Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 10: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng

Người sử dụng: Là các cá nhân có sử dụng máy tính để làm việc trong một hệ thống ứng dụng của bạn, mỗi cá nhân này sẽ có một cái tên (name) và mật khẩu (password) dùng để phân biệt từng cá nhân riêng biệt trong hệ thống ứng dụng. Mỗi một cá nhân sẽ được cấp một số quyền hạn nào đó tùy thuộc vào công việc mà mình đang phụ trách để có thể làm việc được trong hệ thống ứng dụng. Mặc định sẽ có một người sử dụng tên là Admin (người quản trị cơ sở dữ liệu) có toàn quyền trên tất cả các đối tượng trong Access

pdf4 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 10 Môi trường ứng dụng nhiều người dùng.pdf
Tài liệu liên quan