Đề cương bài giảng CorelDRAW

- ảnh đ-ợc tạo từ các phần tử là các điểm ảnh (Pixel- Picture element) riêng

biệt. ảnh Bipmapcòn gọi là ảnh mành (raster) vì các điểm ảnh đ-ợc xếp theo các

hàng, cột. Mỗi điểm ảnh có một giá trị màu để biểu diễn màu t-ơng ứng của nó.

- ảnh Bipmapphụ thuộc nhiều vào độ phân giải, đó là vì nó chứa một số

l-ợng cố định các pixel để trình bày dữ liệu ảnh. Và cũng vì vậy ảnh Bipmapcó

thể mất các chi tiết và xuất hiện lởm chởm khi phóng lớn hoặc đ-ợc in ở độ phân

giải thấp.

- Các ch-ơng trình xử lý ảnh th-ờng làm việc trên ảnh Bipmapnh-Corel

Photo Paint hay Adobe PhotoShop.

pdf56 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 21download
Tóm tắt nội dung Đề cương bài giảng CorelDRAW, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 Luực naứy, con troỷ chuoọt coự daùng laứ moọt muừi teõn lụ ựn naốm ngang, baùn duứng muừi 
teõn naứy click choùn leõn ủ oỏi tửụ ùng duứng laứm khung (container). 
Ngoaứi ra: 
 Extract Contents : ẹ ửa ủ oỏi tửụ ùng ra ngoaứi ủ oỏi tửụ ùng laứm khung. 
 Edit Contents : Sửỷa vũ trớ ủ oỏi tửụ ùng trong khung. 
* Lửu yự 
 ẹ oỏi vụ ựi moọt soỏ ủ oỏi tửụ ùng phửực taùp maứ baùn choùn laứm khung chửựa seừ thửụ ứng 
gaõy ra loói khi in aỏn (khoõng in ủ ửụ ùc), baùn chổ neõn sửỷ duùng caực container laứ caực 
hỡnh ủ ụ n giaỷn. 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 51 
CHệễNG VI : THAO TAÙC VễÙI ẹOÁI TệễẽNG BITMAP 
 I. CAÙC LEÄNH THệễỉNG DUỉNG 
1. Convert to bitmap 
 Sửỷ duùng leọnh naứy ủ eồ chuyeồn moọt hỡnh aỷnh vector thaứnh aỷnh bitmap. Baùn 
phaỷi sửỷ duùng leọnh naứy treõn caực hỡnh aỷnh vector trửụ ực khi baùn sửỷ duùng caực hieọu 
ửựng bitmap. 
- Choùn Bitmap\ Corver to Bitmap. 
2. Edit Bitmap 
 - Choùn Bitmap\Edit Bitmap 
 Sửỷ duùng leọnh naứy ủ eồ chổnh sửỷa aỷnh bitmap maứ trong CorelDRAW baùn khoõng 
theồ chổnh sửỷa ủ ửụ ùc. Khi choùn leọnh naứy, Corel PHOTO-PAINT seừ ủ ửụ ùc mụ ỷ vụ ựi 
aỷnh baùn ủ ang choùn. Sau khi ủ aừ chổnh sửừa, baùn click vaứo menu File, choùn Save 
vaứ thoaựt khoỷi Corel PHOTO-PAINT. Maứn hỡnh CorelDRAW seừ xuaỏt hieọn cuứng 
vụ ựi aỷnh bitmap ủ aừ ủ ửụ ùc chổnh sửỷa. 
3. Resample 
 - Choùn Bitmap\ Resample 
 Sửỷ duùng leọnh naứy ủ eồ thay ủ oồi kớ ch thửụ ực hoaởc ủ oọ phaõn giaỷi cuỷa aỷnh bitmap. 
* Lửu yự 
 Baùn coự theồ tỡm thaỏy caực leọnh naứy trong trỡnh ủ ụ n Bitmap. 
************************************ 
II. TAẽO AÛNH DUOTONE 
- Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Click vaứo Bitmap\Mode, click Duotone. Hoọp thoaùi Duotone xuaỏt hieọn. 
- Trong hoọp danh saựch Type choùn Duotone. 
- Double-click vaứo thanh maứu vaứng Pantone Process ủ eồ mụ ỷ hoọp thoaùi Select 
Color. 
- Choùn maứu Pantone baùn muoỏn trong hoọp danh saựch Type cuỷa hoọp thoaùi Select 
Color. Click OK ủ eồ ủ oựng hoọp thoaùi Select Color. 
- Click vaứo moọt nuựt maứu roài drag ủ ửụ ứng bieồu thũ saộc ủ oọ maứu trong oõ lửụ ựi beõn 
phaỷi hoọp thoaùi. 
- Click vaứo nuựt Preview ủ eồ xem. 
- Click nuựt OK. 
III. HIEÄU ệÙNG BITMAP COLOR MASK 
- Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Choùn Bitmap Color Mask treõn trỡnh ủ ụ n Bitmap, Docker Bitmap Color 
Mask xuaỏt hieọn. 
- Click choùn moọt trong hai nuựt : 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 52 
 + Hide Colors: ủ eồ boọ loùc che caực maứu treõn aỷnh truứng caực maứu ủ ửụ ùc choùn hoọp 
dửụ ựi. 
 + Show Colors: ủ eồ boọ loùc hieọn caực maứu treõn aỷnh truứng caực maứu ủ ửụ ùc choùn hoọp 
dửụ ựi coứn caực maứu khaực ủ eàu bũ che khuaỏt. 
- Mụ ỷ caực hoọp kieồm tra keỏ tieỏp ủ eồ choùn maứu baùn muoỏn. 
- Di chuyeồn thanh trửụ ùt Tolerance ủ eồ ủ ieàu chổnh caực giụ ựi haùn saộc ủ oọ maứu baùn 
muoỏn noự trong suoỏt. 
- Click nuựt Color Selector, troỷ con troỷ vaứo aỷnh bitmap vaứ click vaứo maứu baùn 
muoỏn. Maứu ủ ửụ ùc choùn seừ xuaỏt hieọn treõn maứu ủ ang ủ ửụ ùc choùn trong docker 
Bitmap Color Mask. 
- Baùn coự theồ thay ủ oồi maứu : 
 + Choùn maứu tửứ hoọp danh saựch caực maứu. 
 + Click nuựt Edit Color . 
 + Duứng caực ủ ieàu khieồn trong hoọp thoaùi Select Color ủ eồ choùn maứu. Roài click 
choùn OK. 
- Click nuựt Apply ủ eồ aựp duùng thay ủ oồi trửùc tieỏp cho ủ oỏi tửụ ùng. 
- ẹ eồ loaùi maởt naù loùc aỷnh click choùn nuựt Remove Mask. 
IV. HIEÄU ệÙNG PAGE CURL 
Khaựi quaựt 
 Hieọu ửựng naứy caỷm giaực nhử moọt goực hỡnh bũ cuoỏn laùi. 
Hieọu ửựng naứy cho pheựp choùn goực hửụ ựng vaứ kớ ch thửụ ực 
vuứng cuoỏn, mửực ủ oọ trong suoỏt hay xaựm cuỷa phaàn aỷnh 
cuoỏn, 
AÙp duùng 
- Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Thửùc hieọn leọnh treõn trỡnh ủ ụ n Bitmap\3D 
Effects\Page Curl, hoọp thoaùi Page Curl xuaỏt hieọn. 
- Choùn caực tuứy choùn lieõn quan ủ eỏn hieọu ửựng. 
- Click vaứo nuựt Preview hoaởc click vaứo nuựt coự hỡnh oồ khoựa ủ eồ xem maóu. 
- Click choùn OK keỏt thuực. 
V. HIEÄU ệÙNG GAUSSIAN BLUR 
1. Khaựi quaựt 
 Hieọu ửựng naứy taùo moọt aỷnh mụ ứ hụ n aỷnh goỏc. (theo nguyeõn taộc duứng caực ủ ửụ ứng 
hỡnh chuoõng thay cho caực ủ ửụ ứng thaỳng ). 
2. AÙp duùng 
- Click choùn bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Thửùc hieọn leọnh Bitmaps\ Blur\Gaussian, hoọp thoaùi Gaussian Blur xuaỏt hieọn. 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 53 
- Di chuyeồn thanh trửụ ùt Radius ủ eồ thieỏt laọp cửụ ứng ủ oọ cuỷa hieọu ửựng. Trũ soỏ cao 
nhaỏt seừ cho moọt aỷnh bitmap mụ ứ nhaỏt. 
- Click choùn Preview, hoaởc nhaỏp vaứo nuựt coự hỡnh oồ khoựa ủ eồ xem thửỷ hieọu ửựng 
treõn aỷnh. 
- Click choùn OK ủ eồ keỏt thuực. 
VI. HIEÄU ệÙNG EDGE DETECT 
1. Khaựi quaựt 
 Hieọu ửựng naứy tỡm nhửừng ủ ửụ ứng vieàn chớ nh trong aỷnh bitmap ủ eồ bieỏn chuựng 
thaứnh nhửừng ủ ửụ ứng neựt trong moọt neàn moọt maứu. 
2. AÙp duùng 
- Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Choùn muùc Edge Detect tửứ trỡnh ủ ụ n Bitmap\Contour, hoọp thoaùi Edge Detect 
xuaỏt hieọn. 
- Trong khung Background color, choùn tuứy choùn ủ ũ nh maứu neàn cho aỷnh laứ: 
 + White: taùo neàn traộng cho aỷnh. 
 + Black: taùo neàn ủ en cho aỷnh. 
 + Other: choùn maứu tửứ baỷng maứu thaỷ xuoỏng; hoaởc baùn coự theồ click choùn nuựt 
Eyedropper ủ eồ choùn maứu tửứ aỷnh bitmap laứm maứu neàn cho aỷnh. 
- Di chuyeồn thanh trửụ ùt Sensitivity ủ eồ thieỏt laọp cửụ ứng ủ oọ cuỷa hieọu ửựng. 
- Click choùn Preview hoaởc nuựt coự hỡnh oồ khoựa ủ eồ xem thửỷ hieọu ửựng. 
- Click choùn OK ủ eồ keỏt thuực. 
VII. BOÄ LOẽC TERRAZZO 
1. Khaựi quaựt 
 Boọ loùc naứy cho pheựp baùn taùo moọt hỡnh aỷnh mụ ựi baống caựch saộp xeỏp moọt phaàn 
maóu choùn tửứ aỷnh goỏc theo nguyeõn lyự phaỷn chieỏu cuỷa kớ nh vaùn hoa. 
2. AÙp duùng 
- Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
- Choùn leọnh Bitmaps\Plug Ins\Fancy\Terrazzo, hoọp thoaùi Terrazzo xuaỏt 
hieọn. 
- Thay ủ oồi caực tham soỏ vaứ xem keỏt quaỷ trong cửỷa soồ Result. 
- Baùn coự theồ lửu maóu neàn mụ ựi baống caựch click vaứo nuựt Save Tile. 
- Click nuựt OK ủ eồ keỏt thuực. 
VIII. BOÄ LOẽC SQUIZZ 1.5 
1. Khaựi quaựt 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 54 
 Boọ loùc naứy ủ ửụ ùc cung caỏp bụ ỷi moọt coõng ty khaực. Baùn coự theồ duứng boọ loùc naứy 
ủ eồ laứm bieỏn daùng aỷnh ngửụ ứi hoaởc baỏt kyứ moọt aỷnh bitmap naứo. 
2. AÙp duùng 
 - Click choùn aỷnh bitmap baống coõng cuù Pick. 
 - Choùn leọnh Bitmaps\Plug Ins\ Hsoft\Squizz 1.5, xuaỏt hieọn hoọp thoaùi Squizz, 
cung caỏp hai phửụ ng phaựp laứm bieỏn daùng aỷnh : 
 * Click choùn nuựt Brush xuaỏt hieọn hoọp thoaùi Brush. Laứm bieỏn daùng hỡnh aỷnh 
baống caựch duứng ủ aàu buựt ủ eồ click vaứ drag chuoọt treõn aỷnh. 
 * Click choùn nuựt Grid, xuaỏt hieọn hoọp thoaùi Grid. Drag maột lửụ ựi ủ eồ laứm bieỏn 
daùng aỷnh; hoaởc laứm bieỏn daùng baống caựch : 
 + Click vaứo nuựt Select vaứ reõ chuoọt treõn aỷnh ủ eồ choùn vuứng laứm bieỏn daùng. 
 + Click nuựt Pinch hoaởc Reduce ủ eồ thu nhoỷ phaàn ủ aừ choùn; click vaứo nuựt 
Expand hoaởc Enlarge ủ eồ phoựng lụ ựn phaàn ủ aừ choùn. 
 + Click treõn vuứng ủ aừ choùn ủ eồ laứm bieỏn daùng aỷnh. 
 + Click nuựt Apply. 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 55 
PHUẽ LUẽC 
Baỷng caực phớ m taột sửỷ duùng trong CorelDRAW 
A Choùn coõng cuù veừ hỡnh xoaộn oỏc 
B Gioựng haứng caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn theo ủ aựy 
C Gioựng haứng doùc theo taõm cuỷa caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn 
D Choùn coõng cuù veừ hỡnh lửụ ựi 
E Gioựng haứng theo taõm cuỷa caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn 
G Toõ maứu cho ủ oỏi tửụ ùng theo kieồu toõ Fountain 
H Choùn coõng cuù baứn tay ủ eồ keựo trang veừ - Choùn coõng cuù veừ Artistic Media 
L Gioựng haứng caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn theo caùnh traựi (Left) 
M Chuyeồn moọt ủ oỏi tửụ ùng thaứnh ủ oỏi tửụ ùng Mesh Fill 
P Gioựng taõm cuỷa caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn vaứo giửừa trang 
R Gioựng haứng caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn theo caùnh phaỷi (Right) 
T Gioựng haứng caực ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn theo ủ ổnh (Top) 
X Choùn coõng cuù Eraser ủ eồ xoựa tửứng phaàn ủ oỏi tửụ ùng 
Y Choùn coõng cuù veừ hỡnh ủ a giaực 
F1 Mụ ỷ trỡnh trụ ù giuựp 
F2 Thửùc hieọn thao taực phoựng to trang veừ vaứ trụ ỷ veà coõng cuù trửụ ực ủ oự 
F3 Thu nhoỷ trang veừ laùi 
F4 Phoựng to hoaởc thu nhoỷ ủ eồ caực ủ oỏi tửụ ùng theồ hieọn heỏt treõn cửỷa soồ 
F5 Choùn coõng cuù Curve vửứa sửỷ duùng 
F6 Choùn coõng cuù veừ hỡnh chửừ nhaọt 
F7 Choùn coõng cuù veừ hỡnh ellipse 
F8 Choùn coõng cuù soùan vaờn baỷn 
F9 Theồ hieọn trang veừ ủ eồ xem treõn toaứn maứn hỡnh 
F10 Choùn coõng cuù Shape ủ eồ chổnh sửỷa ủ oỏi tửụ ùng 
F11 Aựp duùng kieồu toõ Fountain cho caực ủ oỏi tửụ ùng 
F12 Mụ ỷ hoọp thoùai Outline Pen 
Ctrl+F5 Mụ ỷ hoọp thoaùi docker Graphic and Text Style 
Ctrl+F8 Chuyeồn Artớ tic Text thaứnh Paragraph Text hoaởc ngửụ ùc laùi 
Ctrl+F11 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Symbol 
Ctrl+F12 Mụ ỷ hoọp thoùai Spell Checker, kieồm tra loói chớ nh taỷ vaờn baỷn ủ ang choùn 
Shift+F1 Mụ ỷ phaàn giuựp ủ ụ ừ What's this? 
Shift+F2 Phoựng to chổ ủ oỏi tửụ ùng ủ ửụ ùc choùn 
Shift+F3 Chuyeồn thaứnh chửừ hoa hoaởc chửừ thửụ ứng vaờn baỷn ủ ang choùn 
Shift+F4 Theồ hieọn toaứn boọ trang coự theồ ủ ửụ ùc in ra 
Shift+F9 Chuyeồn ủ oồi giửừa hai cheỏ ủ oọ View cuoỏi cuứng vửứa sửỷ duùng 
Shift+F11 AÙp duùng kieồu toõ Uniform cho caực ủ oỏi tửụ ùng 
Shift+F12 Mụ ỷ hoọp thoaùi Outline Color 
Alt+F2 Mụ ỷ hoọp thoùai caực thuoọc tớ nh ủ ửụ ứng ủ o kớ ch thửụ ực thaỳng 
Alt+F3 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Lens 
Alt+F7 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Position 
Alt+F8 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Rotate 
Alt+F9 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Mirror 
Đề C−ơng Bài Giảng Môn học CarelDRAW 
Khoa CNTT – Giáo Viên: Nguyễn Minh Đức Trang 56 
Alt+F10 Mụ ỷ cửỷa soồ Docker Size 

File đính kèm:

  • pdfĐề cương bài giảng CorelDRAW.pdf
Tài liệu liên quan