Giáo trình Microsoft Office Excel 2003

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL .1

I.LÀM QUEN VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL 1

1. Khởi động .1

2. Giới thiệu bảng tính Excel .1

II.CÁC THAO TÁC CƠBẢN 3

1. Mởbảng tính mới .3

2. Lưu bảng tính.3

3. Đóng bảng tính.3

4. Mởbảng tính .3

5. Trang hiện hành, ô hiện hành.3

6. Nhận dạng con trỏ.4

7. Cách nhập và chỉnh sửa dữliệu trên ô hiện hành .4

CHƯƠNG 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH.5

1. Nhập dữliệu kiểu sốvà văn bản.5

2. Chỉnh sửa dữliệu trong ô.6

3. Thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột.6

3.1 Chọn một ô.6

3.2 Chọn vùng ô liên tục hình chữnhật.6

3.3 Chọn vùng ô rời rạc.6

3.4 Chọn một cột, dãy cột liền nhau, dãy cột rời rạc.7

3.5 Chọn một dòng, dãy dòng liền kềnhau, dãy dòng rời rạc.7

3.6 Chọn toàn bộbảng tính.7

3.7 Hủy chọn.8

4. Điền sốthứtựtự động .8

5. Sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô .8

5.1 Sao chép các ô.8

5.2 Di chuyển các ô.9

5.3 Xóa nội dung các ô .9

6. Thêm/xóa dòng, cột.9

7. Thao tác với bảng tính.10

7.1 Chèn một trang vào bảng tính.10

7.2 Đổi tên trang bảng tính.10

7.3 Xóa một trang bảng tính.10

7.4 Sao chép bảng tính.11

CHƯƠNG 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG .12

1. Thao tác định dạng ô .12

1.1 Định dạng dữliệu sốthực.12

1.2 Định dạng dữliệu theo dạng ngày tháng.13

1.3 Định dạng dữliệu dạng tiền tệ.13

1.4 Định dạng dữliệu theo kiểu phần trăm.14

2. Định dạng ô chứa văn bản .14

2.1 Thay đổi kiểu chữ, cỡchữ, dạng chữ.14

2.2 Thay đổi màu chữvà màu nền.14

2.3 Sao chép định dạng ô. 15

2.4 Đặt thuộc tính Wrap Text cho ô. 15

3. Căn lề, vẽ đường viền ô. 16

3.1 Căn vịtrí chữtrong ô: Giữa, trái, phải, trên, dưới.16

3.2 Hòa nhập dãy ô đểtạo tiêu đềbảng biểu .16

3.3 Thay đổi hướng chữtrong ô .17

3.4 Thêm đường viền cho ô, vùng ô.18

CHƯƠNG 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM. 20

1. Tạo công thức cơbản. 20

1.1 Tạo công thức sốhọc cơbản . 20

1.2 Nhận biết và sửa lỗi . 21

2. Địa chỉtuyệt đối và địa chỉtương đối. 22

2.1 Địa chỉtương đối và tuyệt đối. 22

2.2 Địa chỉtham chiếu tương đối. 22

2.3 Địa chỉtham chiếu tuyệt đối. 22

3. Thao tác với hàm. 22

3.1 Giới thiệu vềhàm . 22

3.2 Các hàm thường dùng . 24

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊDỮLIỆU . 33

1. Khái niệm cơbản. . 33

2. Sắp xếp dữliệu. . 33

3. Lọc dữliệu. 34

4. Các hàm cơsởdữliệu. 39

5. Tổng kết theo nhóm . 40

5.1 Tổng kết theo một loại nhóm (SubTotal). 40

5.2. Tổng kết theo nhiều loại nhóm (Pivot Table - Bảng tổng hợp). 42

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ, ĐỒTHỊ. 49

1. Tạo các kiểu biểu đồ, đồthịkhác nhau. 49

2. Sửa đổi biểu đồ, đồthị. 50

2.1 Thêm tiêu đề, chú thích ý nghĩa các trục đồthị. 50

2.2 Hiển thịdữliệu kèm đồthị. 51

CHƯƠNG 7: HOÀN THIỆN TRANG BẢNG TÍNH VÀ IN ẤN. 52

1. Thay đổi lềcủa trang in. 52

2. Thay đổi trang in. 52

3. Chỉnh sửa đểin vừa trong sốtrang định trước. 53

4. In ấn. 53

pdf56 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 16download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Microsoft Office Excel 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
liệu độc lập với nhau, vì vậy cần thận trọng khi thực hiện thao tác này, tránh lãng 
phí giấy. 
- Trong phần Print What, nhấn chọn Entire workbook. 
- Nhấn nút Preview để xem lại các trang sắp in. 
" In toàn bộ trang bảng tính hiện hành 
- Trong phần Print What, nhấn chọn Active sheet(s). 
- Trong phần Print Range, nhấn chọn vào All. 
- Nhấn vào nút Preview để xem lại các trang sắp in. 
" In một vùng ô định trước 
Để in một phần trang bảng tính hiện hành (VD: Một dãy cột, vùng ô…), 
chọn vùng ô định in (sử dụng phím Shift và Ctrl hỗ trợ thao tác chọn) trước khi 
mở hộp thoại Print. 
- Trong phần Print What, nhấn chọn Selection. 
- Nhấn vào nút Preview để xem lại các trang sắp in. 
" In một phần trang bảng tính 
Trong một trang bảng tính mà ta có 10 trang nhưng ta chỉ muốn in từ trang 2 
đến trang 5 thì ta làm như sau: 
- Trong phần Print Range, nhấn chọn vào Page(s). 
¾ Gõ số thứ tự trang muốn in đầu vào ô From, số thứ tự trang in cuối vào ô 
To 
¾ Trong trường hợp chỉ muốn in ra một trang thì gõ số thứ tự tờ đó vào cả 
hai ô From và To. 
" In bảng tính ra nhiều bản 
- Chúng ta có thể đặt số bản in sẽ in ra giấy trong phần Copies chọn ô 
Number of copies. 
- Thường là máy mặc định là in hết bản in này đến bản in khác (nhấn chọn 
Collate) 
- Nếu muốn in song song các trang giống nhau thì bỏ chọn trong ô Collate. 
Giáo trình Microsoft Office Excel 2003 Chương VII– In ấn 
 55
MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL .......1 
I. ............................ LÀM QUEN VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL 1 
1. Khởi động ..........................................................................................................1 
2. Giới thiệu bảng tính Excel ...............................................................................1 
II................................................................. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 3 
1. Mở bảng tính mới .............................................................................................3 
2. Lưu bảng tính....................................................................................................3 
3. Đóng bảng tính..................................................................................................3 
4. Mở bảng tính .....................................................................................................3 
5. Trang hiện hành, ô hiện hành..........................................................................3 
6. Nhận dạng con trỏ ............................................................................................4 
7. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên ô hiện hành .........................................4 
CHƯƠNG 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH.....................5 
1. Nhập dữ liệu kiểu số và văn bản......................................................................5 
2. Chỉnh sửa dữ liệu trong ô.................................................................................6 
3. Thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột...............................................................6 
3.1 Chọn một ô .......................................................................................................6 
3.2 Chọn vùng ô liên tục hình chữ nhật ...............................................................6 
3.3 Chọn vùng ô rời rạc .........................................................................................6 
3.4 Chọn một cột, dãy cột liền nhau, dãy cột rời rạc............................................7 
3.5 Chọn một dòng, dãy dòng liền kề nhau, dãy dòng rời rạc .............................7 
3.6 Chọn toàn bộ bảng tính ...................................................................................7 
3.7 Hủy chọn ..........................................................................................................8 
4. Điền số thứ tự tự động......................................................................................8 
5. Sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô ...............................................................8 
5.1 Sao chép các ô..................................................................................................8 
5.2 Di chuyển các ô................................................................................................9 
5.3 Xóa nội dung các ô ..........................................................................................9 
6. Thêm/xóa dòng, cột...........................................................................................9 
7. Thao tác với bảng tính....................................................................................10 
7.1 Chèn một trang vào bảng tính.......................................................................10 
7.2 Đổi tên trang bảng tính .................................................................................10 
7.3 Xóa một trang bảng tính................................................................................10 
7.4 Sao chép bảng tính ........................................................................................11 
CHƯƠNG 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG .........................................12 
1. Thao tác định dạng ô ......................................................................................12 
1.1 Định dạng dữ liệu số thực .............................................................................12 
1.2 Định dạng dữ liệu theo dạng ngày tháng .....................................................13 
1.3 Định dạng dữ liệu dạng tiền tệ......................................................................13 
1.4 Định dạng dữ liệu theo kiểu phần trăm........................................................14 
2. Định dạng ô chứa văn bản .............................................................................14 
2.1 Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, dạng chữ ...........................................................14 
2.2 Thay đổi màu chữ và màu nền......................................................................14 
Giáo trình Microsoft Office Excel 2003 Chương VII– In ấn 
 56
2.3 Sao chép định dạng ô .................................................................................... 15 
2.4 Đặt thuộc tính Wrap Text cho ô ................................................................... 15 
3. Căn lề, vẽ đường viền ô.................................................................................. 16 
3.1 Căn vị trí chữ trong ô: Giữa, trái, phải, trên, dưới .................................................16 
3.2 Hòa nhập dãy ô để tạo tiêu đề bảng biểu ................................................................16 
3.3 Thay đổi hướng chữ trong ô ....................................................................................17 
3.4 Thêm đường viền cho ô, vùng ô...............................................................................18 
CHƯƠNG 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM............................................. 20 
1. Tạo công thức cơ bản..................................................................................... 20 
1.1 Tạo công thức số học cơ bản ........................................................................ 20 
1.2 Nhận biết và sửa lỗi ...................................................................................... 21 
2. Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối........................................................... 22 
2.1 Địa chỉ tương đối và tuyệt đối....................................................................... 22 
2.2 Địa chỉ tham chiếu tương đối ....................................................................... 22 
2.3 Địa chỉ tham chiếu tuyệt đối ......................................................................... 22 
3. Thao tác với hàm............................................................................................ 22 
3.1 Giới thiệu về hàm .......................................................................................... 22 
3.2 Các hàm thường dùng .................................................................................. 24 
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU ................................................ 33 
1. Khái niệm cơ bản. .......................................................................................... 33 
2. Sắp xếp dữ liệu. .............................................................................................. 33 
3. Lọc dữ liệu....................................................................................................... 34 
4. Các hàm cơ sở dữ liệu.................................................................................... 39 
5. Tổng kết theo nhóm ....................................................................................... 40 
5.1 Tổng kết theo một loại nhóm (SubTotal) .................................................... 40 
5.2. Tổng kết theo nhiều loại nhóm (Pivot Table - Bảng tổng hợp). ................ 42 
CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ .................................................... 49 
1. Tạo các kiểu biểu đồ, đồ thị khác nhau........................................................ 49 
2. Sửa đổi biểu đồ, đồ thị ................................................................................... 50 
2.1 Thêm tiêu đề, chú thích ý nghĩa các trục đồ thị .......................................... 50 
2.2 Hiển thị dữ liệu kèm đồ thị ........................................................................... 51 
CHƯƠNG 7: HOÀN THIỆN TRANG BẢNG TÍNH VÀ IN ẤN.... 52 
1. Thay đổi lề của trang in ................................................................................. 52 
2. Thay đổi trang in............................................................................................ 52 
3. Chỉnh sửa để in vừa trong số trang định trước........................................... 53 
4. In ấn................................................................................................................. 53 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Office Excel 2003.pdf
Tài liệu liên quan