Giáo trình VB - Chương trình con truyền tham số

Sub <tên thủ tục> [(<tham số>[As <Kiểu tham số>])]

Các lệnh trong thủ tục

End Sub

Trong đó:

<Tên thủ tục>: Là tên được đặt giống quy tắc tên biến, hằng,

<tham số>[: <Kiểu tham số>]: có thể có hay không? Nếu có nhiều tham số thì mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy. Nếu không xác định kiểu tham số thì tham số có kiểu Variant.

 

ppt16 trang | Chuyên mục: Visual Basic 6.0 | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 3376 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt nội dung Giáo trình VB - Chương trình con truyền tham số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
CHƯƠNG TRÌNH CON _ TRUYỀN THAM Số CHƯƠNG TRÌNH CON VB có hai dạng chương trình con là thủ tục và hàm Thủ tục (Sub) Hàm (Function) 1. THủ TụC Thủ tục là một chương trình con thực hiện một hay một số tác vụ nào đó. Thủ tục có thể có hay không có tham số. KHAI BÁO THủ TụC Sub [([As ])] Các lệnh trong thủ tục End Sub Trong đó: : Là tên được đặt giống quy tắc tên biến, hằng,… [: ]: có thể có hay không? Nếu có nhiều tham số thì mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy. Nếu không xác định kiểu tham số thì tham số có kiểu Variant. GọI THủ TụC Để gọi thủ tục để thực thi, ta có 2 cách: [] Call ([]) VÍ Dụ 1 Viết thủ tục kiểm tra một số nguyên n cho trước có phải là số nguyên tố hay không? Bước 1: thiết kế giao diện Bước 2: Viết thủ tục KtraNgTo trong phần mã lệnh của Form Bước 3: Xử lý sự kiện Command1_Click; trong thủ tục xử lý sự kiện này ta có gọi thủ tục KtraNgTo Bước 4: Lưu dự án và chạy chương trình VÍ Dụ 1 Private Sub Command1_Click() KTraNgTo Val(txtNum.Text) ‘ hoặc Call KtraNgTo(Val(txtNum.Text)) End Sub VÍ Dụ 1 Sub KTraNgTo(N As Integer) Dim i As Integer i = 2 Do While (i 0) 	i = i + 1 Loop If (i > Sqr(N)) And (N 1) Then 	MsgBox Str(N) & " la so nguyen to" Else 	MsgBox Str(N) & " khong la so nguyen to" End If End Sub 2. HÀM Hàm (Function) là một chương trình con có nhiệm vụ tính toán và cho ta một kết quả. Kết quả này được trả về trong tên hàm cho lời gọi nó. KHAI BÁO HÀM Function [([As ])] _ [As ] hay = End Function Trong đó: : Là một tên được đặt giống quy tắc tên biến, hằng,… [: ]: có thể có hay không? Nếu có nhiều tham số thì mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy. Nếu không xác định kiểu tham số thì tham số có kiểu Variant. - : Kết quả trả về của hàm, trong trường hợp không khai báo As , mặc định, VB hiểu kiểu trả về kiểu Variant. VÍ Dụ 2 Viết hàm tính n! Bước 1: Thiết kế giao diện Bước 2: Thêm một hàm vào cửa sổ mã lệnh của Form Bước 3: Xử lý sự kiện Command1_Click; trong thủ tục xử lý sự kiện này ta có gọi hàm Giaithua Bước 4: Lưu dự án và chạy chương trình VÍ Dụ 2 Function Giaithua(N As Integer) As Long Dim i As Integer, Kq As Long Kq = 1 For i = 1 To n 	Kq = Kq * i Next Giaithua = Kq End Function Private Sub Command1_Click() Dim n As Integer n = Val(txtNum.Text) lblKQ.Caption = Str(Giaithua(n)) End Sub 3. TRUYềN THAM Số Một chương trình con đôi lúc cần thêm một vài thông tin về trạng thái của đoạn mã lệnh mà nó định nghĩa để thực thi. Những thông tin này là các biến được truyền vào khi gọi chương trình con, các biến này gọi là tham số của chương trình con. Có hai cách để truyền tham số cho chương trình con: Truyền bằng giá trị truyền bằng địa chỉ 3.1 TUYềN THAM Số BằNG GIÁ TRị Với cách truyền tham số theo cách này, mỗi khi một tham số được truyền vào, một bản sao của biến đó được tạo ra. Nếu chương trình con có thay đổi giá trị, những thay đổi này chỉ tác động lên bản sao của biến. Trong VB, từ khóa ByVal được dùng để xác định tham số được truyền bằng giá trị 3.1 TUYềN THAM Số BằNG GIÁ TRị Ví dụ: Sub Twice (ByVal Num As Integer) Num = Num * 2 Print Num End Sub Private Sub Form_Click() Dim A As Integer A = 4 Print A Twice A Print A End Sub Kết quả thực hiện của đoạn chương trình trên: 4 8 4 3.2 TRUYềN THAM Số BằNG ĐịA CHỉ Truyền tham số theo địa chỉ cho phép chương trình con truy cập vào giá trị gốc của biến trong bộ nhớ. Vì thế, giá trị của biến có thể sẽ bị thay đổi bởi đoạn mã lệnh trong chương trình con. Mặc nhiên, trong VB6 các tham số được truyền theo địa chỉ; tuy nhiên ta có thể chỉ định một cách tường minh nhờ vào từ khóa ByRef. 3.2 TRUYềN THAM Số BằNG ĐịA CHỉ Ví dụ Sub Twice (ByRef Num As Integer) Num = Num * 2 Print Num End Sub Private Sub Form_Click() Dim A As Integer A = 4 Print A Twice A Print A End Sub Kết quả thực hiện của đoạn chương trình trên: 4 8 8 

File đính kèm:

  • pptGiáo trình VB - Chương trình con truyền tham số.ppt
Tài liệu liên quan