Giáo trình HTML5 - Bài 1: Những khái niệm đầu tiên về HTML5

HTML5 và họHTML5:

HTML5:

•Là những thành phần đánh dấu/ cú pháp mới

•Các thẻ(tag)

•Ví dụ: <ul>, <li>, <div>,

HọHTML5:

•Bao gồm các thẻmới

•Công nghệmới: CSS3, Geolocation, Web storage, web

workers, web socket

•Tác dụng của công nghệmới:

–Cung cấp tính năng mạnh mẽcho bộcông cụ

–Tạo ra website hữu dụng & tinh xảo

pdf28 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài 1: Những khái niệm đầu tiên về HTML5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 BÀI 1 
NHỮNG KHÁI NIỆM ĐẦU TIÊN VỀ HTML5 
 MỤC TIÊU BÀI HỌC 
  Định nghĩa về HTML5 
  Tổng quát về cú pháp của HTML5 
  Một số thành phần mới của HTML5 
  Tổng quan về HTML5 API (giao diện lập trình ứng 
 dụng) và công nghệ hỗ trợ 
  Giới thiệu CSS3 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 2 
ĐỊNH NGHĨA HTML5 
 ĐỊNH NGHĨA HTML5 
   Thành phần của HTML5: 
 Thẻ	HTML	mới	
 Thuộc	nh	CSS3	
 HTML5 Javascript	
 Công	nghệ	hỗ	trợ	tách	biệt	
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 4 
 ĐỊNH NGHĨA HTML5 
   HTML5 và họ HTML5: 
   HTML5: 
 •  Là những thành phần đánh dấu/ cú pháp mới 
 •  Các thẻ (tag) 
 •  Ví dụ: , , , … 
   Họ HTML5: 
 •  Bao gồm các thẻ mới 
 •  Công nghệ mới: CSS3, Geolocation, Web storage, web 
 workers, web socket 
 •  Tác dụng của công nghệ mới: 
 –  Cung cấp tính năng mạnh mẽ cho bộ công cụ 
 –  Tạo ra website hữu dụng & tinh xảo 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 5 
 ĐỊNH NGHĨA HTML5 
   Phạm vi sử dụng HTML5: 
   PC 
   Thiết bị di động & smartphone 
   ....... 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 6 
TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5 
 TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5 
   Ngôn ngữ HTML5 giới thiệu một số thẻ/ thành phần 
 mới giúp cấu trúc trang web được logic thiết thực 
 hơn 
 Phiên	bản	trước	 HTML5	
 	This	is	my	header	 	This	is	my	header	</
 	 header>	
 #header	{	width:960px;	height:100px;	 header	{	width:960px;	height:100px;	
 background-color:gray;	 background-color:gray;	
 }	 }	
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 8 
 TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5 
   Thành phần mới trong HTML5: 
   A: 
   B: 
   C: 
   D: 
   E: 
   F: 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 9 
 TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5 
   Tên của thành phần mới dựa theo tên các thành 
 phần thông dụng được sử dụng trong phần bố cục 
 trang web hiện nay (div id="footer",div 
 id="nav",...). 
   Tác dụng của các thành phần mới trong HTML5: 
   Giảm bớt sự phụ thuộc vào thẻ 
   Thay thế bởi một cấu trúc trang web thống nhất, dễ 
 đọc hơn 
   HTML5 không thay thế bất kỳ cú pháp HTML nào; 
 mà chỉ bổ sung thêm các thành phần (thẻ) mới 
 vào danh sách hiện có 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 10 
MỘT SỐ THÀNH PHẦN MỚI CỦA 
 HTML5 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   Một số thành phần mới: 
 Thành	phần	 	
 Web	form	
 ….	
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 12 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   và : 
   Cho phép nhúng video và file âm thanh vào trang web 
   Không cần sử dụng tới plug-in của trình duyệt 
 Video	 Âm	thanh	
 <video	src="catz.mp4"	width="400"	 <audio	src="high_seas_rip.mp3"	
 height="300">	 controls	preload="auto"	autobuffer>	
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 13 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 14 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   : 
   Cung cấp các tính năng vẽ và hoạt hình 
   Làm việc giống như một bảng vẽ trên trang web 
   Có thể thêm các mã JavaScript hoặc các tính năng 
 hoạt hình mới của CSS3 để làm cho đối tượng được 
 tạo ra trên bảng vẽ di chuyển, biến mất, thay đổi tỷ 
 lệ, ... 
   Lưu hình ảnh vừa vẽ dưới dạng .png 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 15 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   Khai báo : 
   Sử dụng javascript: 
 var canvas = document.getElementById ("myCanvas"), context 
 = canvas.getContext("2d"); 
 // x = 10, y = 20, width = 200, height = 100 context.fillRect(10, 
 20, 200, 100); 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 16 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   Web form: 
   Thành phần form mới trong HTML khi được thực thi 
 sẽ giúp quá trình làm việc với các form trở nên dễ 
 dàng hơn so với hiện tại 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 17 
 THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5 
   Một số thành phần mới khác: 
   , : gán nhãn (hoặc chú thích 
 ảnh) cho các hình ảnh trên trang web 
   : nhóm một tập các thành phần vào một 
 thành phần hợp lý 
   …. 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 18 
TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
 TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
   API (Application Programming Interfaces – giao diện 
 lập trình ứng dụng): 
   Là cách tạo ra các ứng dụng sử dụng các thành phần 
 được dựng sẵn 
   Không chỉ được áp dụng trong phát triển web mà 
 còn cả với các ngôn ngữ kịch bản 
   Mục đích chính của API là để chuẩn hóa cơ chế làm 
 việc và đơn giản hóa các nhiệm vụ lập trình phức tạp 
   Một số HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, 
 Microdata,và Geolocation 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 20 
 TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
   API Geolocation: 
   Giúp xác định vị trí địa lý của trình duyệt web. 
   Thông tin này được sử dụng để gửi dưới dạng dữ 
 liệu liên quan dựa trên vị trí 
   Geolocation hiện tại đang được kích hoạt trong một 
 số trình duyệt hiện đại 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 21 
 TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
   Ví dụ :flickr.com/map 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 22 
 TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
   Web workers: 
   WebWorkers là một framework (nền tảng) giải quyết 
 vấn đề hiệu suất của trình duyệt 
   Là mã kịch bản chạy trên một luồng riêng biệt 
   Web storage: 
   Cải tiến cookie của trình duyệt 
   Cookie là một công nghệ bị giới hạn và khó khăn cho 
 các nhà thiết kế để có thể sử dụng. 
   Web storage nâng cấp mô hình này để cung cấp 
 không gian lưu trữ lớn hơn cho các ứng dụng web 
 hiện đại 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 23 
 TỔNG QUAN VỀ HTML5 API 
 localStorage:	
 Dữ	liệu	có	thể	truy	cập	tại	bất	
 kỳ	thời	điểm	nào,	ngay	cả	khi	
 đóng	trình	duyệt	hoặc	khi	hệ	
 thống	khởi	động	lại	
 Web	storage	
 sessionStorage:	
 Dữ	liệu	bị	mất	đi	khi	đóng	
 trình	duyệt	
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 24 
CSS3 
 CSS3 
   CSS3 không phải là một thành phần của HTML5, 
 nhưng lại có mối liên quan mật thiết với HTML5 
   CSS3 được phát triển song song với HTML5 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 26 
 CSS3 
   Một số thành phần CSS3 mới: 
   CSS animation (CSS hoạt hình) 
   CSS transition (CSS chuyển đổi) 
   CSS 2D/ 3D transformation: transform 
   CSS3 background, border, RGAa color, gradient, drop 
 shadows, góc bo tròn, ….: border-radius, background-
 image, border-image 
   Web font: @font-face 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 27 
 TỔNG KẾT 
   HTML5 cung cấp các thành phần mới, dựa theo tên 
 các thành phần thông dụng được sử dụng trong 
 phần bố cục trang web: footer, nav, section, article, 
 aside, footer 
   Một số thành phần mới của HTML5: , 
 , , … 
   API: Là cách tạo ra các ứng dụng sử dụng các thành 
 phần được dựng sẵn 
   Một số HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, 
 Microdata,và Geolocation 
   CSS3 không phải là một thành phần của HTML5, 
 nhưng lại có mối liên quan mật thiết với HTML5 
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5 28 

File đính kèm:

  • pdfBài 1_Những khái niệm đầu tiên về HTML5.pdf
Tài liệu liên quan