Giáo trình HTML5 - Bài 4: Làm việc với các thành phần Video, Audio, Canvas của HTML5

Tổng quan vềJavascript và Jquery

Làm việc với Javascript

Làm việc với thưviện Jquery

Học Javascript, jQuery với w3schools

pdf30 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài 4: Làm việc với các thành phần Video, Audio, Canvas của HTML5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
g ty thứ 3 (third 
 party) 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 5 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   HTML5 chèn video, âm thanh vào trang web như thế 
 nào? 
   Cung cấp thành phần HTML video chạy trong trình 
 duyệt 
   Tích hợp thêm với Javascript 
   Câu lệnh: 
   Autoplay: thuộc tính quy định với trình duyệt đoạn 
 video sẽ được chơi ngay khi trang được load 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 6 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   HTML5 cung cấp thêm các điều khiển cho video: 
 <video src=‘video/BigBuck.ogg’ controls poster=‘poster854.jpg’ 
 width=‘320’ height=‘180’ > 
   Controls: cung cấp trình điều khiển video trên các 
 trình duyệt khác nhau 
   Poster: thuộc tính chỉ định cho trình duyệt load hình 
 ảnh ban đầu của video 
   Width, height: thuộc tính chỉ định kích thước của 
 video 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 7 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Audio: thuộc tính này cho phép tắt tiếng của video, 
 giá trị 'muted' 
   Loop: thuộc tính này sẽ kích hoạt đoạn video phát lại 
   Preload: cho phép tải đoạn video ngay khi tải trang 
 web, giảm thời gian tải video 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 8 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Thêm các thuộc tính để video được hỗ trợ trên 
 nhiều trình duyệt: 
   Có nhiều định dạng, codec cho video nhưng không phải lúc nào 
 cũng hỗ trợ HTML5 video hiển thị trên các trình duyệt 
   Định dạng Ogg: 
 •  Định dạng theo chuẩn mã nguồn mở 
 •  Được hỗ trợ bởi các trình duyệt Chrome, Firefox, 
 Opera 
   Định dạng MP4: 
 •  Sử dụng codec H.264 và âm thanh sử dụng codec AAC 
 •  Được hỗ trợ bởi IE, Safari, iOS và Android 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 9 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Để đoạn video ở cả 2 định dạng Ogg và MP4 sẽ giúp 
 hiển thị tốt trên các trình duyệt và thiết bị 
   Thêm thuộc tính type, codecs: mô tả cấu trúc kiểu 
 của file ogg, mp4 
 <source src=‘video/BigBuck.ogg’ type=‘video/ogg; codecs=“theora, 
 vorbis”’> 
 <source src=‘video/BigBuck.mp4’ type=‘video/mp4; 
 codecs=“avc1.42E01E, mp4a.40.2” ’ > 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 10 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Điều khiển video với Javascript: 
 Tạo	nút	sử	dụng	javascript	đề	điều	khiển	video	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 11 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Khởi tạo hàm trong javascript để thực hiện các sự 
 kiện: Play, Pause, … 
 var video = document.getElementsByTagName('video')[0]; 
 var playPause = document.getElementById('playPause'); 
 function setButtonWidth(e){ 
 playPause.style.width = video.videoWidth + 'px'; 
 } 
 function setPlayPause(e){ 
 if(video.paused) { 
 playPause.value = 'Play'; 
 playPause.onclick = function(e) { video.play(); } 
 }else{ 
 playPause.value = 'Pause'; 
 playPause.onclick = function(e) { video.pause(); } 
 } 
 } 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 12 
 THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO TRONG HTML5 
   Chèn âm thanh vào trang web sử dụng HTML5: 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 13 
CANVAS 
 CANVAS 
   Canvas là hàm API vẽ 2 chiều của HTML5 
   Hình vẽ sử dụng Canvas: 
   Cập nhật được trong thời gian thực 
   Lưu lại dưới định dạng .png 
   Sử dụng các thành phần Canvas để xác định bề 
 mặt vẽ, nhưng phải xác định hướng vẽ và dòng kết 
 quả, hình dạng, màu sắc với Javascript 
   Canvas luôn làm việc cùng với javascript 
   Các bước làm việc với Canvas: 
   Định nghĩa thành phần canvas trong HTML 
   Tham chiếu bối cảnh vẽ cho các phần từ đó như một 
 biến trong Javascript 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 15 
 CANVAS 
   Khởi tạo: 
   Lệnh canvas: 
 <canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px 
 solid #c3c3c3;“> 
   Kết hợp vẽ với Javascript: 
 var c=document.getElementById("myCanvas"); 
 var ctx=c.getContext("2d"); 
 ctx.fillStyle="#FF0000"; 
 ctx.fillRect(0,0,150,75); 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 16 
 CANVAS 
 var ctx=c.getContext("2d"); 
   Đối tượng getContext(“2d”) là đối tượng HTML5 
 chứa các phương thức vẽ đường path, hình hộp, 
 hình tròn, character, hình ảnh, v.v…. 
 ctx.fillStyle="#FF0000“; 
   Định nghĩa kiểu màu tô là màu đỏ 
 ctx.fillRect(0,0,150,75); 
   Định nghĩa vẽ một hình chữ nhật kích thước 
 150x75, bắt đầu từ góc trên bên trái (0,0) 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 17 
 CANVAS 
   Ưu điểm của thành phần Canvas: 
   Cho phép tạo graphic, hình động (animation), 
 gradient, các đối tượng đồ họa khác bằng mã 
   Đã được các trình duyệt phổ biến hỗ trợ 
   Khả năng mạnh mẽ: làm game, animation, chart, 
 graph, vector, … 
   Không phải sử dụng thêm plugin 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 18 
 CANVAS 
   Vẽ đường path: 
   Đường path: tạo nên các hình dạng cơ sở 
 Hình	
 chữ	
 nhật	
 Đường	 Đường	
 cong	 path	 thẳng	
 Hình	
 tròn	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 19 
 CANVAS 
   Vẽ hình chữ nhật: 
 .fillStyle() 
 .fillRect(x,y, width, height) 
 .strokeStyle() 
 .strokeRect(x, y, width, height) 
   X,y: tọa độ vẽ hình 
   Width, height: kích thước hình 
 Tọa	độ	x,y	trên	màn	hình	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 20 
 CANVAS 
   Vẽ hình chữ nhật: 
 function setup() { 
 var canvas = document.getElementById('lessonCanvas'); 
 if (canvas.getContext) { 
 var ctx = canvas.getContext('2d'); 
 ctx.strokeStyle = 'rgb(255, 0, 0)'; 
 ctx.strokeRect(0.5, 0.5, 100, 100);} 
 } 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 21 
 CANVAS 
   Vẽ đường thẳng: 
 ctx.strokeRect(0, 0, 300, 300); 
 ctx.moveTo(20, 20); 
 ctx.lineTo(100, 100); 
 ctx.lineTo(80, 200); 
 ctx.lineTo(200, 80); 
 ctx.lineTo(200, 200); 
 ctx.lineTo(280, 280); 
 ctx.stroke(); 
 moveTo(x,	y)	 Tạo	ra	một	đường	path	phụ	với	tọa	độ	xác	định	
 lineTo	(x,y)	 Thêm	điểm	point	mới,	kết	nối	với	điểm	trước	đó	bằng	đường	
 thẳng	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 22 
 CANVAS 
   Vẽ đường tròn: 
 var c=document.getElementById("myCanvas"); 
 var ctx=c.getContext("2d"); 
 ctx.fillStyle="#FF0000"; 
 ctx.beginPath(); 
 ctx.arc(70,18,15,0,Math.PI*2,true); 
 ctx.closePath(); 
 ctx.fill(); 
 Arc(x,y,	bán	kính	,	2	пr)	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 23 
 CANVAS 
   Vẽ đường cong: 
 ctx.fillStyle = 'rgb(0,173,104)'; 
 ctx.moveTo(145, 150); 
 ctx.quadraticCurveTo(120, 200, 170, 280); 
 ctx.lineTo(190, 280); 
 ctx.quadraticCurveTo(125, 190, 155, 150); 
 ctx.fill(); 
 var pt1 = { x: 155, y: 145 }; 
 var pt2 = { x: 93, y: 106 }; 
 var cp1 = { x: 111, y: 154 }; 
 var cp2 = { x: 4, y: 131 }; 
quadracCurveTo(cpx,	cpy,	x,	y)	
bezierCurveTo(cp1x,	cp1y,	cp2x,	cp2y,	x,	y)	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 24 
 CANVAS 
   Vẽ text: 
 ctx.font = "bold 1.8em sans-serif"; 
 ctx.fillText(text,x,y,maxWidth); 
 ctx.font	=	"bold	1.8em	
 sans-serif";	
 ctx.fillText('HELLO	MY	
 NAME	IS',	12,	40);	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 25 
 CANVAS 
   Tô màu gradient: 
 var c=document.getElementById("myCanvas"); 
 var ctx=c.getContext("2d"); 
 var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,170,0); 
 grd.addColorStop(0,"black"); 
 grd.addColorStop(1,"white"); 
 ctx.fillStyle=grd; 
 ctx.fillRect(20,20,150,100); 
 Phương	thức	xác	định	màu	sắc	và	vị	trí	của	
 đối	tượng	gradient	
 Thường	được	sử	dụng	cùng	
 createLinearGradient()	và	
 createRadialGradient	()	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 26 
 CANVAS 
   Chèn thêm hình ảnh: 
 context.drawImage(img,sx,sy,swidth,sheight,x,y,width,height); 
 Tham	số	 Diễn	tả	
 Img	 Chỉ	định	thành	phần	hình	ảnh	sử	dụng	
 Sx	 Tùy	chọn.	Tọa	độ	x	nơi	tọa	độ	bắt	đầu	
 Sy	 Tùy	chọn.	Tọa	độ	y	nơi	tọa	độ	bắt	đầu	
 Swidth	 Tùy	chọn.	Chiều	rộng	của	hình	ảnh	cắt	bớt	
 Sheight	 Tùy	chọn.	Chiều	cao	của	hình	ảnh	cắt	bớt	
 X,	y	 Tọa	độ	x,	y	để	đặt	hình	ảnh	
 Width,	height	 Tùy	chọn.	Chiều	dài,	rộng	của	hình	ảnh	sử	dụng	
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 27 
 CANVAS 
   Sử dụng biến đổi: 
   Sử dụng kết hợp với khung hình vẽ sẽ tạo ra hình 
 ảnh đẹp hơn 
   3 loại biến đổi: 
 •  Scaling 
 •  Rotating 
 •  Translating 
   Sử dụng kết hợp với hàm: save, restore 
 ctx.fillRect(30, 120, 40, 40); 
 ctx.translate(0, 20); 
 ctx.fillRect(80, 120, 40, 40); 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 28 
 CANVAS 
   Vẽ hình chuyển động lặp (loop): 
   Kết hợp sử dụng với hàm javascript (setInterval), sẽ 
 tạo ra được những chuyển động lặp 
function setup() { function draw() { 
 var canvas = drawBackground(); 
document.getElementById('lessonCanvas'); 
 if (canvas.getContext) { 
 ctx = canvas.getContext('2d'); 
 ctx.drawImage(img, x, y);
 img = new Image(); 
 img.onload = function(){ 
 x += 3; 
 setInterval(function () { draw(); }, 36); if(x > 300){ 
 x = -50; 
 } 
 img.src = ‘’; y=Math.random()*300; 
 } } 
 } } 
 Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 29 
 TỔNG KẾT 
   Khi chèn video, âm thanh vào trang web nên khai 
 báo các định dạng .ogg, .mp4, .mp3 để được các 
 trình duyệt phổ biến hỗ trợ tốt nhất 
   Khi vẽ các hình cơ bản với Canvas, điều cần chú ý: 
   Tọa độ vẽ 
   Kích thước 
   Hàm tính đặc biệt (chu vi hình tròn) 
   Sử dụng kết hợp Canvas với Javascript để được 
 hình ảnh tốt nhất 
Slide 4 - Làm việc với các thành phần video, audio, canvas của HTML5 30 

File đính kèm:

  • pdfBài 4_Làm việc với các thành phần Video, Audio, Canvas của HTML5.pdf
Tài liệu liên quan