Giáo trình CorelDRAW - Chương 2: Bắt đầu với CorelDRAW

Màn hình Welcome xuất hiện ngay sau khi bạn khởi động CorelDRAW hỗtrợbạn

thực hiện nhanh các thao tác:

- Tạo một File mới

- Mởmột File đã có

- MởFile đã soạn thảo gần đây nhất

- Tạo File mới từfile mẫu (template)

pdf16 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 3082 | Lượt tải: 35download
Tóm tắt nội dung Giáo trình CorelDRAW - Chương 2: Bắt đầu với CorelDRAW, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
được các đối tượng, bạn phải chọn chúng. Bạn có thể chọn một đối 
tượng nhìn thấy được hoặc thậm chí là một đối tượng bị che, một đối tượng đơn 
trong một nhóm (group) các đối tượng. bạn có thể chọn một hoặc nhiều đối tượng, 
chọn tất cả các đối tượng cùng một lúc cũng như bỏ chọn các đối tượng đang được 
chọn. 
Để chọn Cách thực hiện 
Một đối tượng Nhấn chuột lên đối tượng khi dùng 
công cụ Pick 
Nhiều đối tượng Giữ phím Shift và lần lượt nhấn chuột 
Sau khi thực hiện xong công việc hoặc có những đối tượng bị chọn nhầm trong quá 
trình lựa chọn, bạn cần phải bỏ chọn chúng. 
 IV.2. Sao chép, nhân bản và xoá đối tượng 
Sao chép: 
Cách 1: Sử dụng lệnh Copy – Paste 
Cách 2: Dùng phím dấu “+” 
Cách 3: Dùng chuột kéo đối tượng đến đích rồi nhấp chuột phải 
Nhân bản: 
Sử dụng lệnh Edit – Duplicate (Ctrl + D) 
Xóa đối tượng: 
vào từng đối tượng muốn chọn 
Chọn nhanh nhiều đối tượng Sử dụng công cụ Pick, dùng chuột 
khoanh vùng các đối tượng cần chọn. 
Một đối tượng theo thứ tự vẽ Giữ phím Shift, nhấn phím Tab, chương 
trình sẽ lần lượt duyệt qua từng đối 
tượng theo thứ tự mà bạn đã vẽ chúng. 
Một đối tượng ngược lại với thứ tự vẽ Nhấn phím Tab, chương trình sẽ lần 
lượt duyệt qua từng đối tượng theo thứ 
tự ngược lại với thứ tự mà bạn đã vẽ 
chúng. 
Một đối tượng bị che Một đối tượng có thể bị các đối tượng 
khác che, bạn vẫn có thể chọn đối 
tượng này bằng cách chọn đối tượng 
trên cùng, nhấn phím ALT, nhấn chuột 
vào đối tượng trên cùng, chương trình 
lần lượt duyệt qua tất cả các đối tượng 
nằm dưới đối tượng trên cùng này. 
Nhiều đối tượng bị che Thao tác giống với khi chọn một đối 
tượng bị che nhưng bạn giữ thêm phím 
Shift (tức là giữ cả Alt và Shift) 
Một đối tượng bị che trong nhóm Giữ tổ hợp phím Ctrl + Alt, nhấn chuột 
vào đối tượng trên cùng cho đến khi đối 
tượng bị che trong nhóm mà bạn cần 
chọn. 
Để bỏ chọn Cách thực hiện 
Tất cả các đối tượng Nhấn chuột lên công cụ Pick, sau đó 
nhấn chuột vào một khoảng trống trên 
bản vẽ 
Một đối tượng trong các đối tượng đang 
được chọn 
Sử dụng công cụ Pick, giữ phím Shift 
và nhấn vào đối tượng cần bỏ chọn. 
Sử dụng lệnh Edit – Delete hoặc ấn phím Delete. 
 IV.3. Định vị đối tượng 
Bạn có thể xác định vị trí của đối tượng bằng cách kéo chúng đến vị trí mới hay 
sử dụng các phím con trỏ trên bàn phím để dịch chuyển hoặc xác định chính xác vị 
trí của đối tượng bằng cách nhập trực tiếp tọa độ của chúng trên thanh công cụ. 
Di chuyển đối tượng: dùng chuột kéo – thả 
Chuyển đối tượng đến một trang khác: Kéo đối tượng thả vào Tab đại diện của 
trang trên cửa sổ vẽ, trên trang mới kéo đối tượng đến vị trí cần thiết. 
Di chuyển đối tượng bằng các phím mũi tên: 
Các khái niệm 
Thiết lập các khoảng dịch (nudge distance) 
ü Chọn menu Tools – Optipons 
ü Chọn mục Document, nhấn nút Rulers 
ü Nhập các giá trị tại hộp Nudge 
ü Nhập các giá trị tại hộp Super Nudge 
ü Nhập các giá trị tại hộp Micro Nudge 
 IV.4. Gióng hàng, rải đều (distributing) và bắt dính (snaping) đối tượng 
Để gióng đối tượng vào giữa trang: 
· Chọn một đối tượng 
· Chọn menu Arrange – Align and Distribute, sau đó chọn các menu con: 
Center to page: Gióng đối tượng vào giữa trang 
Center to page vertically: Gióng đối tượng vào giữa trang theo trục dọc 
Center to page horizontally: Gióng đối tượng vào giữa trang theo trục ngang 
Để gióng đối tượng theo biên của trang: 
· Chọn một đối tượng 
· Chọn menu Arrange – Align and Distribute 
· Chọn mục Align 
· Bật các lựa chọn 
Left, Center, Right – nếu muốn gióng theo phương ngang 
Khái niệm Giải thích 
Khoảng dịch (nudge distance) Khoảng cách khi bạn di chuyển đối 
tượng bằng phím mũi tên trên bàn phím 
Khoảng dịch lớn (Super nudging) Khi bạn giữ phím Shift và dịch chuyển 
đối tượng bằng phím mũi tên, đối tượng 
sẽ dịch chuyển theo khoảng dịch lớn (là 
bội số của khoảng dịch) 
Khoảng dịch nhỏ (micro nudging) Khi bạn giữ phím Ctrl và dịch chuyển 
đối tượng bằng phím mũi tên, đối tượng 
sẽ dịch chuyển theo khoảng dịch nhỏ 
(là ước số của khoảng dịch) 
Top, Bottom, Center – nếu muốn gióng theo phương dọc 
Trong mục Align to, bật lựa chọn Edge of Page. 
Để định vị chính xác tọa độ của đối tượng 
· Chọn đối tượng 
· Trên thanh thuộc tính, gõ vào các giá trị x, y để định vị theo trục tọa độ 
 IV.5. Thay đổi thứ tự giữa các đối tượng 
Trong CorelDRAW, các đối tượng có thứ tự: Đối tượng ở trên che các đối tượng 
nằm bên dưới. Đối tượng được vẽ sau sẽ nằm trên đối tượng vẽ trước, tuy nhiên, 
thứ tự này có thể thay đổi được. 
Để thay đổi thứ tự của một đối tượng: 
· Chọn một đối tượng 
· Chọn menu Arrange – Order, sau đó chọn một trong các menu sau: 
To Front: Đưa đối tượng lên trên cùng 
To back: Đưa đối tượng xuống dưới cùng 
Forward one: Chuyển đối tượng lên trên một vị trí 
Back one: Chuyển đối tượng xuống dưới một vị trí 
In front of: Chuyển đối tượng lên trên một đối tượng xác định 
Behind: Chuyển đối tượng xuống dưới một đối tượng xác định 
Để đảo ngược thứ tự của nhiều đối tượng 
· Chọn một đối tượng 
· Chọn menu Arrange – Order – Reverse order 
 IV.6. Co dãn kích thước các đối tượng 
Cách 1: Thay đổi kích thước của một đối tượng bằng cách dùng chuột 
Cách 2: Thay đổi kích thước của một đối tượng bằng cách dùng lệnh 
· Chọn một đối tượng 
· Chọn menu Window – Docker/Palettes – Transformations – Scale 
· Trong cửa sổ Docker Transformation, nhập giá trị vào các ô sau: 
H: Tỉ lệ phần trăm co dãn kích thước theo phương ngang 
V: Tỉ lệ phần trăm co dãn kích thước theo phương dọc 
 IV.7. Quay và lật đối tượng (mirror) các đối tượng 
Quay và lật đối xứng đối tượng cũng là hai chức năng cơ bản của bất cứ chương 
Để Cách thực hiện 
Thay đổi kích thước của đối tượng 
đang được chọn 
Dùng chuột kéo các điểm điều khiển 
(điểm góc hoặc điểm giữa) 
Thay đổi kích thước của đối tượng 
đang được chọn theo tâm của các đối 
tượng này 
Giữ phím Shift và kéo các điểm điều 
khiển 
Thay đổi kích thước của các đối tượng 
đang được chọn mà vẫn giữ nguyên tỉ 
lệ giữa các trục dọc và ngang 
Giữ phím Ctrl và kéo các điểm điều 
khiển 
trình thiết kế đồ họa nào. 
CorelDRAW hỗ trợ thao tác quay rất đa dạng, bạn có thể quay đối tượng với chuột, 
có thể xác định chính xác góc quay qua các ô nhập, đặt vị trí tâm quay… 
Quay đối tượng bằng chuột: 
· Chọn đối tượng với công cụ Pick Tool 
· Click chuột lần thứ hai vào đối tượng, các điểm điều khiển chuyển từ hình 
vuông thành hình mũi tên quay 
· Đưa chuột vào các điểm điều khiển tại góc của đối tượng, con trỏ chuột đổi 
thành mũi tên quay 
· Click chuột và giữ, kéo chuột để xác định góc quay của đối tượng 
· Thả chuột ra để kết thúc 
Quay đối tượng bằng ô nhập trên thanh thuộc tính 
Các bước: 
· Chọn đối tượng với công cụ Pick Tool 
· Trên thanh thuộc tính, tại ô nhập Angle of Rotation nhập vào góc quay của 
đối tượng 
· Gõ Enter để xác lập góc quay, đối tượng sẽ được quay quanh tâm với góc 
quay mà bạn đã nhập 
Lật đối xứng đối tượng bằng chuột 
· Chọn đối tượng với công cụ Pick Tool, đưa con trỏ chuột đến các điểm điều 
khiển giữa 
· Di chuyển chuột theo phương lấy đối xứng cho đến khi ảnh xuất hiện ngược 
với đối tượng hiện tại. Để kích thước của đối tượng không bị thay đổi, bạn giữ 
phím CTRL 
· Nhả chuột ra để kết thúc 
Chú ý: Sao chép đối xứng bằng cách lật đối xứng và kích phải chuột khi kết 
thúc lật. 
Lật đối xứng đối tượng bằng thanh thuộc tính 
Để nhanh chóng lật đối xứng một đối tượng theo chiều đứng hoặc ngang, bạn chọn 
đối tượng, sau đó click vào biểu tượng lật dọc hoặc lật ngang trên thanh thuộc tính. 
 IV.8. Nhóm các đối tượng 
Khi bản vẽ phức tạp, số đối tượng nhiều, để dễ quản lý ta thường nhóm các đối 
tượng vào thành từng nhóm (group). Một nhóm các đối tượng được xem như là một 
đối tượng đơn, tức là bạn có thể chọn, chỉnh sửa (di chuyển, thay đổi kích thước, 
quay…) nhóm như là một đối tượng. 
Bạn có thể thêm một đối tượng vào trong nhóm, xóa đi các thành viên trong 
nhóm. Nếu muốn chỉnh sửa một đối tượng trong nhóm, bạn có thể tách nhóm 
(ungroup) để làm việc với từng đối tượng riêng rẽ. 
Nhóm mang tính phân cấp, tức là trong một nhóm có thể có các nhóm con, bản 
thân các nhóm con này cũng có thể có nhóm con của riêng mình. 
Nhóm các đối tượng 
· Chọn các đối tượng 
· Chọn menu Arrange – Group (Ctrl +G) 
Thêm một đối tượng vào nhóm 
· Chọn menu Window – Docker – Object manager 
· Chọn đối tượng (Bạn có thể chọn đối tượng trên vùng nhìn hoặc chọn đối 
tượng trên docker Object manager) 
· Kéo và thả đối tượng vào tên của nhóm trên cửa sổ Object manager 
Chuyển một đối tượng ra khỏi nhóm 
· Chọn menu Window – Docker – Object manager 
· Click đúp vào tên của nhóm trên cửa sổ Object manager để mở cây con 
· Trên cây con, chọn tên đối tượng cần chuyển ra khỏi nhóm, kéo và thả ra 
ngoài nhóm. 
Xóa một đối tượng trong nhóm 
· Chọn menu Window – Docker – Object manager 
· Click đúp vào tên của nhóm trên cửa sổ Object manager để mở cây con 
· Trên cây con, chọn tên đối tượng cần xóa, ấn phím Delete để xóa đối tượng 
Chọn đối tượng trong nhóm trên vùng làm việc 
Nhóm được coi như một đối tượng đơn, tức là khi bạn chọn một đối tượng trong 
nhóm thì cả nhóm được chọn, bạn không thể thao tác với các đối tượng con trong 
nhóm nếu như không tách nhóm ra để xử lý. 
Tuy nhiên, có một thủ thuật để bạn có thể chọn một đối tượng trong nhóm mà 
không cần tách nhóm. 
Giữ phím CTRL và click chuột vào đối tượng con trong nhóm, đối tượng con sẽ 
được chọn, tuy nhiên các điểm điều khiển không phải là hình vuông như với đối 
tượng thường mà là hình tròn. 
Tách một nhóm 
Khi không còn nhu cầu nhóm các đối tượng bạn có thể tách nhóm (ugroup) để 
chỉnh sửa các đối tượng dễ dàng hơn 
· Chọn nhóm cần tách 
· Chọn menu Arrange – Ungroup (Ctrl + U) 
V.9. Khoá và mở đối tượng 
Arrange – Lock Object (Unlock Object) dùng để khóa hoặc mở khóa cho đối 
tượng 
V.10. Chức năng lệnh Repeat 
Edit – Repeat (Ctrl + R): thực hiện tiếp tục thao tác mới vừa làm 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình CorelDRAW - Chương 2 Bắt đầu với CorelDRAW.pdf
Tài liệu liên quan