Giáo trình Hệ điều hành mạng (Hệ Cao đẳng) - Lê Khánh Dương

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 SERVER.1

1. Tổng quan vềWindows 2000 server .1

2. Hướng dẫn cài đặt window 2000 Server .2

CHƯƠNG 2 : QUẢN TRỊNGƯỜI DÙNG .12

1. Giới thiệu vềtài khoản người dùng .12

1.1. Tổng quan vềtài khoản người dùng .12

1.2. Các tài khoản người dùng có sẵn.12

1.3. Tổng quan vềtài khoản nhóm .13

1.4 Tài khoản nhóm có sẵn.14

2. Làm việc với các tài khoản người dùng cục bộ.17

2.1. Sửdụng tiện ích Local Users and Groups .17

2.2 Tạo tài khoản người dùng.18

3. Làm việc với tài khoản người dùng Active Directory.22

3.1 Tạo người dùng Active Direetory.22

3.2 Quản lí các đặc tính người dùng Active Directory.24

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ BẢO MẬT (8 lý thuyết).31

1. Thiết lập quản lý bảo mật .31

1.1. Tạo trình điều khiển quản lý cho các thiết lập bảo mật.32

2. Sửdụng các chính sách tài khoản người dùng. .32

2.1 Thiết lập các chính sách mật khẩu.33

2.2 Thiết lập các chính sách về đăng nhập không hợp lệ.35

2.3 Thiết lập chính sách Kerberos .37

3. Sửdụng các chính sách cục bộ.39

3.1 Thiết lập chính sách kiểm định.40

3.2 Ấn định quyền người dùng .42

3.3 Định nghĩa các tùy chọn bảo mật .45

4. Sửdụng các chính sách hệthống.49

4.1 Cấu hình các chính sách hệthống người dùng và nhóm người dùng.51

4.2 Quy định các chính sách hệthống phù hợp.52

4.3 Tạo các chính sách hệthống cho người dùng và nhóm người dùng .53

4.4 Cấu hình các chính sách hệthống máy tính .56

5. Sửdụng công cụSecurity Configuration and Analyis .56

5.1 Chỉ định cơsởdữliệu bảo mật.57

5.3 Phân tích bảo mật .58

5.2 Mẫu bảo mật .59

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊTÀI NGUYÊN (4 lý thuyết) .63

1. Quản lý ổ đĩa .63

1.1. Sửdụng các tiện ích quản lý đĩa.65

2. Quản lý tệp tin và thưmục .76

2.1. Quản lý truy nhập cục bộ(địa phương).77

2.2 Quản lý các truy xuất mạng.83

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CẤU HÌNH CARD MẠNG, GIAO THỨC MẠNG

VÀ CÁC DỊCH VỤMẠNG (4 lý thuyết).93

1. Cài đặt cấu hình cho card mạng .93

1.1.Cài đặt một card mạng.93

1.2 Cấu hình một card mạng.93

2. Cài đặt và thiết lập cấu hình cho giao thức mạng.97

2.1. Sửdụng TCP/IP.98

2.2. Sửdụng NWlink IPX/SPX/NetBIOS .105

170

2.3 Sửdụng NetBEUI.107

2.4 Quản lý Network Bindings .108

3. Cài đặt và cấu hình các dịch vụmạng .108

3.1 Cài đặt các dịch vụmạng.109

3.2 Sửdụng DHCP .110

3.3 Sửdụng WIN.117

3.4 Sửdụng DNS.118

4. Tổng kết.123

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ MÁY IN (4 lý thuyết).124

1. Cài đặt máy in.124

2. Quản lý thuộc tính của máy in.129

3. Quản lí máy in và tài liệu in .145

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ DỊCH VỤMẠNG .151

1. Cài đặt Internet Information Services.151

2. Cấu hình và quản lý IIS (lnternet Infornlation Services).151

2.1 Quản lý một trang Web .152

2.2 Tạo một trang Web mới.165

Tài liệu tham khảo .168

pdf172 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 1380 | Lượt tải: 12download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Hệ điều hành mạng (Hệ Cao đẳng) - Lê Khánh Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
a cũng có thể quy định cho phép những người nặc 
danh được truy cập vào trang Web. Sau khi thông tin này được cấu hình, kích lên phím 
Next. 
Hình 7.16 
7. Hộp thoại Web Sức Access Permissions xuất hiện như hình minh hoạ 7.17. 
Lựa chọn các mục chọn đối với các truy nhập mà ta cho phép, tiếp theo chọn nút Next. 
 167
Hình 7.17 
Sau khi đã tạo một trang Web mới, ta có thể thiết lập cấu hình và quản lý nó như 
đã được mô tả trong các phần trước. 
Xử lý sự cố khi truy cập trang Web 
Nếu người dùng không thể truy cập trang Web của mình, vấn đề này có thể do 
quyền truy nhập không hợp lệ, cấu hình thư mục gốc hoặc tệp mặc định không đúng, 
hoặc sử dụng sai cổng TCP. Đây là một vài lời khuyên để khắc phục các vấn đề truy 
nhập trang Web: 
9 Kết thúc nếu truy cập nặc danh được cho phép. Nếu vậy, xác minh rằng các tài 
khoản và mật khẩu mà đã được thiết lập trong Intemet Services Manager phù hợp 
với tên của tài khoản và mật khẩu người dùng có trong cơ sở dữ liệu người dùng 
của Windows 2000. 
9 Xác nhận sự truy cập đã không bị từ chối căn cứ vào địa chỉ IP hoặc tên miền. 
9 Đảm bảo rằng các sự truy cập đúng cách đã được thiết lập. 
9 Xác nhận thư mục chủ được cấu hình đúng cách và tệp mặc định đã được cấu 
hình đúng. 
9 Đảm bảo rằng cổng TCP được đặt là cổng 80 hoặc ta đang truy cập trang Web 
mà sử dụng đúng cổng TCP. 
9 Đảm bảo rằng các sự cho phép NTFS đã không được thiết lập trên thư mục chủ 
để chúng hạn chế nhiều người dùng truy cập trang Web. 
 168
Tài liệu tham khảo 
[l] Lisa Donald, James Chellis: MCSE Windows 2000 Server, 2000. 
[2] Robin Walshaw: Mission Critical Windows 2000 Server Administration. 
[3] Microsoft Corporation: MCSE Designing Wíndows 2000 Network Security, 
2001 . 
[4] Microsoft Corporation: MCSE Training Kit Windows 2000 server, 2000. 
 169
MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 SERVER.............................1 
1. Tổng quan về Windows 2000 server ..................................................................................1 
2. Hướng dẫn cài đặt window 2000 Server ............................................................................2 
CHƯƠNG 2 : QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG .............................................................................12 
1. Giới thiệu về tài khoản người dùng ..................................................................................12 
1.1. Tổng quan về tài khoản người dùng ..............................................................................12 
1.2. Các tài khoản người dùng có sẵn...................................................................................12 
1.3. Tổng quan về tài khoản nhóm .......................................................................................13 
1.4 Tài khoản nhóm có sẵn...................................................................................................14 
2. Làm việc với các tài khoản người dùng cục bộ ................................................................17 
2.1. Sử dụng tiện ích Local Users and Groups .....................................................................17 
2.2 Tạo tài khoản người dùng...............................................................................................18 
3. Làm việc với tài khoản người dùng Active Directory......................................................22 
3.1 Tạo người dùng Active Direetory...................................................................................22 
3.2 Quản lí các đặc tính người dùng Active Directory.........................................................24 
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ BẢO MẬT (8 lý thuyết)..................................................................31 
1. Thiết lập quản lý bảo mật .................................................................................................31 
1.1. Tạo trình điều khiển quản lý cho các thiết lập bảo mật. ................................................32 
2. Sử dụng các chính sách tài khoản người dùng. ................................................................32 
2.1 Thiết lập các chính sách mật khẩu..................................................................................33 
2.2 Thiết lập các chính sách về đăng nhập không hợp lệ .....................................................35 
2.3 Thiết lập chính sách Kerberos ........................................................................................37 
3. Sử dụng các chính sách cục bộ .........................................................................................39 
3.1 Thiết lập chính sách kiểm định.......................................................................................40 
3.2 Ấn định quyền người dùng .............................................................................................42 
3.3 Định nghĩa các tùy chọn bảo mật ...................................................................................45 
4. Sử dụng các chính sách hệ thống......................................................................................49 
4.1 Cấu hình các chính sách hệ thống người dùng và nhóm người dùng.............................51 
4.2 Quy định các chính sách hệ thống phù hợp....................................................................52 
4.3 Tạo các chính sách hệ thống cho người dùng và nhóm người dùng ..............................53 
4.4 Cấu hình các chính sách hệ thống máy tính ...................................................................56 
5. Sử dụng công cụ Security Configuration and Analyis .....................................................56 
5.1 Chỉ định cơ sở dữ liệu bảo mật.......................................................................................57 
5.3 Phân tích bảo mật ...........................................................................................................58 
5.2 Mẫu bảo mật ...................................................................................................................59 
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN (4 lý thuyết) ..........................................................63 
1. Quản lý ổ đĩa ....................................................................................................................63 
1.1. Sử dụng các tiện ích quản lý đĩa....................................................................................65 
2. Quản lý tệp tin và thư mục ...............................................................................................76 
2.1. Quản lý truy nhập cục bộ (địa phương).........................................................................77 
2.2 Quản lý các truy xuất mạng............................................................................................83 
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CẤU HÌNH CARD MẠNG, GIAO THỨC MẠNG 
VÀ CÁC DỊCH VỤ MẠNG (4 lý thuyết)................................................................................93 
1. Cài đặt cấu hình cho card mạng .......................................................................................93 
1.1.Cài đặt một card mạng....................................................................................................93 
1.2 Cấu hình một card mạng.................................................................................................93 
2. Cài đặt và thiết lập cấu hình cho giao thức mạng.............................................................97 
2.1. Sử dụng TCP/IP.............................................................................................................98 
2.2. Sử dụng NWlink IPX/SPX/NetBIOS..........................................................................105 
 170
2.3 Sử dụng NetBEUI.........................................................................................................107 
2.4 Quản lý Network Bindings ...........................................................................................108 
3. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng ............................................................................108 
3.1 Cài đặt các dịch vụ mạng..............................................................................................109 
3.2 Sử dụng DHCP .............................................................................................................110 
3.3 Sử dụng WIN...............................................................................................................117 
3.4 Sử dụng DNS................................................................................................................118 
4. Tổng kết ..........................................................................................................................123 
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ MÁY IN (4 lý thuyết)....................................................................124 
1. Cài đặt máy in.................................................................................................................124 
2. Quản lý thuộc tính của máy in........................................................................................129 
3. Quản lí máy in và tài liệu in ...........................................................................................145 
CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ DỊCH VỤ MẠNG .........................................................................151 
1. Cài đặt Internet Information Services.............................................................................151 
2. Cấu hình và quản lý IIS (lnternet Infornlation Services)................................................151 
2.1 Quản lý một trang Web ................................................................................................152 
2.2 Tạo một trang Web mới................................................................................................165 
Tài liệu tham khảo ..................................................................................................................168 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Hệ điều hành mạng (Hệ Cao đẳng) - Lê Khánh Dương.pdf