiếp tục Click phải đối tượng biểu đồ và chọn để thay đổi Font và kích 
cỡ chữ phù hợp.
Trong hộp thoại Format Chart Area ta chọn Font chữ như sau :
Ta có thể co giãn, di chuyển các thành phần cuả biểu đồ như minh hoạ sau :
Dưới đây là kết quả cho bài thực hành này :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
45
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
7
11. Thiết kế Slide dạng sơ đồ tổ chức :
Thiết kế sơ đồ như hình sau :
Gợi ý phương pháp giải quyết :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
46
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Mở một Slide mới, sau đó chọn , chọn ,
Trong phần Slide Layout, ta chọn tiếp thì xuất hiện :
Chọn kiểu sơ đồ theo hình minh họa :
Ta thu được kết quả :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
47
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Click chuột phải một thành phần rồi chọn Delete :
Kết quả ta được :
Nhấn Ctrl - A, sau đó chọn Font chữ , và nhập liệu vào các thành 
phần của sơ đồ ta được :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
48
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Nhấn chuôt phải vào thành phần 2.1, chọn , ta sẽ có :
Gõ vào thành phần 3.1 ta được 
Tiếp tục nhấn chuôt phải vào thành phần 2.1, chọn , sau đó gõ thêm tên 
thành phần 3.2, ta có :
Nhấn chuôt phải vào thành phần 2.1, chọn , ta sẽ có :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
49
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Thực hiện tương tự cho 2.2, thêm vào các nhánh 3.3 và 3.4 ta được :
Tiếp tục Click phải thành phần 3.1, tạo thành phần 4.1 ta có :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
50
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Nhấp phải thành phần 3.1, thay đổi kiểu cho sơ đồ bằng cách chọn , 
chọn tiếp , ta được 
Tiếp tục Click phải 3.1 chọn , và nhập tiếp thành phần 4.2 ta được kết 
quả như sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
51
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Tương tự như cách làm ở trên, với thành phần 3.2, ta sẽ có kết quả sau :
Tiếp tục theo cách trên, kết quả sẽ là :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
52
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
12. Thiết kế Slide sử dụng bảng (table):
Thiết kế Slide có dạng sau :
Gợi ý cách thực hiện : 
Để thiết kế dữ liệu trong bảng (table) vào Microsoft Office Word để tạo.
Mở chương trình Microsoft Office Word, ta chèn bảng (table) như minh họa sau :
Chèn một bảng có 2 cột và 2 hàng :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
53
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Tại vị trí con trỏ ta chọn phân chia ô như sau 
Ta chia ô có con trỏ hiện hành thành 2 ô nhỏ :
Kết quả ta được 
Tiếp tục chia ô :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
54
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Kết quả : 
Thực hiện chia ô khác tại vị trí con trỏ :
Chia ô này thành một ô có 4 cột:
Kết quả :
Thực hiện tương tự ta được :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
55
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Tô đen một hàng (chọn một hàng)
Thêm vào hàng mới :
Co dãn hàng cuối cùng ta thu được :
Ta nhập liệu vào bảng (table) vừa thiết kế xong :
Dùng phím Print Screen để chụp lại màn hình chứa table này. Mở chương trình Paint để dán 
vào
Ta sẽ có
Ta dùng để rào lại thành phần muốn lấy :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
56
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Click chuột phải đối tượng ảnh, và Copy, ta được :
Quay lại chương trình Power Point để dán hình table này :
Nếu thực hiện thành công, ta sẽ có kết quả :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
57
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
III. Nối các Slide ở các file PowerPoint khác nhau :
Giả sử chúng ta muốn kết hợp các Slide cuả file Power Point khác sang file Power Point 
hiện tại ta làm như sau 
 Ở Slide hiện tại chọn menu , sau đó chọn , màn hình, 
hiển thị hợp thoại :
III
 Click vào nút để tìm đến file Power Point cần nối vào file hiện tại, xuất hiện 
hình sau :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
58
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
 Tiếp tục nhấn vào để chèn các Slide từ file Chuong 1.ppt sang file hiện tại
Phụ mục 1 : Các thành phần cuả 
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
59
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Phụ mục 2 : Các thành phần cuả :
Phụ mục 3 : Các thành phần cuả :Custom Animation ==Add Effect == Entrance ==
 More Effect… :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
60
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Phụ mục 4 : Các thành phần cuả :Custom Animation ==Add Effect == Emphasis 
== More Effect… :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
61
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Phụ mục 5 : Các thành phần cuả :Custom Animation ==Add Effect == Exit == 
More Effect… :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
62
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
63
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Phụ mục 4 : Các thành phần cuả :Custom Animation ==Add Effect == Exit == 
More Motion Path… :
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
64
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Phụ mục 5 : Các thành phần cuả :Slide Show==Slide Transition…:
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
65
Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 
_______________________________________________________________________________
Danh mục Tài liệu tham khảo
[1] Tin học Đại cương – Th.S Tạ Minh Châu 
[2] Bài học và thực hành môn Tin học Đại cương trường ĐHDL Ngoại ngữ và Tin học 
[3] 
[4] www.ischool.utexas.edu/technology/ tutorial s/office/ppt03/ 
[5] Báo cáo bằng Power Point - Trần Thanh Phong
[6] 
[7] Hướng dẫn sử dụng Power Point (www.center4teachers.com)
[8] www.officetutorials.com/
Biên soạn : Nguyễn Thôn Dã 
66

File đính kèm:

  • pdfThiết kế bài giảng bằng PowerPoint.pdf
Tài liệu liên quan