Microsoft PowerPoint 2003

MỤC LỤC

Chương I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠBẢN . 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG.1

1. Giới thiệu chung vềPowerPoint .1

2. Khởi động.1

3. Thoát khỏi ứng dụng PowerPoint .1

4. Các thành phần trong cửa sổPowerPoint .2

a) Thanh tiêu đề(Title bar): .2

b) Mục chọn (Menu): .2

c) Thanh công cụ(Tool bar): .3

d) Ngăn công việc .3

e) Ngăn xem nhanh slide.3

II. MỘT SỐVẤN ĐỀLIÊN QUAN ĐẾN FILE.4

1. Tạo mới một file (bài trình diễn -Presentation) .4

a) Tạo mới một Presentation .4

b) Tạo một Presentation băng công cụAutoContent Wizard .5

c) Tạo mới Presentation bằng cách sửdụng Design Templates .8

2. Lưu một file (bài trình diễn) lên thiết bịnhớ .8

3. Mởmột file đã tồn tại.9

4. Đóng một bài trình trình diễn.10

III. CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN SLIDE .10

1. Tạo một Slide mới:.11

2. Copy một slide từmột presentation khác.11

3. Tạo một bản sao .11

4. Xoá Slide.12

5. Xoá toàn bộnội dung của một đối tượng trong Slide .12

6. Nhân bản đối tượng trong Slide (tạo bản sao chép).12

Chương II. THIẾT KẾBÀI TRÌNH DIỄN. 13

I. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SILDE.13

1. Hộp văn bản (Text box) .13

a) Đưa đối tượng Text box vào trong Slide .13

b) Nhập dữliệu và hiệu chỉnh dữliệu.13

c) Định dạng dữliệu.13

d) Căn lề .14

e) Đánh dấu đầu mục.14

2. Bảng biểu (Table).15

Microsoft PowerPoint

Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 50

a) Đưa đối tượng Table vào trong Slide.15

b) Nhập và hiệu chỉnh dữliệu .15

3. Hình ảnh (Picture) .16

a) Chèn hình ảnh từvào trong Slide.16

b) Hiệu chỉnh.17

4. Chữnghệthuật (WordArt) .17

a) Chèn WordArt vào trong Slide .17

b) Hiệu chỉnh.18

5. Vẽhình trong PowerPoint (Drawing) .19

6. Chèn ký hiệu đặc biệt (Symbol).20

7. Biểu đồ(Chart). 20

a) Đưa biểu đồvào trong Slide .20

b) Nhập dữliệu và hiệu chỉnh .21

II. TRÌNH BÀY PRESENTATION.21

1. Các chế độnhìn .21

a) Chế độNormal (chế độthông thường) .21

b) Chế độSlide Sorter .21

c) Chế độSlide Show.22

2. Tạo và thay đổi bốcục Slide .22

3. Tạo nền cho các Slide .22

III. TẠO CÁC HIỆU ỨNG VÀ LIÊN KẾT .25

1. Tạo hiệu ứng giữa các bước chuyển đổi Slide .25

2. Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong Slide .26

3. Tạo hành động cho các đối tượng trong Slide .29

4. Tạo nút hành động (Action) .30

5. Tạo liên kết cho các đối tượng .31

IV. ĐÓNG GÓI BÀI TRÌNH DIỄN VÀ IN ẤN . 31

1. Đóng gói bài trình diễn độc lập.31

2. Tạo bài trình diễn Web.33

3. In ấn.35

a) Thiết đặt trang in .35

b) Tiến hành in .35

BÀI TẬP THỰC HÀNH.38

TÀI LIỆU THAM KHẢO.48

MỤC LỤC.49

pdf50 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Microsoft PowerPoint 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 3 ở Đông
Nam Á và là một trong những nước đông dân trên
thế giới.
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
2. Gia tăng dân số
52.7
64.4
76.3
0
20
40
60
80
1979 1989 1999
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Năm
Triệu
người
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 45 
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
Dựa vào biểu đồ, nhận xét về tình hình tăng dân số ở
Việt Nam.
a/ Biểu đồ thể hiện dân số nước ta những năm nào? 
Hãy cho biết số dân nước ta từng năm.
b/ Tính số dân tăng lên trong 2 giai đoạn:
* 1979 – 1989:……………….
* 1989 – 1999:……………….
c/ Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm nước ta
tăng thêm bao nhiêu người?
d/ Em có nhận xét gì về tốc độ gia tăng dân số của
nước ta? 
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
Biểu đồ thể hiện dân số nước ta những năm nào? 
Hãy cho biết số dân nước ta từng năm.
- Số dân tăng qua các năm: 
Năm 1979 là 52,7 triệu người
Năm 1989 là 64,4 triệu người
Năm 1999 là 76,3 triệu người
52.7
64.4
76.3
0
20
40
60
80
1979 1989 1999 Năm
Triệu
người
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 46 
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
- Theo số liệu thống kê mới nhất (cuối năm 2007) 
dân số nước ta trên 85 triệu người. Tỉnh Quảng
Bình có số dân là 846 020 người, thành phố Đồng
Hới có 103 988 người, phường Hải Đình có 3 808 
người.
- Ước tính số dân ở nước ta mỗi năm tăng hơn 1 
triệu người. Số người này bằng số dân của 1 tỉnh
có dân số trung bình như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, 
Bình Thuận; lớn hơn số dân của tỉnh ta và gần
gấp 10 lần số dân ở thành phố Đồng Hới.
Liên hệ:
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
3. Hậu quả của dân số tăng nhanh
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 47 
Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2008
Bài tập: 
Bài 1. Hoàn thành sơ đồ về hậu quả của dân số tăng nhanh:
- Điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm (....)
- Vẽ mũi tên theo chiều thích hợp.
Dân số tăng nhanh
Tài nguyên thiên nhiên Trật tự xã hội Việc nâng cao đời sống
……………………… ………………….. …………………….
Bài 2: Sưu tầm tranh ảnh để minh họa về hậu quả của việc
dân số tăng nhanh.
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 48 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Microsoft Office 2003 toàn tập - Ngô Văn Lộc và Hoàng Quốc Bình (tổng hợp và 
biên dịch)- Nhà xuất bản trẻ - 1997. 
- Microsoft Office 2000 bằng hình ảnh – Anh Thư Press - NXB Giáo dục – 1999. 
- Tham khảo toàn diện Microsoft Office 97 - 1997 
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 49 
MỤC LỤC 
Chương I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ................................................ 1 
I. GIỚI THIỆU CHUNG......................................................................................... 1 
1. Giới thiệu chung về PowerPoint .....................................................................1 
2. Khởi động........................................................................................................1 
3. Thoát khỏi ứng dụng PowerPoint ...................................................................1 
4. Các thành phần trong cửa sổ PowerPoint .......................................................2 
a) Thanh tiêu đề (Title bar): ............................................................................2 
b) Mục chọn (Menu): ......................................................................................2 
c) Thanh công cụ (Tool bar): .........................................................................3 
d) Ngăn công việc ...........................................................................................3 
e) Ngăn xem nhanh slide.................................................................................3 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN FILE.................................................... 4 
1. Tạo mới một file (bài trình diễn -Presentation) ..............................................4 
a) Tạo mới một Presentation ...........................................................................4 
b) Tạo một Presentation băng công cụ AutoContent Wizard .........................5 
c) Tạo mới Presentation bằng cách sử dụng Design Templates .....................8 
2. Lưu một file (bài trình diễn) lên thiết bị nhớ ..................................................8 
3. Mở một file đã tồn tại......................................................................................9 
4. Đóng một bài trình trình diễn........................................................................10 
III. CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN SLIDE ............................................... 10 
1. Tạo một Slide mới:........................................................................................11 
2. Copy một slide từ một presentation khác......................................................11 
3. Tạo một bản sao ............................................................................................11 
4. Xoá Slide .......................................................................................................12 
5. Xoá toàn bộ nội dung của một đối tượng trong Slide ...................................12 
6. Nhân bản đối tượng trong Slide (tạo bản sao chép)......................................12 
Chương II. THIẾT KẾ BÀI TRÌNH DIỄN................................................ 13 
I. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SILDE................................................................. 13 
1. Hộp văn bản (Text box) ................................................................................13 
a) Đưa đối tượng Text box vào trong Slide ..................................................13 
b) Nhập dữ liệu và hiệu chỉnh dữ liệu...........................................................13 
c) Định dạng dữ liệu......................................................................................13 
d) Căn lề ........................................................................................................14 
e) Đánh dấu đầu mục.....................................................................................14 
2. Bảng biểu (Table)..........................................................................................15 
Microsoft PowerPoint 
Hoàng Văn Dũng - Trường ĐH Quảng Bình 50 
a) Đưa đối tượng Table vào trong Slide........................................................15 
b) Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu .......................................................................15 
3. Hình ảnh (Picture) .........................................................................................16 
a) Chèn hình ảnh từ vào trong Slide..............................................................16 
b) Hiệu chỉnh.................................................................................................17 
4. Chữ nghệ thuật (WordArt) ............................................................................17 
a) Chèn WordArt vào trong Slide .................................................................17 
b) Hiệu chỉnh.................................................................................................18 
5. Vẽ hình trong PowerPoint (Drawing) ..........................................................19 
6. Chèn ký hiệu đặc biệt (Symbol)....................................................................20 
7. Biểu đồ (Chart)..............................................................................................20 
a) Đưa biểu đồ vào trong Slide .....................................................................20 
b) Nhập dữ liệu và hiệu chỉnh .......................................................................21 
II. TRÌNH BÀY PRESENTATION...................................................................... 21 
1. Các chế độ nhìn .............................................................................................21 
a) Chế độ Normal (chế độ thông thường) .....................................................21 
b) Chế độ Slide Sorter ...................................................................................21 
c) Chế độ Slide Show....................................................................................22 
2. Tạo và thay đổi bố cục Slide .........................................................................22 
3. Tạo nền cho các Slide ...................................................................................22 
III. TẠO CÁC HIỆU ỨNG VÀ LIÊN KẾT ......................................................... 25 
1. Tạo hiệu ứng giữa các bước chuyển đổi Slide ..............................................25 
2. Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong Slide ........................................26 
3. Tạo hành động cho các đối tượng trong Slide ..............................................29 
4. Tạo nút hành động (Action) ..........................................................................30 
5. Tạo liên kết cho các đối tượng ......................................................................31 
IV. ĐÓNG GÓI BÀI TRÌNH DIỄN VÀ IN ẤN .................................................. 31 
1. Đóng gói bài trình diễn độc lập.....................................................................31 
2. Tạo bài trình diễn Web..................................................................................33 
3. In ấn...............................................................................................................35 
a) Thiết đặt trang in .......................................................................................35 
b) Tiến hành in ..............................................................................................35 
BÀI TẬP THỰC HÀNH....................................................................................... 38 
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... 48 
MỤC LỤC............................................................................................................. 49 

File đính kèm:

  • pdfMicrosoft PowerPoint 2003.pdf
Tài liệu liên quan