Giáo án Word - Tin học văn phòng

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức: Biết được vai trò và triển vọng của nghề. Biết mục tiêu, nội dung chương trình,

phương pháp học tập nghề.

2. Kỹ năng: Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong

nghề.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tham gia hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Soạn bài, các dụng cụ cần thiết.

2. Học sinh: Các kiến thức hiểu biết về tin học, nghề tin học, an toàn về thiết bị điện.

pdf28 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 2746 | Lượt tải: 12download
Tóm tắt nội dung Giáo án Word - Tin học văn phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
g 21 
5. Chèn hình ảnh 
Các hình ảnh minh hoạ thường được dùng trong văn bản và làm cho nội dung của văn bản trực 
quan, sinh động hơn. 
 Thực hành Bài 1, 2, 3, 4 – trang 75 - SGK 
2. Củng cố: 
- Thực hiện các thao tác chèn, xóa đối tượng: ngắt trang, đánh số trang, tiêu đề... 
- Chèn các ký tự đặc biệt và hình ảnh. 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 22 
TCT: 30, 31, 32 Ngày soạn: 
Bài 3: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP 
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Kiến thức: Biết tác dụng của việc tìm kiếm và thay thế. Hiểu được tính năng gõ tắt. 
2. Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác tìm kiếm và thay thế, gõ tắt. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tham gia hoạt động nhóm. 
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: Soạn bài, các dụng cụ cần thiết. 
2. Học sinh: Chuẩn bị bài 13 
III. Nội dung bài mới: 
1. Tiến trình bài dạy: 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 1. Tìm kiếm và thay thế 
a. Tìm kiếm: 
Để tìm kiếm một từ hoặc cụm từ, ta thực hiện theo các bước sau: 
c Chọn lệnh Edit→Find hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Hộp thoại Find and 
Replace sẽ xuất hiện như hình 66; 
d Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Find What (Tìm gì). 
e Nháy chuột vào nút Find Next (Tìm tiếp). 
Cụm từ tìm được (nếu có) sẽ được hiển thị dưới dạng bị “bôi đen”. Ta có thể tiếp 
tục tìm bằng cách nháy vào nút Find Next hoặc nháy nút Cancel (Bỏ qua) để đóng 
hộp thoại, kết thúc tìm kiếm. 
b. Thay thế: 
Ta cũng có thể thay thế một từ hay cụm từ bằng một từ hay cụm từ khác trong 
văn bản bằng cách thực hiện theo các bước như sau: 
c Chọn Edit→Replace hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+H. Hộp thoại Find and 
Replace sẽ xuất hiện như hình 67; 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 23 
d Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào ô Find What và gõ cụm từ thay thế vào ô 
Replace with (Thay thế bằng); 
e Nháy chuột vào nút Find next để đến cụm từ cần tìm tiếp theo (nếu có); 
f Nháy chuột vào nút Replace nếu muốn thay thế từng cụm từ tìm thấy (và 
nháy vào nút Replace All nếu muốn thay thế tự động tất cả các cụm từ tìm 
thấy) bằng cụm từ thay thế; 
g Nháy chuột vào nút Cancel để đóng hộp thoại, kết thúc việc tìm và thay 
thế. 
Một số tuỳ chọn trong tìm kiếm và thay thế 
Word cung cấp một số tuỳ chọn để giúp cho việc tìm kiếm được chính xác hơn. 
Nháy nút để thiết đặt một số tuỳ chọn thường dùng như: 
 Match Case: Phân biệt chữ hoa, chữ thường (Sa Pa sẽ khác sa pa); 
 Find whole word only: Từ cần tìm là một từ nguyên vẹn. Ví dụ, nếu tìm từ 
"some" thì những từ như something, sometimes sẽ không được tìm dù có chứa 
"some". 
2. Gõ tắt và sửa lỗi 
Chức năng Autocorrect (Tự động sửa) thực hiện việc tự động chỉnh sửa văn bản 
trong khi ta gõ văn bản. Một cách đơn giản, nội dung của việc sửa này có thể được 
chia thành hai loại: 
 Sửa lỗi: Hệ soạn thảo văn bản tự động sửa các lỗi chính tả khi người dùng gõ 
văn bản. Ví dụ ngiã sửa thành nghĩa. 
Tuy nhiên chức năng sửa lỗi có sẵn trong Word chưa hỗ trợ tiếng Việt. 
 Gõ tắt: Chức năng gõ tắt cho phép người dùng sử dụng một vài kí tự tắt để tự 
động gõ được cả một cụm từ dài thường gặp, làm tăng tốc độ gõ. Ví dụ vn viết 
tắt cho Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Ta sử dụng lệnh Tools→AutoCorrect để mở hộp thoại AutoCorrect (h. 68) rồi 
chọn/bỏ chọn ô Replace text as you type (Thay thế trong khi gõ). 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 24 
 Bài tập 1, 2, 3, 4 – trang 83 
Hãy sử dụng chức năng gõ tắt để tạo các từ gõ tắt sau: 
vt : vũ tụ ; td : Trái Đất ; ht : hành tinh 
2. Củng cố: 
- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm và thay thế 
- Tạo được các cụm từ gõ tắt 
Cã hay kh«ng sù sèng trªn c¸c hμnh tinh kh¸c? 
ý t−ëng vỊ viƯc t×m kiÕm sù sèng trªn c¸c hμnh tinh 
kh¸c ®· cã tõ rÊt l©u. Ngμy nay, c¸c nhμ khoa häc trªn thÕ 
giíi ®Ịu ®Ỉn gưi nh÷ng th«ng b¸o v« tuyÕn lªn vị trơ. Hä 
muèn cho vị trơ biÕt r»ng cã sù sèng trªn Tr¸i §Êt. Cã ai 
nhËn ®−ỵc nh÷ng th«ng tin ®ã kh«ng? Thùc sù chĩng ta 
cịng kh«ng biÕt ®iỊu nμy. Cïng lĩc ®ã, c¸c nhμ khoa häc 
cịng “nghe” nh÷ng tÝn hiƯu v« tuyÕn ®i tíi Tr¸i §Êt vμ hi 
väng t×m ®−ỵc dÊu hiƯu cđa nỊn v¨n minh trªn c¸c hμnh tinh 
kh¸c. 
C¸c nhμ khoa häc cịng hi väng cã thĨ biÕt ®−ỵc 
®iỊu g× ®ã tõ c¸c con tμu vị trơ. Vμo thêi ®iĨm nμy, c¸c 
con tμu vị trơ ®ang chu du trong kh«ng gian vμ gưi c¸c ¶nh 
chĩng chơp ®−ỵc vỊ Tr¸i §Êt. Cã thĨ chĩng ta sÏ t×m hiĨu 
®−ỵc nhiỊu ®iỊu tõ c¸c ¶nh nμy. 
BiÕt ®©u mét ngμy nμo ®ã Con Ng−êi t×m ra r»ng hä 
kh«ng c« ®¬n trong vị trơ ! 
Deleted: ,
Deleted: 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 25 
TCT: 33, 34, 35 Ngày soạn: 
Bài 14: KIỂU VÀ SỬ DỤNG KIỂU 
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm kiểu trong văn bản. Nguyên tắc định dạng văn bản bằng 
áp dụng kiểu. 
2. Kỹ năng: Thực hiện các thao tác định dạng kiểu. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tham gia hoạt động nhóm. 
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: Soạn bài, các dụng cụ cần thiết. 
2. Học sinh: Chuẩn bị bài 14 
IV. Nội dung bài mới: 
3. Tiến trình bài dạy: 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
4. Củng cố: 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 26 
TCT: 36, 37 Ngày soạn: 
Bài 15: IN VÀ CHUẨN BỊ IN VĂN BẢN 
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Kiến thức: Biết trước khi in cần xem trước, biết đặt các tham số cần thiết cho máy in để in 
2. Kỹ năng: Thực hiện chọn các tham số cho máy in 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tham gia hoạt động nhóm. 
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: Soạn bài, các dụng cụ cần thiết. 
2. Học sinh: Chuẩn bị bài 15 
IV. Nội dung bài mới: 
1. Tiến trình bài dạy: 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 1. Xem trước khi in: 
Trước khi in một văn bản nào đó, thông thường nên thực hiện việc xem văn bản 
trước khi in để kiểm tra xem các lề trang, việc ngắt trang, việc bố trí nội dung, các 
bảng biểu, hình vẽ trên trang,… đã đúng như mong muốn chưa. 
Để mở cửa sổ Xem trước khi in (h. 64), sử dụng một trong hai cách sau: 
 Cách 1. Chọn lệnh File→Print Preview; 
 Cách 2. Nháy chọn nút lệnh Preview trên thanh công cụ chuẩn. 
2. In văn bản: 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 27 
Văn bản có thể được in ra giấy nếu máy tính có kết nối trực tiếp với máy in hoặc 
có thể truy cập tới máy in trong mạng. Ta thực hiện lệnh in văn bản bằng một trong 
các cách sau: 
 Cách 1. Dùng lệnh File→Print. 
 Cách 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P. 
 Cách 3. Nháy chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ 
văn bản. 
Thực hành: 
Bài 1 – trang 93 
Bài 2 – trang 95 
2. Củng cố: 
- Thực hiện xem trước khi in 
- Chọn được các tham số cho máy in 
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Tin học văn phòng  
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng – THPT Easúp Trang 28 
TCT: 38, 39 Ngày soạn: 
Bài 16: THỰC HÀNH TỔNG HỢP 
1. Bài tập SGK: 
• Bài 1 – trang 96 – 97 
• Bài 2 – trang 97 – 98 
2. Bài thực hành thêm: 
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHGIÃ VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ........./BB-YTCC Hà Nội, ngày .......tháng......năm 200... 
BIÊN BẢN 
.........................(1).................. 
 Thời gian:............ngày....khai mạc......giờ..... ngày.....tháng.....năm...................... 
 Địa điểm:................................................................................................................ 
 Thành phần dự họp gồm có: ............................................................................. 
- Có mặt:......................................................................................................... 
- Vắng mặt:...................................................................................................... 
Chủ toạ: ............................................................................................................ 
Thư kí:.................................................................................................................... 
Nội dung:................................................................................................................. 
Những tài liệu sử dụng:........................................................................................... 
Kết luận của chủ toạ:.............................................................................................. 
Biểu quyết (nếu có):............................................................................................... 
Kết thúc vào.........giờ......ngày........tháng..........năm.............................................. 
Tài liệu kèm theo (nếu có)..................................................................................../. 
 THƯ KÍ 
 (kí tên) 
CHỦ TOẠ(2) 
 Nguyễn Văn A Trần Văn B 
Nơi nhận: 
- ..............; 
- ..............; 
- Lưu: VT,.....(3).A.XX(4) 

File đính kèm:

  • pdfGiáo án Word - Tin học văn phòng.pdf
Tài liệu liên quan