Giáo trình Photoshop căn bản

A. Mục đích:Học viên sau khi hoàn thành khóa học có đủ khả năng và đủ tự

tin để làm việc tại một studio ảnh.

B. Nội dung:

 Giới thiệu sơ lược về PTS, giao diện (sắp xếp giao diện), thao tác cơ bản:

Open – save (định dạng), zoom, dùng phím tắt thườngdùng, (10 phút)

1. Cắt ghép:(3 – 5 buổi)

 - Tăng dần kỹ năng: Cắt ghép đơn giản, Cắt ghép bằng Extract, Cắt ghép

bằng Mask.

 - Công cụ sử dụng: Move Tool, Magic Wand Tool (W), Pen Tool,

Foreground Color, Background Color, Marquee Tools, Polygonal Lasso Tools,

Filter Extract

2. Phục chế ảnh cơ bản:(2 – 3 buổi)

 - Bài tập: Old Image.jpg, Ranch House.jpg trong C:\Program

Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Samples)

 - Công cụ:

 + Clone Satmp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, nói thêm Spot

Healing Brush Tool(nếu dùng CS2).

 + Dodge Tool & Burn Tool (nói thêm nếu dư thời g ian)

 - Kết hợp bộ lọc Dust & Scratches (cho RanchHouse)

 - Giới thiệu về action dùng phục chế.

pdf26 trang | Chuyên mục: Photoshop | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 30download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Photoshop căn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 Giáo trình Photoshop căn bản 
Biên soạn: Thạch Trương Thảo (0987 039 863) 24 
Bài 9: Xử lý một số trường hợp thường gặp 
(1-2 buổi) 
I. Giới thiệu: 
 - Nội dung: ảnh ngược sáng, dư sáng, màu nóng, màu lạnh, … 
 - Công cụ: Layer style, Layer adjustments, Filter, plugins, … 
II. Thao tác: 
 1. Dư sáng: 
 - Dùng Layer Mode Multiply. 
 - Layer Mask, DCE Tools. 
 2. Thiếu sáng: 
 - Dùng Layer Mode Screen. 
 - Layer Mask, DCE Tools. 
 3. Khử màu nóng: 
 - Sử dụng Channel Mixer. 
 - DCE Tools. 
 4. Image Doctor: 
 Xử lý nhanh các vấn để thường gặp trong ảnh KTS với Image Doctor: JPEG 
Repair, Scratch Remove, Smart Fill, Spot Lifter, … 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 Giáo trình Photoshop căn bản 
Biên soạn: Thạch Trương Thảo (0987 039 863) 25 
Thực hành thêm (other) và giải đáp thắc mắc 
 Tham khảo thêm kỹ năng tại: 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 - Tìm kiếm tư liệu  
 Tìm mua các CD về Photoshop của: 
 - Kỹ sư Dương Trung Hiếu. 
 - Họa sĩ Ngọc Tiên. 
 - Nhóm phát triển phần mềm sinh viên học sinh (). 
 - Hữu Lộc Designer. 
 - Thầy Nguyễn Phương. 
 - Nhóm Hồ Gia. 
 - ... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 Giáo trình Photoshop căn bản 
Biên soạn: Thạch Trương Thảo (0987 039 863) 26 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Photoshop căn bản.pdf
Tài liệu liên quan