Đề án Bài tập quản lý công ty

1. Tìm các nhân viên làm việc ở phòng số 4

2. Tìm các nhân viên có mức lương trên 30000

3. Tìm các nhân viên có mức lương trên 25,000 ở phòng 4 hoặc các nhân

viên có mức lương trên 30,000 ở phòng 5

4. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở TP HCM

5. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự 'N'

6. Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Dinh Ba Tien

7. Cho biết các nhân viên có năm sinh trong khoảng 1960 đến 1965

8. Cho biết các nhân viên và năm sinh của nhân viên

9. Cho biết các nhân viên và tuổi của nhân viên

pdf8 trang | Chuyên mục: Quản Lý Dự Án | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3366 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Đề án Bài tập quản lý công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Bài tập Quản Lý Đề Án Công Ty 
1 Mô tả Cơ sở dữ liệu 
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý đề án công ty như sau: 
Bảng mô tả các thuộc tính: 
Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu 
HONV Họ của nhân viên Chuỗi (15) 
TENLOT Tên lót của nhân viên Chuỗi (15) 
TENNV Tên của nhân viên Chuỗi (15) 
MANV, MA_NVIEN Mã số nhân viên Chuỗi (9) 
NGSINH Ngày tháng năm sinh nhân viên Ngày (mm/dd/yy) 
DCHI Địa chỉ cư ngụ của nhân viên Chuỗi (30) 
PHAI Giới tính Chuỗi (3) { Nam, Nữ} 
LUONG Lương nhân viên Số thực 
MA_NQL Mã người quản lý Chuỗi (9) 
TENPHG Tên phòng ban Chuỗi (15) 
PHG, MAPHG Mã phòng ban Số nguyên 
TRPHG Mã người trưởng phòng Chuổi (9) 
NG_NHANCHUC Ngày nhận chức trưởng phòng Ngày (mm/dd/yy) 
DIADIEM Địa điểm của phòng ban Chuổi (15) 
TENTN Tên thân nhân của nhân viên Chuỗi (15) 
QUANHE Mối quan hệ với nhân viên Chuỗi (15) 
MADA, SODA Mã số đề án Nguyên Số nguyên 
TENDA Tên đề án Chuỗi (15) 
DDIEM_DA Địa điểm diễn ra đề án Chuỗi (15) 
PHONG Mã số phòng ban phụ trách đề án Số nguyên 
THOIGIAN Thời gian làm việc 1 đề án của 1 
nhân viên trong 1 tuần 
Số thực 
STT Số thứ tự công việc trong một đề 
án 
Số nguyên 
TEN_CONG_VIEC Tên công việc Chuỗi (50) 
Một thể hiện của cơ sở dữ liệu: 
NHANVIEN 
HONV TENLOT TENNV MANV NGSINH DCHI PHAI LUONG MA_NQL PHG 
Đinh Bá Tiên 009 11/02/1960 119 Cống Quỳnh, Tp HCM Nam 30000 005 5 
Nguyễn Thanh Tùng 005 20/08/1962 222 Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM Nam 40000 006 5 
Bùi Ngọc Hằng 007 11/3/1954 332 Nguyễn Thái Học, Tp HCM Nam 25000 001 4 
Lê Quỳnh Như 001 01/02/1967 291 Hồ Văn Huê, Tp HCM Nữ 43000 006 4 
Nguyễn Mạnh Hùng 004 04/03/1967 95 Bà Rịa, Vũng Tàu Nam 38000 005 5 
Trần Thanh Tâm 003 04/05/1957 34 Mai Thị Lự, Tp HCM Nam 25000 005 5 
Trần Hồng Quang 008 01/09/1967 80 Lê Hồng Phong, Tp HCM Nam 25000 001 4 
Phạm Văn Vinh 006 01/01/1965 45 Trưng Vương, Hà Nội Nữ 55000 1 
PHONGBAN 
TENPHG MAPHG TRPHG NG_NHANCHUC 
Nghiên cứu 5 005 22/05/1978 
Điều hành 4 008 01/01/1985 
Quản lý 1 006 19/06/1971 
THANNHAN 
MA_NVIEN TENTN PHAI NGSINH QUANHE 
005 Trinh Nữ 05/04/1976 Con gái 
005 Khang Nam 25/10/1973 Con trai 
005 Phương Nữ 03/05/1948 Vợ chồng 
001 Minh Nam 29/02/1932 Vợ chồng 
009 Tiến Nam 01/01/1978 Con trai 
009 Châu Nữ 30/12/1978 Con gái 
009 Phương Nữ 05/05/1957 Vợ chồng 
DEAN 
TENDA MADA DDIEM_DA PHONG 
Sản phẩm X 1 Vũng Tàu 5 
Sản phẩm Y 2 Nha Trang 5 
Sản phẩm Z 3 TP HCM 5 
Tin học hoá 10 Hà Nội 4 
Cáp quang 20 TP HCM 1 
Đào tạo 30 Hà Nội 4 
DIADIEM_PHG 
MAPHG DIADIEM 
1 TP HCM 
4 Hà Nội 
5 TAU 
5 NHA TRANG 
5 TP HCM 
PHANCONG 
MA_NVIEN MADA STT THOIGIAN 
009 1 1 32 
009 2 2 8 
004 3 1 40 
003 1 2 20.0 
003 2 1 20.0 
008 10 1 35 
008 30 2 5 
001 30 1 20 
001 20 1 15 
006 20 1 30 
005 3 1 10 
005 10 2 10 
005 20 1 10 
007 30 2 30 
007 10 2 10 
CONGVIEC 
MADA STT TEN_CONG_VIEC 
1 1 Thiết kế sản phẩm X 
1 2 Thử nghiệm sản phẩm X 
2 1 Sản xuất sản phẩm Y 
2 2 Quảng cáo sản phẩm Y 
3 1 Khuyến mãi sản phẩm Z 
10 1 Tin học hoá phòng nhân sự 
10 2 Tin học hoá phòng kinh doanh 
20 1 Lắp đặt cáp quang 
30 1 Đào tạo nhân viên Marketing 
30 2 Đào tạo chuyên viên thiết kế 
2 Các câu truy vấn 
2.1 TRUY VẤN CƠ BẢN 
2.1.1 Truy vấn đơn giản 
1. Tìm các nhân viên làm việc ở phòng số 4 
2. Tìm các nhân viên có mức lương trên 30000 
3. Tìm các nhân viên có mức lương trên 25,000 ở phòng 4 hoặc các nhân 
viên có mức lương trên 30,000 ở phòng 5 
4. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở TP HCM 
5. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự 'N' 
6. Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Dinh Ba Tien 
7. Cho biết các nhân viên có năm sinh trong khoảng 1960 đến 1965 
8. Cho biết các nhân viên và năm sinh của nhân viên 
9. Cho biết các nhân viên và tuổi của nhân viên 
2.1.2 Truy vấn có sử dụng phép kết 
10. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng 
11. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban 
12. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu". 
13. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và 
ngày nhận chức của trưởng phòng của phòng ban chủ trì đề án đó. 
14. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ 
15. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý 
trực tiếp của nhân viên đó 
16. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người 
trưởng phòng và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó. 
17. Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án "Sản phẩm X" 
và nhân viên này do "Nguyễn Thanh Tùng" quản lý trực tiếp. 
18. Cho biết tên các đề án mà nhân viên Đinh Bá Tiến đã tham gia. 
2.2 GOM NHÓM 
19. Cho biết số lượng đề án của công ty 
20. Cho biết số lượng đề án do phòng 'Nghiên Cứu' chủ trì 
21. Cho biết lương trung bình của các nữ nhân viên 
22. Cho biết số thân nhân của nhân viên 'Đinh Bá Tiến' 
23. Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án và tổng số giờ làm việc một tuần của 
tất cả các nhân viên tham dự đề án đó. 
24. Với mỗi đề án, cho biết có bao nhiêu nhân viên tham gia đề án đó 
25. Với mỗi nhân viên, cho biết họ và tên nhân viên và số lượng thân nhân 
của nhân viên đó. 
26. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên và số lượng đề án mà 
nhân viên đó đã tham gia. 
27. Với mỗi nhân viên, cho biết số lượng nhân viên mà nhân viên đó quản 
lý trực tiếp. 
28. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban và lương trung bình của 
những nhân viên làm việc cho phòng ban đó. 
29. Với các phòng ban có mức lương trung bình trên 30,000, liệt kê tên 
phòng ban và số lượng nhân viên của phòng ban đó. 
30. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và số lượng đề án mà 
phòng ban đó chủ trì 
31. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban, họ tên người trưởng 
phòng và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì 
32. Với mỗi phòng ban có mức lương trung bình lớn hơn 40,000, cho biết 
tên phòng ban và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì. 
33. Cho biết số đề án diễn ra tại từng địa điểm 
34. Với mỗi đề án, cho biết tên đề án và số lượng công việc của đề án 
này. 
35. Với mỗi công việc trong đề án có mã đề án là 30, cho biết số lượng 
nhân viên được phân công . 
36. Với mỗi công việc trong đề án có mã đề án là 'Dao Tao', cho biết số 
lượng nhân viên được phân công. 
2.3 TRUY VẤN LỒNG + GOM NHÓM 
37. Cho biết danh sách các đề án (MADA) có: nhân công với họ (HONV) là 
'Đinh' hoặc có người trưởng phòng chủ trì đề án với họ (HONV) là 
'Đinh'. 
38. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) có trên 2 thân 
nhân. 
39. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) không có thân 
nhân nào. 
40. Danh sách những trưởng phòng (HONV, TENLOT, TENNV) có tối thiểu 
một thân nhân. 
41. Tìm họ (HONV) của những trưởng phòng chưa có gia đình. 
42. Cho biết họ tên nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) có mức lương trên 
mức lương trung bình của phòng "Nghiên cứu" 
43. Cho biết tên phòng ban và họ tên trưởng phòng của phòng ban có 
đông nhân viên nhất. 
44. Cho biết danh sách các mã đề án mà nhân viên có mã là 009 chưa làm. 
45. Cho biết danh sách các công việc (tên công việc) trong đề án 'Sản 
phẩm X' mà nhân viên có mã là 009 chưa làm. 
46. Tìm họ tên (HONV, TENLOT, TENNV) và địa chỉ (DCHI) của những 
nhân viên làm việc cho một đề án ở 'TP HCM' nhưng phòng ban mà họ 
trực thuộc lại không tọa lạc ở thành phố 'TP HCM' . 
47. Tổng quát câu 16, tìm họ tên và địa chỉ của các nhân viên làm việc cho 
một đề án ở một thành phố nhưng phòng ban mà họ trực thuộc lại 
không toạ lạc ở thành phố đó. 
2.4 PHÉP CHIA 
48. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) làm việc trong 
mọi đề án của công ty 
49. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) được phân công 
tất cả đề án do phòng số 4 chủ trì. 
50. Tìm những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) được phân công tất cả 
đề án mà nhân viên 'Đinh Bá Tiến' làm việc 
51. Cho biết những nhân được phân công cho tất cả các công việc trong đề 
án 'Sản phẩm X' 
52. Cho biết danh sách nhân viên tham gia vào tất cả các đề án ở TP HCM 
53. Cho biết phòng ban chủ trì tất cả các đề án ở TP HCM 
HẾT 

File đính kèm:

  • pdfQLDA_Mo_ta_Bai_tap.pdf