Kỹ năng học MS Office - Phần 1: Microsoft Word

Mục lục

Bài mở đầu.2

1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Winword.2

2. Cách khởi động.2

3. Môi tr-ờng làm việc.3

4. Tạo một tài liệu mới.3

5. Ghi tài liệu lên đĩa.4

6. Mở tài liệu đã tồn tại trên đĩa.5

7. Thoát khỏi môi tr-ờng làm việc.5

Ch-ơng 1:.6

soạnthảo cơ bản.6

1.1 Một số thao tác soạn thảo cơ bản.6

1.1.1 Nhập văn bản.6

a. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt.6

b. Sử dụng bàn phím.7

1.1.2 Thao tác trên khối văn bản.7

a. Sao chép.7

b. Di chuyển khối văn bản.8

1.1.3 Thiết lập Tab.9

1.2 Các kỹ năng định dạng văn bản.11

1.2.1 Định dạng đơn giản.11

a. Chọn phông chữ.11

b. Chọn cỡ chữ.12

c. Chọn kiểu chữ.12

d. Chọn màu chữ.13

e. Chọn màu nền văn bản.14

f. Hộp thoại Font.14

1.2.2 Định dạng đoạn văn bản.16

1.3 Thiết lập Bullets và numbering.18

1.3.1 Thiết lập Bullets.18

1.3.2 Thiết lập Numbering.20

1.4 Soạn thảo công thức toán học.21

1.5 Chia văn bản thành nhiều cột.21

1.5.1 Chia cột văn bản.22

1.5.2 Sửa lại định dạng.23

1.6 Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản.23

1.6.1 Cách tạo.23

1.6.2 Điều chỉnh chữ cái lớn ở đầu đoạn.24

1.7 Tạo và quản lý các Style.24

1.7.1 Tạo một Style.24

1.7.2 Gán Style cho mẫu đã đ-ợc định dạng.27

1.7.3 Điều chỉnh Style.28

1.7.4 Quản lý các Styles.29

1.8 Tìm kiếm và thay thế văn bản.30

1.8.1 Tìm kiếm văn bản.30

1.8.2 Tìm và thay thế văn bản.31

90

1.9 Tính năng AutoCorrect.32

1.9.1 Thêm một từ viết tắt.32

1.9.2 Xoá đi một từ viết tắt.32

1.9.3 Các tuỳ chọn về sửa lỗi chính tả.33

1.10 Chèn ký tự đặc biệt.33

1.10.1 Chèn ký tự đặc biệt.33

1.10.2 Gán tổ hợp phím nóng cho ký tự đặc biệt.34

1.10.3 Gán từ viết tắt cho ký tự đặc biệt.36

Câu hỏi và bài tập Ch-ơng 1.37

Ch-ơng 2:.41

bảng biểu.41

2.1 Tạo cấu trúc bảng.41

2.1.1 Chèn bảng mới.41

2.1.2 Sửa cấu trúc bảng.42

2.1.3 Trộn ô.44

2.1.4 Vẽ bảng.44

2.2 Định dạng bảng biểu.45

2.2.1 Định dạng dữ liệu trong ô.45

2.2.2 Tô nền, kẻ viền.45

2.3 Tính toán trên bảng.47

2.3.1 Tính tổng.47

2.3.2 Tính trung bình cộng.48

2.4 Sắp xếp dữ liệu trên bảng.49

2.5 Thanh công cụ Tables and Borders.51

Câu hỏi và bài tập Ch-ơng 2.52

Ch-ơng 3:.55

Đồ hoạ.55

3.1 Vẽ khối hình đơn giản.55

3.1.1 Sử dụng các mẫu hình đơn giản.55

3.1.2 Sử dụng các khối hình AutoShape.56

3.1.3 Định dạng hình vẽ.56

3.1.4 Làm việc tập hợp các hình vẽ.57

a. Gom nhóm (Group).57

b. Gỡ nhóm (Ungroup).57

c. Nhóm lại (Regroup).57

3.2 Tạo chữ nghệ thuật.57

3.2.1 Chèn chữ nghệ thuật.57

3.2.2 Hiệu chỉnh.58

3.3 Chèn ảnh lên tài liệu.59

3.5.1 Chèn ảnh từ một tệp tin.59

3.5.2 Chèn ảnh từ th-viện ảnh Clip Gallery.60

3.5.3 Chụp ảnh từ màn hình vào tài liệu.61

Câu hỏi và bài tập Ch-ơng 3.62

Ch-ơng 4:.67

In ấn.67

91

4.1 Qui trình để in ấn.67

4.2 Tính năng Page Setup.67

4.3 Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang.69

4.4 Chèn số trang tự động.71

4.5 Xem tài liệu tr-ớc khi in.71

4.6 In ấn tài liệu.73

Câu hỏi và bài tập ch-ơng 4.74

Ch-ơng 5:.75

trộn tàiliệu.75

5.1 Khái niệm về trộn tài liệu.75

5.2 Chuẩn bị dữ liệu.75

5.3 Soạn mẫu tài liệu trộn.75

5.4 Kích hoạt tínhnăng Mail merge.76

5.5 Chèn các tr-ờng tin lên tài liệu.77

5.6 Thực hiện trộn tài liệu.77

5.7 Thanh công cụ Mail merge.78

Bài tập ch-ơng 5.78

Ch-ơng 6:.80

Một số ứng dụng khác của word.80

6.1 Tính năng đếm từ.80

6.2 Bảo vệ tài liệu.80

6.2.1 Bảo vệ khi mở tệp tài liệu.80

6.2.2 Bảo vệ khi sửa nội dung tài liệu.82

6.3 Hộp thoại Options.83

6.3.1 Thẻ View.83

6.3.2 Thẻ General.84

6.3.3 Thẻ Spelling & Grammar.85

6.3.4 Thẻ File Locations.86

6.4 Làm việc với Macro.87

6.4.1 Tạo Macro.87

6.4.2 Sử dụng Macro đã tạo đ-ợc.88

Câu hỏi và bài tập ch-ơng 6.92

pdf92 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Kỹ năng học MS Office - Phần 1: Microsoft Word, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
...............................................................24 
1.7.2 Gán Style cho mẫu đã đ−ợc định dạng..........................................................27 
1.7.3 Điều chỉnh Style ............................................................................................28 
1.7.4 Quản lý các Styles .........................................................................................29 
1.8 Tìm kiếm và thay thế văn bản..........................................................................30 
1.8.1 Tìm kiếm văn bản..........................................................................................30 
1.8.2 Tìm và thay thế văn bản ................................................................................31 
90
1.9 Tính năng AutoCorrect.....................................................................................32 
1.9.1 Thêm một từ viết tắt ......................................................................................32 
1.9.2 Xoá đi một từ viết tắt.....................................................................................32 
1.9.3 Các tuỳ chọn về sửa lỗi chính tả....................................................................33 
1.10 Chèn ký tự đặc biệt..........................................................................................33 
1.10.1 Chèn ký tự đặc biệt......................................................................................33 
1.10.2 Gán tổ hợp phím nóng cho ký tự đặc biệt ...................................................34 
1.10.3 Gán từ viết tắt cho ký tự đặc biệt.................................................................36 
Câu hỏi và bài tập Ch−ơng 1 ..................................................................................37 
Ch−ơng 2: ............................................................................................................................41 
bảng biểu............................................................................................................................41 
2.1 Tạo cấu trúc bảng..............................................................................................41 
2.1.1 Chèn bảng mới ..............................................................................................41 
2.1.2 Sửa cấu trúc bảng ..........................................................................................42 
2.1.3 Trộn ô ............................................................................................................44 
2.1.4 Vẽ bảng .........................................................................................................44 
2.2 Định dạng bảng biểu .........................................................................................45 
2.2.1 Định dạng dữ liệu trong ô .............................................................................45 
2.2.2 Tô nền, kẻ viền ..............................................................................................45 
2.3 Tính toán trên bảng...........................................................................................47 
2.3.1 Tính tổng .......................................................................................................47 
2.3.2 Tính trung bình cộng.....................................................................................48 
2.4 Sắp xếp dữ liệu trên bảng .................................................................................49 
2.5 Thanh công cụ Tables and Borders .................................................................51 
Câu hỏi và bài tập Ch−ơng 2 ..................................................................................52 
Ch−ơng 3: ............................................................................................................................55 
Đồ hoạ..................................................................................................................................55 
3.1 Vẽ khối hình đơn giản .......................................................................................55 
3.1.1 Sử dụng các mẫu hình đơn giản ....................................................................55 
3.1.2 Sử dụng các khối hình AutoShape.................................................................56 
3.1.3 Định dạng hình vẽ .........................................................................................56 
3.1.4 Làm việc tập hợp các hình vẽ........................................................................57 
a. Gom nhóm (Group) ..........................................................................................................57 
b. Gỡ nhóm (Ungroup) .........................................................................................................57 
c. Nhóm lại (Regroup)..........................................................................................................57 
3.2 Tạo chữ nghệ thuật............................................................................................57 
3.2.1 Chèn chữ nghệ thuật......................................................................................57 
3.2.2 Hiệu chỉnh .....................................................................................................58 
3.3 Chèn ảnh lên tài liệu..........................................................................................59 
3.5.1 Chèn ảnh từ một tệp tin .................................................................................59 
3.5.2 Chèn ảnh từ th− viện ảnh Clip Gallery ..........................................................60 
3.5.3 Chụp ảnh từ màn hình vào tài liệu.................................................................61 
Câu hỏi và bài tập Ch−ơng 3 ..................................................................................62 
Ch−ơng 4: ............................................................................................................................67 
In ấn.......................................................................................................................................67 
91
4.1 Qui trình để in ấn ..............................................................................................67 
4.2 Tính năng Page Setup .......................................................................................67 
4.3 Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang.........................................................................69 
4.4 Chèn số trang tự động .......................................................................................71 
4.5 Xem tài liệu tr−ớc khi in ...................................................................................71 
4.6 In ấn tài liệu .......................................................................................................73 
Câu hỏi và bài tập ch−ơng 4 ...................................................................................74 
Ch−ơng 5: ............................................................................................................................75 
trộn tài liệu.....................................................................................................................75 
5.1 Khái niệm về trộn tài liệu .................................................................................75 
5.2 Chuẩn bị dữ liệu.................................................................................................75 
5.3 Soạn mẫu tài liệu trộn .......................................................................................75 
5.4 Kích hoạt tính năng Mail merge ......................................................................76 
5.5 Chèn các tr−ờng tin lên tài liệu ........................................................................77 
5.6 Thực hiện trộn tài liệu.......................................................................................77 
5.7 Thanh công cụ Mail merge ...............................................................................78 
Bài tập ch−ơng 5 ......................................................................................................78 
Ch−ơng 6: ............................................................................................................................80 
Một số ứng dụng khác của word .........................................................................80 
6.1 Tính năng đếm từ...............................................................................................80 
6.2 Bảo vệ tài liệu .....................................................................................................80 
6.2.1 Bảo vệ khi mở tệp tài liệu..............................................................................80 
6.2.2 Bảo vệ khi sửa nội dung tài liệu ....................................................................82 
6.3 Hộp thoại Options..............................................................................................83 
6.3.1 Thẻ View .......................................................................................................83 
6.3.2 Thẻ General ...................................................................................................84 
6.3.3 Thẻ Spelling & Grammar ..............................................................................85 
6.3.4 Thẻ File Locations.........................................................................................86 
6.4 Làm việc với Macro ...........................................................................................87 
6.4.1 Tạo Macro .....................................................................................................87 
6.4.2 Sử dụng Macro đã tạo đ−ợc...........................................................................88 
Câu hỏi và bài tập ch−ơng 6 ...................................................................................92 
92

File đính kèm:

  • pdfKy_nang_MSWord.pdf
Tài liệu liên quan