TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

Tên tiếng Anh: Fundamental Principles of Marxism – Leninism Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng. Những nguyên lý, quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Hình thái kinh tế - xã hội. Phương thức và động lực cơ bản của sự phát triển xã hội.