Đề cương Lập trình hướng đối tượng với Java

1. Mã môn học:

2. Số : 4

3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành.

4. Phân bố thời gian học tập: Tổng số tiết là 90, trong đó 30 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành.

5. Thời gian học :

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Kỹ thuật lập trình C/C++ (002TH210).

7. Mô tả vắn tắt môn học: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (object, class, inheritance, overload, encapsulation, ). Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java.

8. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự lớp học, thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ, làm bài tập ở nhà đầy đủ, có ý thức tự học, tìm tòi, sáng tạo.

9. Tài liệu học tập :

Java Software Solutions Foundations of Program Design 7 Edition.

Author: Lewis and Loftus.

 

docx5 trang | Chuyên mục: Java | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Đề cương Lập trình hướng đối tượng với Java, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Introduction: Object Oriental Programming with Java
Mã môn học: 
Số : 4
Trình độ thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành.
Phân bố thời gian học tập: Tổng số tiết là 90, trong đó 30 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành.
Thời gian học : 
Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Kỹ thuật lập trình C/C++ (002TH210).
Mô tả vắn tắt môn học: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (object, class, inheritance, overload, encapsulation,…). Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java.
Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự lớp học, thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ, làm bài tập ở nhà đầy đủ, có ý thức tự học, tìm tòi, sáng tạo.
Tài liệu học tập : 
Java Software Solutions Foundations of Program Design 7 Edition.
Author: Lewis and Loftus. 
Tài liệu tham khảo : 
[1] Core Java™ 2 Volume I - Fundamentals, Seventh Edition
By: Cay S. Horstmann, Gary Cornell.
Publisher: Prentice Hall TR
ISBN: 0-13-148202-5
[2] Thinking in Java 3rd Edition
[3] Java an Object-Oriented Language.
Author: Michael Smith
Published: McGraw Hill
[4] “An Introduction to Object-Oriented Programming with Java”. International Edition. 
	Author: C. Thomas Wu
Published: McGraw Hill. 0-07-118195-4
[5] The Java Programming Language
	Author: K. Arnold, J. Gosling
Published: Addison-Wesley, 1996, ISBN 0-201-63455-4
Nội dung chi tiết môn học : 
CHƯƠNG
TÊN CHƯƠNG
LÝ THUYẾT
THỰC HÀNH
1
Objects and Primitive data
3
6
2
Program statement
3
6
3
Writing class
3
6
4
Enhancing class
3
6
5
Array
3
6
6
Inheritance
3
6
7
Exception and I/O streams
3
6
8
Graphical User Interfaces
3
6
9
Graphical User Interfaces(cont.)
3
6
10
Review
3
6
Tổng cộng: 
30
60
Tiêu chuẩn đánh giá:
Nắm vững kiến thức cơ bản về Lập trình hướng đối tượng.
Nắm vững kiến thức cơ bản của Ngôn ngữ lập trình Java.
Kỹ năng phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java.
Thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.
Chấm điểm: 
Thang điểm :10/10 trong đó gồm các phần sau:
Điểm kiểm tra giữa kỳ trên máy(20% điểm).
Điểm kiểm tra cuối kỳ trên máy(20% điểm).
Điểm tiểu luận 10%
Điểm thi trắc nghiệm trên máy(50% điểm).
Mục tiêu môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên sẽ phải nắm được các vấn đề sau:
Problem solving(Cách thức giải quyết vấn đề trong lập trình).
Program design and implementation(Thiết kế và hiện thực chương trình).
Object-oriented concepts(Hiểu về khái niệm hướng đối tượng):
Objects (các đối tượng).
Classes (các lớp).
Interfaces (giao diện chung giữa các đối tượng).
Inheritance (sự kế thừa).
Polymorphism(tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng).
Graphics and graphical user interfaces (Đồ họa và giao diện đồ họa).
The java programming language (Ngôn ngữ lập trình Java).
Hướng học tập sau khi hoàn tất môn học này: Nghiên cứu, sử dụng JBuilder, Eclipse, NetBeans với môi trường tích hợp phát triển rất tốt để lập trình java software.
Resource require
Phần cứng:
Máy tính chạy MsDos, Windows 95 hoặc cao hơn.
Phần mềm:
SUN Java Development Kit (JDK) 1.5 or higher with documents
Phần mềm soạn thảo Java (Java Text Editor). (Nên dùng các trình soạn thảo Java có hỗ trợ intellisense như Jcreator, Eclipse, NetBeans,…)
Sách học:
Java Software Solutions by Lewis and Loftus.
Content Overview
Tuầnsố
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
SỐ TIẾT
LÝTHUYẾT
THỰCHÀNH
BÀITẬ P
KIỂMTRA
1
Objects and Primitive data
Introduce the Java programming language.
Java Compilation and execution.
Predefined objects
Primitive data
The declaration and use of variables
Expressions and operator precedence
Class libraries
3
6
2
Program statement
The flow of control through a method
Decision-making statements
Operators for making complex decisions
Repetition statements
Software development stages
3
6
3
Writing class
Class declarations
Method declarations
Instance variables
Encapsulation
Method overloading
3
6
4
Enhancing class
Object references and aliases
Passing objects as parameters
The static modifier
Nested classes
Interfaces and polymorphism
3
6
5
Array
Array declaration and use
Arrays of objects
Sorting elements in an array
Multidimensional arrays
The ArrayList class
3
6
Middle test
3
6
Inheritance
Deriving new classes
Creating class hierarchies 
The protected modifier
Polymorphism via inheritance
3
6
7
Exception and I/O streams
The try-catch statement
Exception propagation
Creating and throwing exceptions
Types of i/o streams
Reading and writing text files
Object serialization
3
6
8
Graphical User Interfaces
Gui infrastructure
Java applets
Components and Containers 
Layout managers
Swing components
Images 
Buttons
Text Fields
Dialog Boxes
Event Processing 
Borders
Mouse Events 
3
6
9
Graphical User Interfaces (cont.)
Key Events
More advanced swing components
File Choosers 
Color Choosers 
Sliders
Tool Tips and Mnemonics 
Combo Boxes 
Scroll Panes 
Split Panes
JList
JTable
JTree
3
6
10
Review 
3
6
Tổng cộng:
30
60
Learning Activities
Trong sách Java Software Solution, ở cuối mỗi chương có các phần sau:
Sumary of key Concepts
Seft-Review Questions
Excercies
Programming Projects
Sinh viên sau khi học xong mỗi chương, về nhà phải đọc kỹ những phần trong sách đã liệt kê ở trên. Sau đó làm tất cả các bài tập trong đó.
Trong quá trình hướng dẫn thực hành, Giáo viên có thể đưa thêm các bài tập cho Sinh viên thực hiện.

File đính kèm:

  • docxDecuongJava1_2013.docx
Tài liệu liên quan