Giáo trình Đồ họa 3D Studio MAX

No1:Khởi động ch-ơng trình 3D Studio Max, sau đó vào File -> Reset.

No2: Trong khung nhìn Top, vẽ một hình trụ (Cylinder) với bán kính 30 và chiều cao là 40. Những

thông số này có thể thay đổi ở trong thẻ Createhay Modify.

No3: Trong khung nhìn Topvẽ Teapot, gần với hình trụ vừa vẽ, với bán kính khỏang 45.

No4: Trong thanh menu chính chọn công cụ Select and Rotate hay có thể dùng phím tắt (E).

No5: ChọnTeapottrong khung nhìn Top, sau đó xoay Teapotsao cho h-ớng của vòi ấm vào hình

Cylinder.

pdf23 trang | Chuyên mục: 3ds Max | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 13download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Đồ họa 3D Studio MAX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ier Corner. Sau đó di chuyển nó thẳng lên theo trục Y. 
Sau khi di chuyển , căn chỉnh thì cuối cùng nó sẽ có dạng nh− hình sau: 
No14: Bây giờ chúng ta Zoom Extend để có thể nhìn tổng thể các đ−ờng Line. Tắt chế độ Sub-
Object, áp kênh Lathe vào, chúng ta sẽ đ−ợc: 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 10 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
D−ới Align chọn Max, d−ới Output chọn Patch chúng ta sẽ đ−ợc: 
No16: Mô hình chiếc cốc Martini đã hòan thành. Thu nhỏ góc nhìn ở khung Front lại và chuyển đổi 
sang góc nhìn sang Perpective. Nếu bạn không nhìn thấy gì, có thể mô hình của bạn quá nhỏ so với 
hệ tọa độ World, bạn cần phải Adjust Clipping Planes. 
Click phải chuột vào tên khung hiển thị hiện hành Perpective lựa chọn Viewport Clipping. Hai hình 
chữ nhật màu đỏ sẽ xuất hiện ở bên phải của khung nhìn. Để căn chỉnh khung nhìn chúng ta có thể di 
chuyển hai hình tam giác lên xuống để cắt hình giống nh− khung tranh. 
No17: Nếu hình dáng chiếc cốc xuất hiện nh− hình vẽ, tức là h−ớng pháp tuyến đã h−ớng ng−ợc vào 
trong, chúng ta cần hiệu chỉnh lại bằng cách lựa chọn Flip Normal, và bây giờ hìnhảnh sẽ nh− sau: 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 11 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
No18: Nếu chúng ta thấy một vết nhỏ ở phần đáy của cốc , đấy là một lỗi nhỏ của ch−ơng trình 3D 
Max, để khắc phục lỗi này, chúng ta chọn lại đối t−ợng và đ−a về cấp độ Spline. Chọn cấp độ đỉnh, 
sau đó chúng ta chọn 2 đỉnh ở phía cuối của trục thẳng đứng rồi dùng chức năng Connect chúng lại. 
Khi mà các đỉnh này đ−ợc kết nối, thì sẽ khắc phục đ−ợc tìng trạng trên. 
No19: Bây giờ chúng ta thóat ra khỏi chế độ Sub – Object. Và trở lại cấp độ Lathe. Tùy từng tr−ờng 
hợp chúng ta có thể bỏ sự lựa chọn Flip Normal. Và sau đó chuyển về cấp độ Mesh để làm giảm 
segment. 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 12 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
bμi tập: nột thất 
No1: Thiết lập đơn vị 
+ Customize → Unit Setup → hộp thoại 
Chọn Metric: Chọn Millimeters ( mm) 
No2: Thiết lập hệ thống lưới bắt điểm 
+ Customize → Grip and Snap Settings 
+ Đưa con trỏ tới phớm grid trờn thanh Status bar nhấp phải chuột 
→ Trang home Grip 
+ Grid Spacing: 100mm 
+ Mayor Lines every Nth Grip Line: 2 
+ Dynamic Update: → All Viewport: Chọn 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 13 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
→ Trang User Grids 
+ Grid object automation: 
Active grids when created: Chọn 
+ Auto grid: → Word space: Chọn 
→ Trang option 
+ Marker: Display: Chọn 
+ General: Snap Strength: 3 
Angle: 15 
+ Translation: Use Axis Constraint: Chọn 
→ Trang Snap: 
 Grid Point: bật 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 14 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
No3: Dựng hỡnh: 
Trờn cửa sổ Topview bật hệ thống lưới bắt điểm 
A. Dựng hỡnh mặt bàn: 
Trờn thanh Status → Grid & Snap: Bật (Cú thể kớch hoạt nú bằng 2 phớm tắt G & S). 
Command panel → Trang Create → Shape 
→ Spline → Rectangle → Mặt bàn ( Nhập tờn) 
Vẽ: Đưa trỏ chuột tới tọa độ 0,0,0 nhấn giữ phớm trỏi kộo tới tọa độ 800,800,0 
Sang thẻ Modify: → Parameters, Thiết lập Length: 800, Width: 800, Corner Radius: 50. 
→ Modifiers → Extrude → Parameters → Amount: 10 
→ Đưa trỏ chuột tới phớm Select and Move: Nhấn phải chuột 
Chọn: Absolute: World → X: 400; Y: 400; Z: 350 
B. Dựng hỡnh chõn bàn: 
Command Panel → Trang Create → Geometry → Standard Primitives 
→ Object type → Cylinder 
→ Key board Entry → X = 90; Y = 170; Z = 0; Radius = 20 ; Height = 350; 
→ Create 
→ Name and Color: Chan ban 01 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 15 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
 Chọn đối tượng Chan ban 01. 
→ Giữ phớm Shift dịch chuyển đối tượng tới tọa độ → X = 170; Y = 90; Z = 0 → Clone Opition. 
→ Object: Chọn Copy 
→ Number of copies: 1 
→ Name: Chan ban 02 
→ OK. 
→ Lỳc này khung cảnh sẽ tương tự như sau: 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 16 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
Tiếp theo chỳng ta sẽ dựng tiếp cỏc thanh ngang của phần chõn bàn: 
Command Panel → Trang Create → Geometry → Standard Primitives 
→ Object type → Cylinder 
→ Name and Color → Chan ban 03 
→ Key board Entry → X = 100; Y = 160; Z = 60; Radius = 5 ; Height = 85; 
→ Create 
Tiếp theo chỳng ta chọn cụng cụ Select and Rotate và ấn phớm F12 để xuất hiện bảng Rotate 
Transform Type In và nhập vào cỏc thụng số như sau: 
Khi đú khung cảnh như sau: 
Bõy giờ cỏc bạn chuyển đổi sang khung nhỡn chuyển Front View. 
→ Lựa chọn cụng cụ Select and Move: Chọn đối tượng Chan ban 03. 
→ Giữ phớm Shift chuyển đối tượng tới tọa độ X = 100; Y = 160; Z = 110. 
→ Xuất hiện hộp thọai Clone Option 
→ Objects: Chọn Copy 
→ Number of Copy: 5 
→ Name: Chan ban 04 
→ OK. 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 17 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
Bõy giờ cỏc bạn lựa chọn cụng cụ Select by Name (H). 
→ Chọn tất cả cỏc Chan ban 01, 02 …………07, 08. 
→ Giữ Select: Chọn 
→ Tiếp theo cỏc bạn vào Menu Group → Chọn Group → Hộp thọai Group 
Trờn thanh selection / X Form → Use Transform Coordinate Center. ( Khung nhỡn Top) 
→ Tool → Array → Hộp thoại Array 
+ Array tranformation: Screen Coordinates ( Use Transform Coordinate Center) 
→ Incremetal: mặc định 
→ Total → Rotate: X : 0; Y:0; Z: 360 
→ Re - Orient: Chọn 
→ Type of Object: Copy : Chọn 
→ Array Dimensions: ID Chọn : 4 
→ Ok 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 18 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
→ Lỳc này khung cảnh sẽ như sau: 
C. Dựng hỡnh khăn trải bàn: 
→ Bật Grid, Snap (G, S). 
→ Hộp thoại Snap and Grid Setting → Trang Snap → Grid Point; Grid line 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 19 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
Command panel → Create → Shape → Splines → Object type → Ngon 
→ Name and Color: Khăn trải bàn 
ưa trỏ chuột tới giữa mặt bàn nhấn và giữ phớm trỏi chuột đưa trỏ chuột ra ngoài mặt bàn Đ
→ Parameters → Radius → 320; Inscribed: Chọn Sides : 6; Corner Radius: 50 
→ Command panel → Trang Modify: → Modifiers → Extrude → Parameters → Amount: 5 
→ Wave → Ampitude 1:5 
 Ampitude 1:5 
 Wave Length : 30 
ưa trỏ chuột tới biểu tượng Select and Move → Đ
X: 400 
Y: 390 
Z: 370 
 → Chọn cỏc đối tượng của bàn, khăn trải bàn sau đú chọn: 
 → Tool → Group → Group → Group name: Group ban kinh 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 20 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
 D. Dựng hỡnh lọ hoa 
 Trờn cửa sổ Font View 
 → Command panel → Trang Create → Shape → Splines 
 → Object type → Line 
 → Name and Color → Lọ hoa 
 Thực hành vẽ hỡnh lọ hoa như hỡnh vẽ 
→ Modify → Modifiers → Lathe 
→ Parameters → Degrees : 360 → Segment: 32 
→ Selection Level → Sub - Object → Axis 
→ Dựng lệnh Select and Move hiện chỉnh hỡnh dỏng lọ hoa 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 21 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
E: Thực hành dựng hỡnh quả tỏo: 
→ Command Panel → Trang create 
Trang Geometry → Standard primitives 
→ Object type → Sphere 
 → Name and color: Qua tao 
 → General: mặc định 
 → Parameters → Radius: 55, Smooth: Chọn 
 → Hemisphere: 0,0 
 → Dịch chuyển đối tượng quả tỏo tới trờn khăn trải bàn 
Tiếp theo ta vào trang Modify: 
→ Modifiers → Edit mesh 
→ Selection: Verlex 
→ Soft Selection → Use Soft Selection: 
→ Affect backfacing: Chọn 
Falloff: 35; Pinch: - 0.9; Bubble: 0. 
Chuyển tới cửa sổ User → Dựng cụng cụ Select and Move → Chọn đỉnh quả tỏo hiệu chỉnh 
Tương tự với đỉnh dưới của quả tỏo 
→ Soft Selection → Use Soft Selection: 
→ Affect back facing 
→ Falloff: 25; Pinch: - 0.5; Bubble: 0 
Tiếp theo chỳng ta ỏp thờm cỏc kờnh cho quả cầu để tạo cho quả tỏo sinh động hơn. 
Modifiers → Taper → Parameters → Taper → amount: 0.3; Curve: - 0.4 
Limits → Limit Effect → Chọn: Upper limit: 100; Lower limit: 20 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 22 
Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max 
* Dựng cuống quả tỏo: 
→ Trang Geometry: → Standard primitives 
→ Object Types → Cylinder 
→ Name and Color → Cuong tao 
→ Parameters → Radius: 5, Height: 40 
Dịch chuyển đối tượng cuống tỏo tới đỉnh quả tỏo 
→ Modifiers → Bend → Chọn: Angle: 40 
→ Select by name ( H). Chọn: Cuong tao, Qua Tao 
→ Sau đú vào menu Group → Group → Group name: Group qua tao 
Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680 
Trang 23 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Đồ họa 3D Studio MAX.pdf
Tài liệu liên quan