Giáo trình Microsoft Access 2000 - Nguyễn Sơn Hải

GIỚI THIỆU . 1

BÀI MỞ ĐẦU. 3

1. Giới thiệu Access 2000 . 4

2. Khởi động. 5

3. Tạo mới tệp Access. 6

4. Môi trường làm việc. 8

5. Mởtệp đã tồn tại . 8

6. Thoát khỏi Access. 9

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠSỞDỮLIỆU. 10

1. Các khái niệm vềCSDL Access . 11

1.1 CSDL Access . 11

1.2 Bảng dữliệu . 12

1.3 Liên kết các bảng dữliệu . 15

2. Xây dựng cấu trúc bảng . 17

3. Thiết lập quan hệ. 23

4. Nhập dữliệu. 26

4.1 Cách nhập dữliệu. 26

4.2 Một sốthao tác xửlý dữliệu trên bảng. 28

a. Xoá bản ghi. 28

b. Sắp xếp dữliệu. 29

c. Lọc dữliệu. 29

5. Thuộc tính LOOKUP. 30

6. Qui trình xây dựng CSDL Access . 35

Bài tập . 36

CHƯƠNG 2: TRUY VẤN DỮLIỆU . 40

1. SELECT queries . 41

1.1 Cách tạo. 41

1.2 Lọc dữliệu . 46

2. TOTAL queries . 50

3. CROSSTAB queries . 52

4. MAKE TABLE queries . 55

5. DELETE queries . 58

6. UPDATE queries . 59

Bài tập . 62

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾGIAO DIỆN. 66

1. Khái niệm Forms. 67

2. Sửdụng FORM WIZARD. 67

3. Sửdụng FORM DESIGN VIEW. 72

3.1 Thiết kếForm nhập dữliệu đơn giản . 72

3.2 Tinh chỉnh cấu trúc Form. 76

4. Kỹthuật Sub-form . 81

Bài tập . 93

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾBÁO CÁO. 98

1. Các khái niệm vềReport. 99

1.1 Cấu trúc Report . 99

1.2 Môi trường làm việc. 100

2. Sửdụng Report wizard . 101

3. Thiết kếreport. 107

4. Report chứa tham số. 115

Bài tập . 121

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN . 123

1. Môi trường lập trình VBA . 124

2. Các kiểu dữliệu và khai báo. 126

2.1 Các kiểu dữliệu cơbản. 126

2.2 Biến và cách sửdụng biến. 128

a. Biến – khai báo biến đơn giản . 128

b. Phạm vi biến . 130

2.3 Hằng và cách sửdụng hằng. 131

a. Khai báo hằng. 131

b. Phạm vi hằng . 132

3. Các cấu trúc lệnh VBA . 132

3.1 Cấu trúc IF END IF. 133

3.2 Cấu trúc SELECT CASE . END SELECT . 134

3.3 Cấu trúc FOR NEXT. 137

3.4 Cấu trúc WHILE WEND . 139

3.5 Lệnh DoCmd . 140

4. Chương trình con . 143

4.1 Chương trình con dạng hàm. 144

4.2 Chương trình con dạng thủtục. 148

5. Kỹthuật xửlý lỗi . 150

5.1 Xửlý lỗi . 150

5.2 Bẫy lỗi . 154

6. Một sốví dụ. 156

CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH CƠSỞDỮLIỆU. 162

1. Kỹthuật DAO . 163

1.1 Lớp đối tượng DAO . 164

1.2 Đối tượng Database. 166

1.3 Đối tượng RecordSet. 167

1.4 Đối tượng QueryDef . 172

1.5 Đối tượng TableDef . 175

1.6 Đối tượng Relation. 178

2. Bài toán đặt lọc dữliệu . 178

CHƯƠNG 7: MENU & TOOLBAR . 183

1. Tạo Menu . 184

2. Gắn kết Menu, Toolbar . 190

3. Tạo form chính. 190

Bài tập . 193

THUẬT NGỮTIN HỌC. 202

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 204

pdf207 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 10download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Microsoft Access 2000 - Nguyễn Sơn Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
............................................. 6 
4. Môi trường làm việc........................................................................................... 8 
5. Mở tệp đã tồn tại ................................................................................................ 8 
6. Thoát khỏi Access.............................................................................................. 9 
CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU..................................................... 10 
1. Các khái niệm về CSDL Access ...................................................................... 11 
1.1 CSDL Access ....................................................................................................... 11 
1.2 Bảng dữ liệu ......................................................................................................... 12 
1.3 Liên kết các bảng dữ liệu ..................................................................................... 15 
2. Xây dựng cấu trúc bảng ................................................................................... 17 
3. Thiết lập quan hệ.............................................................................................. 23 
4. Nhập dữ liệu..................................................................................................... 26 
4.1 Cách nhập dữ liệu................................................................................................. 26 
4.2 Một số thao tác xử lý dữ liệu trên bảng................................................................ 28 
a. Xoá bản ghi ........................................................................................................ 28 
b. Sắp xếp dữ liệu................................................................................................... 29 
c. Lọc dữ liệu.......................................................................................................... 29 
5. Thuộc tính LOOKUP....................................................................................... 30 
6. Qui trình xây dựng CSDL Access ................................................................... 35 
Bài tập .................................................................................................................. 36 
CHƯƠNG 2: TRUY VẤN DỮ LIỆU ................................................................... 40 
1. SELECT queries .............................................................................................. 41 
1.1 Cách tạo................................................................................................................ 41 
1.2 Lọc dữ liệu ........................................................................................................... 46 
2. TOTAL queries ................................................................................................ 50 
3. CROSSTAB queries ........................................................................................ 52 
4. MAKE TABLE queries ................................................................................... 55 
5. DELETE queries .............................................................................................. 58 
6. UPDATE queries ............................................................................................. 59 
Bài tập .................................................................................................................. 62 
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải 
Trang 206 
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN................................................................ 66 
1. Khái niệm Forms.............................................................................................. 67 
2. Sử dụng FORM WIZARD............................................................................... 67 
3. Sử dụng FORM DESIGN VIEW..................................................................... 72 
3.1 Thiết kế Form nhập dữ liệu đơn giản ................................................................... 72 
3.2 Tinh chỉnh cấu trúc Form..................................................................................... 76 
4. Kỹ thuật Sub-form ........................................................................................... 81 
Bài tập .................................................................................................................. 93 
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÁO CÁO................................................................... 98 
1. Các khái niệm về Report.................................................................................. 99 
1.1 Cấu trúc Report .................................................................................................... 99 
1.2 Môi trường làm việc........................................................................................... 100 
2. Sử dụng Report wizard .................................................................................. 101 
3. Thiết kế report................................................................................................ 107 
4. Report chứa tham số ...................................................................................... 115 
Bài tập ................................................................................................................ 121 
CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN ..................................................... 123 
1. Môi trường lập trình VBA ............................................................................. 124 
2. Các kiểu dữ liệu và khai báo.......................................................................... 126 
2.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản...................................................................................... 126 
2.2 Biến và cách sử dụng biến.................................................................................. 128 
a. Biến – khai báo biến đơn giản ......................................................................... 128 
b. Phạm vi biến .................................................................................................... 130 
2.3 Hằng và cách sử dụng hằng................................................................................ 131 
a. Khai báo hằng.................................................................................................. 131 
b. Phạm vi hằng ................................................................................................... 132 
3. Các cấu trúc lệnh VBA .................................................................................. 132 
3.1 Cấu trúc IF… END IF........................................................................................ 133 
3.2 Cấu trúc SELECT CASE .. END SELECT ....................................................... 134 
3.3 Cấu trúc FOR … NEXT..................................................................................... 137 
3.4 Cấu trúc WHILE … WEND .............................................................................. 139 
3.5 Lệnh DoCmd...................................................................................................... 140 
4. Chương trình con ........................................................................................... 143 
4.1 Chương trình con dạng hàm............................................................................... 144 
4.2 Chương trình con dạng thủ tục........................................................................... 148 
5. Kỹ thuật xử lý lỗi ........................................................................................... 150 
5.1 Xử lý lỗi ............................................................................................................. 150 
5.2 Bẫy lỗi ................................................................................................................ 154 
6. Một số ví dụ ................................................................................................... 156 
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright® Nguyễn Sơn Hải 
Trang 207 
CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU................................................... 162 
1. Kỹ thuật DAO ................................................................................................ 163 
1.1 Lớp đối tượng DAO ........................................................................................... 164 
1.2 Đối tượng Database............................................................................................ 166 
1.3 Đối tượng RecordSet.......................................................................................... 167 
1.4 Đối tượng QueryDef .......................................................................................... 172 
1.5 Đối tượng TableDef ........................................................................................... 175 
1.6 Đối tượng Relation............................................................................................. 178 
2. Bài toán đặt lọc dữ liệu .................................................................................. 178 
CHƯƠNG 7: MENU & TOOLBAR .................................................................. 183 
1. Tạo Menu ....................................................................................................... 184 
2. Gắn kết Menu, Toolbar .................................................................................. 190 
3. Tạo form chính............................................................................................... 190 
Bài tập ................................................................................................................ 193 
THUẬT NGỮ TIN HỌC..................................................................................... 202 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 204 

File đính kèm:

  • pdfAccess_Nguyen_Son_Hai.pdf
Tài liệu liên quan