Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 3: Table và Relationship

Mỗi Table được tổ chức thành các trường (Field) và các mẫu tin (Record). Trong mô hình dữ liệu quan hệ, điều quan trọng nhất là cấu trúc của các table và mối quan hệ giữa các Table

Sau khi tạo ra một CSDL trống, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là phải tạo ra những Table (bảng) cho CSDL của bạn.

pdf13 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 3 Table và Relationship.pdf
Tài liệu liên quan