Giáo trình Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator

MỤCLỤC

Chương 1. 1

Chương 1. 1

GIỚI THIỆU-KHỞI ĐỘNG . 1

GIỚI THIỆU -KHỞI ĐỘNG . 1

CÁC THAO TÁC CƠBẢN. 1

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN. 1

.IKhái niệm về Illustrator. 1

.IIKhởi Động Illustrator CS. 1

.IIICácthao táccơbản. 2

.III.1Tạomộtbản vẽ mới. 2

.III.2Điềuchỉnh kích thước trang bản vẽ. 2

.III.3Cácchếđộ hiển thịbản vẽ. 3

.III.3.1Ch Preview. ế độ . 3

.III.3.2Ch Outline. ế độ . 3

.III.3.3Hi n th toà n trang. ệ ị . 4

.III.3.4Hi n th ch 100%. ể ị ở ế độ . 4

.III.3.5Ch hi n th toàn màn hình. ế độ ể ị . 4

.III.3.6Xem phóng to và thu nh . ỏ . 4

.III.3.7Cá c h tr khác. ỗ ợ . 5

CHƯƠNG II. 9

CHƯƠNGII. 9

CÁC DẠNGHÌNH HỌC CƠ BẢN. 9

CÁC DẠNG HÌNH HỌC CƠ BẢN. 9

.ICông cụ Rectangle (M). 9

.IVCông cụ Rounded Rectangle. 10

Trang 85

Chương 9: FILTER

.VCôngcụEllipse (L). 11

.VICông cụ Polygon. 12

.VIICông cụ Star. 13

.VIIICông cụFlare. 14

.IXCông cụLineSegmen W. 15

.XCông cụArc. 16

.XICông cụSpiral. 18

.XIICông cụRectangular Grid. 19

.XIIICông cụ Polar Grid. 20

CHƯƠNG III. 21

CHƯƠNGIII. 21

THAO TÁCVỚIĐỐITƯỢNG . 21

THAO TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG . 21

.IChọn đối tượng bằngcông cụ. 21

.I.1CôngcụSelection Tool (V). 21

.I.2CôngcụDirect Select Tool(A). 22

.I.3CôngcụGroup Selection Tool. 23

.I.4CôngcụMagicWand. 23

.I.5CôngcụDirect Select Lasso Tool. 23

.I.6CôngcụLasso Tool. 24

.IIChọn đối tượngbằng thựcđơn Select. 24

.IIINhóm (group) và táchnhóm (ungroup). 25

.IVKhoá (lock) và dấu (hide) cácđốitượng. 26

.VThay đổi thứtự trên dưới củacác đối tượng. 26

.VISắp xếp vị trí các đốitượng. 28

CHƯƠNG IV. 29

CHƯƠNGIV. 29

ĐƯỜNGCONG (PATH). 29

Trang 86

Chương 9: FILTER

ĐƯỜNG CONG (PATH). 29

.IVẽ đường cong Bézier. 29

.I.1CôngcụPen Tool (P). 29

.I.1.1D ng cá c o n g p khú c ạ đ ạ ấ . 29

.I.1.2Ho c ng cong Bé zier ặ đườ . 29

.I.2CôngcụAdd AnchorPointTool. 30

.I.3CôngcụDeleteAnchorPoint Tool. 31

.I.4CôngcụConvert AnchorPointTool (Shift+C).31

.IIObject >Path. 32

.II.1Join (Crtl+J) dùngđể. 32

.II.2Average(Ctrl+Alt+J). 32

.II.3Outline Stroke.32

.II.4OffsetPath. 32

.II.5Simplify. 32

.II.6Add Anchor Points. 33

.II.7DivideObject Below:. 33

.II.8Split IntoGrid. 34

.II.9Clean up. 34

.IIIĐường cong phứchợp(Compound Path). 34

.III.1Quytắtnon-zero winding fill(làquytắt mặcnhiên của

AI). 35

.III.2Quytắceven-odd rule(quytắcmặc nhiên của

Freehand). 35

.III.3Pathfinder Palette. 36

.III.4Shape ModesButtons. 36

.III.4.1Add To Shape Ares. 37

.III.4.2Subtract From Shape Ares. 37

.III.4.3Intersect Shape Area. 37

.III.4.4Exclude Overlapping Shape Are : ų . 38

.III.5Pathfinder Buttons: kết quảlàmộtnhóm(group) của

cácpaths. 39

.III.5.1Divide. 39

.III.5.2Trim. 39

.III.5.3Merge. 39

.III.5.4Crop. 40

.III.5.5Outline. 40

Trang 87

Chương 9: FILTER

.III.5.6Minus back. 40

.IVClipping mask. 41

CHƯƠNG V. 40

CHƯƠNGV. 40

CÁC PHÉPBIẾN ĐỔI HÌNHHỌC. 40

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC. 40

.ISửdụng Transform Palette. 40

.IIPhép tịnh tiến. 41

.II.1Dời đối tượngmộtcáchtự do.41

.II.2Dời đối tượngđi mộtkhoảng cáchchính xác.41

.IIIPhépquay. 42

.III.1Quaytự do xung quanh tâmcủađối tượng. 42

.III.2Quaytự do xung quanh 1 tâmxác định. 42

.III.3Quayxung quanh tâmcủađối tượngbằngđịnh góc

quay. 42

.III.4Quayxung quanh 1 tâmxácđịnh bằngđịnh gócquay.

43

.IVPhép codãn. 43

.IV.1Co dãn theo tâmcủađốitượng. 43

.IV.2Co dãn theo 1 tâmxác định. 44

.IV.3Co dãn theo tâmcủađốitượngbằng cáchtỷlệ co dãn.

44

.IV.4Co dãn theo 1 tâmxác định bằngcách định tỷlệ co dãn.

45

.VPhép đối xứng. 45

.V.1Đốixứng theo mộttrục. 45

.V.2Đốixứng theo mộttrụcđiquatâmcủađốitượng. 46

.V.3Đốixứng theo mộttrụcđiqua1 tâmxácđịnh.48

.VIPhép nghiêng. 48

.VI.1Nghiêngtheo tâmcủađốitượng. 48

.VI.2Làmnghiêng theo 1 tâmxác định. 48

Trang 88

Chương 9: FILTER

.VI.3Làmnghiêng theo tâmcủađốitượngbằng cáchđịnh

gócnghiêngvà phươngnghiêng. 49

.VI.4Làmnghiêng theo 1 tâmxác định bằngcách định góc

nghiêngvàphươngnghiêng. 49

.VIICông cụ Free Transfrom (E). 50

CHƯƠNG VI. 50

CHƯƠNGVI. 50

MÀU SẮC. 50

MÀU SẮC. 50

.IThuộc tính màu. 50

.IIFill. 50

.II.1Tômộtmàu (Color). 51

.II.2Tôchuyển. 53

.II.3Stroke.54

.II.4Appearance. 55

.II.5Tôlưới (mesh). 58

.II.5.1T o i t ng tô l i b ng l nh Object > Create Gradient ạ đố ượ ướ ằ ệ

Mesh. 58

.II.5.2T o i t ng tô l i b ng công c Gradient Mesh (U) ạ đố ượ ướ ằ ụ . 58

.IIIBlend . 59

.III.1Cáchsử dụngcôngBlend.59

CHƯƠNG VII. 61

CHƯƠNGVII. 61

THAO TÁCVỚIVĂNBẢN(TEXT). 61

THAO TÁC VỚI VĂN BẢN(TEXT). 61

.ICác công cụ vănbản. 61

.I.1Character palette(Ctrl+T).61

.I.2Paragraph palette (Ctrl+Alt+T).62

.I.3Tabs(Crtl+ Shift+ T). 62

.I.4Threaded Text(khối văn bản).62

Trang 89

Chương 9: FILTER

.I.5Object>TextWrap>Make TextWrap.63

.I.6Type>Fit Headline. 63

.I.7Type>CreateOutline(Ctrl+ Shift+O). 63

.I.8Edit>Find and Replace. 63

.I.9Type>Find Font. 63

.I.10Type>ChangeCase. 64

.I.11Type>AreaTypeOptions. 64

.I.12Type>TypeOrientation.64

.IICharacter styles. 65

.II.1Character Style. 66

.II.2ParagraphStyle. 66

CHƯƠNG VIII. 67

CHƯƠNGVIII. 67

CÁC CÔNG CỤVẼ. 67

CÁC CÔNG CỤ VẼ. 67

.ICác loại brush. 67

.IICáchtạo mộtbrush mới. 69

.II.1TạoCalligraphic brush. 69

.II.2TạoScatter brush. 70

.II.3TạoArt Brush. 71

.II.4TạoPattern brush.72

.IIICáccông cụvẽ. 75

.III.1Công cụPainbrush (B). 75

.III.2Pencil tool(N). 75

.III.3Công cụSmoothTool. 76

.III.4Công cụEraseTool. 76

.III.5Công cụScissors Tool (C). 76

.III.6Công cụKnife Tool:.76

CHƯƠNG IX. 76

CHƯƠNGIX. 76

FILTER. 76

Trang 90

Chương 9: FILTER

FILTER. 76

.INhóm Colors. 76

.I.1Adjust Colors:. 76

.I.2Blend front to back:. 76

.I.3Blend Horizontally:. 77

.I.4Blend Vertically:. 77

.I.5Convert to CMYK:. 77

.I.6Convert to Grayscale:. 77

.I.7Convert to RGB:. 77

.I.8Invertcolor:. 77

.I.9Overprintblack. 77

.I.10Saturate. 78

.IINhóm Create. 78

.II.1ObjectMosaic.78

.II.2Crop Marks. 78

.IIINhóm Distort. 79

.III.1FreeDistort.79

.III.2Pucket and Bloat. 79

.III.3Roughen. 80

.III.4Tweak. 81

.III.5Twist.81

.III.6ZigZag. 82

.IVNhóm Stylize. 82

.IV.1Add Arrowheads. 82

.IV.2Drop Shadow. 84

.IV.3Round corners. 84

pdf107 trang | Chuyên mục: Illustrator | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 35download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
.............. 40
Trang 87
Chương 9 : FILTER
.III.5.6Minus back.................................................................. 40
.IVClipping mask.......................................................................... 41
CHƯƠNG V........................................................................................ 40
CHƯƠNG V....................................................................................40
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC.......................................................... 40
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC................................................. 40
.ISử dụng Transform Palette......................................................... 40
.IIPhép tịnh tiến........................................................................... 41
.II.1Dời đối tượng một cách tự do........................................41
.II.2Dời đối tượng đi một khoảng cách chính xác................41
.IIIPhép quay.............................................................................. 42
.III.1Quay tự do xung quanh tâm của đối tượng.................. 42
.III.2Quay tự do xung quanh 1 tâm xác định....................... 42
.III.3Quay xung quanh tâm của đối tượng bằng định góc
quay......................................................................................42
.III.4Quay xung quanh 1 tâm xác định bằng định góc quay.....
43
.IVPhép co dãn............................................................................ 43
.IV.1Co dãn theo tâm của đối tượng.................................... 43
.IV.2Co dãn theo 1 tâm xác định......................................... 44
.IV.3Co dãn theo tâm của đối tượng bằng cách tỷ lệ co dãn....
44
.IV.4Co dãn theo 1 tâm xác định bằng cách định tỷ lệ co dãn.
45
.VPhép đối xứng.......................................................................... 45
.V.1Đối xứng theo một trục................................................. 45
.V.2Đối xứng theo một trục đi qua tâm của đối tượng........ 46
.V.3Đối xứng theo một trục đi qua 1 tâm xác định..............48
.VIPhép nghiêng.......................................................................... 48
.VI.1Nghiêng theo tâm của đối tượng..................................48
.VI.2Làm nghiêng theo 1 tâm xác định................................48
Trang 88
Chương 9 : FILTER
.VI.3Làm nghiêng theo tâm của đối tượng bằng cách định
góc nghiêng và phương nghiêng.......................................... 49
.VI.4Làm nghiêng theo 1 tâm xác định bằng cách định góc
nghiêng và phương nghiêng.................................................49
.VIICông cụ Free Transfrom (E)..................................................... 50
CHƯƠNG VI....................................................................................... 50
CHƯƠNG VI.................................................................................. 50
MÀU SẮC........................................................................................... 50
MÀU SẮC....................................................................................... 50
.IThuộc tính màu......................................................................... 50
.IIFill........................................................................................... 50
.II.1Tô một màu (Color).......................................................51
.II.2Tô chuyển...................................................................... 53
.II.3Stroke.............................................................................54
.II.4Appearance....................................................................55
.II.5Tô lưới (mesh)...............................................................58
.II.5.1T o i t ng tô l i b ng l nh Object > Create Gradientạ đố ượ ướ ằ ệ
Mesh..................................................................................... 58
.II.5.2T o i t ng tô l i b ng công c Gradient Mesh (U)ạ đố ượ ướ ằ ụ .58
.IIIBlend ................................................................................... 59
.III.1Cách sử dụng công Blend.............................................59
CHƯƠNG VII..................................................................................... 61
CHƯƠNG VII................................................................................. 61
THAO TÁC VỚI VĂN BẢN (TEXT)......................................................... 61
THAO TÁC VỚI VĂN BẢN (TEXT)................................................ 61
.ICác công cụ văn bản.................................................................. 61
.I.1Character palette (Ctrl+T)...............................................61
.I.2Paragraph palette (Ctrl+ Alt+ T).....................................62
.I.3Tabs (Crtl+ Shift+ T)......................................................62
.I.4Threaded Text (khối văn bản).........................................62
Trang 89
Chương 9 : FILTER
.I.5Object > Text Wrap> Make Text Wrap..........................63
.I.6Type> Fit Headline......................................................... 63
.I.7Type> Create Outline (Ctrl+ Shift + O)......................... 63
.I.8Edit> Find and Replace.................................................. 63
.I.9Type> Find Font............................................................. 63
.I.10Type> Change Case......................................................64
.I.11Type> Area Type Options............................................ 64
.I.12Type> Type Orientation................................................64
.IICharacter styles........................................................................ 65
.II.1Character Style.............................................................. 66
.II.2Paragraph Style..............................................................66
CHƯƠNG VIII.................................................................................... 67
CHƯƠNG VIII................................................................................ 67
CÁC CÔNG CỤ VẼ............................................................................... 67
CÁC CÔNG CỤ VẼ........................................................................ 67
.ICác loại brush............................................................................ 67
.IICách tạo một brush mới............................................................ 69
.II.1Tạo Calligraphic brush.................................................. 69
.II.2Tạo Scatter brush...........................................................70
.II.3Tạo Art Brush................................................................71
.II.4Tạo Pattern brush...........................................................72
.IIICác công cụ vẽ........................................................................ 75
.III.1Công cụ Painbrush (B)................................................. 75
.III.2Pencil tool (N).............................................................75
.III.3Công cụ Smooth Tool.................................................. 76
.III.4Công cụ Erase Tool......................................................76
.III.5Công cụ Scissors Tool (C)........................................... 76
.III.6Công cụ Knife Tool:.....................................................76
CHƯƠNG IX....................................................................................... 76
CHƯƠNG IX.................................................................................. 76
FILTER.............................................................................................. 76
Trang 90
Chương 9 : FILTER
FILTER........................................................................................... 76
.INhóm Colors.............................................................................. 76
.I.1Adjust Colors:.................................................................76
.I.2Blend front to back:........................................................ 76
.I.3Blend Horizontally:........................................................ 77
.I.4Blend Vertically:.............................................................77
.I.5Convert to CMYK:......................................................... 77
.I.6Convert to Grayscale:..................................................... 77
.I.7Convert to RGB:.............................................................77
.I.8Invert color:.................................................................... 77
.I.9Overprint black............................................................... 77
.I.10Saturate......................................................................... 78
.IINhóm Create............................................................................ 78
.II.1Object Mosaic................................................................78
.II.2Crop Marks....................................................................78
.IIINhóm Distort.......................................................................... 79
.III.1Free Distort...................................................................79
.III.2Pucket and Bloat.......................................................... 79
.III.3Roughen....................................................................... 80
.III.4Tweak...........................................................................81
.III.5Twist.............................................................................81
.III.6ZigZag.......................................................................... 82
.IVNhóm Stylize........................................................................... 82
.IV.1Add Arrowheads..........................................................82
.IV.2Drop Shadow............................................................... 84
.IV.3Round corners..............................................................84
Trang 91

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator.pdf
Tài liệu liên quan