Bài tập thực hành Excel Phần 1

Bước đầu học viên thực hiện các yêu cầu sau:

§ Định dạng lại dữliệu ngày, sốtừMenu Start - Settings- Control Panel - Regional

Settings.

§ Khởi động Excel và thực hiện các thao tác vềkhối với thiết bịchuột:

- Nhập vào ô A1 nội dung:Cộng hoà

- Sao chép dữliệu ô A1 sang các ô trong khối A2:C5

- Di chuyển khối dữliệu A2: C5 đến vịtrí D2: F5

- Thực hiện thao tác thay đổi độrộng cột, độcao hàng

pdf7 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 9download
Tóm tắt nội dung Bài tập thực hành Excel Phần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 
Bước đầu học viên thực hiện các yêu cầu sau: 
§ Định dạng lại dữ liệu ngày, số từ Menu Start - Settings- Control Panel - Regional
Settings. 
§ Khởi động Excel và thực hiện các thao tác về khối với thiết bị chuột: 
- Nhập vào ô A1 nội dung: Cộng hoà 
- Sao chép dữ liệu ô A1 sang các ô trong khối A2:C5 
- Di chuyển khối dữ liệu A2: C5 đến vị trí D2: F5 
- Thực hiện thao tác thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng 
§ Thực hiện một số thao tác định dạng: 
- Nhập vào ô A1 nội dung: Công ty thương mại dịch vụ 
- Đưa dòng Công ty thương mại dịch vụ vào nằm giữa khối A1: F1 
- Điền một dãy số có thứ tự tăng dần từ 1 đến 10 
- Nhập vào ô C4 con số: 200000, sau đó định dạng con số này theo dạng số tài chính. 
- Nhập vào ô D4: 01/12/2004 cho đúng với định dạng kiểu dd/mm/yyyy. 
- Nhập vào bảng tính sau: 
Yêu cầu: Nhập đúng giá trị và kiểu dữ liệu cho bảng. Dữ liệu cột Tổng là loại công 
thức được tính: 
Tổng = Toán + Văn + Anh 
BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA MÔN HỌC 
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TOÁN ANH VĂN TỔNG 
1 Hà 20/01/1985 7.5 6 7 
2 Nam 01/10/1986 7 8 9 
3 Dũng 15/07/1986 6.5 9 4.5 
4 Văn 02/08/1985 8 7 6 
5 Thảo 05/01/1986 8.5 6 7 
6 Tri 07/04/1986 9 9.5 9 
7 Thuỷ 19/08/1985 8.5 8.5 10 
8 Hùng 09/02/1985 8 7 7 
9 Minh 18/07/1986 8 8 8.5 
10 Phát 25/03/1985 10 9 7 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 
Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 12/2005 
Yêu cầu: 
Câu1: Nhập số liệu trên vào bảng tính 
Câu 2: Tính toán các cột số liệu theo yêu cầu: 
 a. Phụ cấp = 1/5 Lương, trong đó Lương = NC * LCB 
 b. Thưởng = 1/2 Lương, trong đó Lương = NC * LCB 
 c. Thực lãnh = Lương + Phụ cấp + Thưởng - Tạm ứng, với Lương = NC * LCB 
Câu 3: Tính Tổng cộng cho các cột NC, Phụ cấp, Thưởng và Thực lãnh 
Câu 4: Thực hiện các thao tác định dạng cơ bản cho bảng tính (Thay đổi Font, cỡ chữ, 
màu sắc, kẻ khung…) bằng cách sử dụng các nút trên thanh công cụ. 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 
BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN 
Yêu cầu: 
Câu 1: Nhập số liệu trên vào bảng tính.Hãy sử dụng nút Handle để điền giá trị cho cột 
STT 
Câu 2: Tính Số ngày ở = Ngày đi - Ngày đến 
Câu 3: Tính Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá 
Câu 4: Tính Phụ thu = 5% Tiền phòng 
Câu 5: Tính Phải trả = Tiền phòng + Phụ thu 
STT Tên NV NC LCB PHỤ CẤP Thưởng T ạ m ứng Thực lĩnh 
1 An 25 25000 ? ? 250 ? 
2 Bình 26 30000 
3 Hoà 28 28000 
4 Thanh 24 40000 300 
5 Vũ 23 20000 
6 T ổ n g cộng ? ? 
Stt Tên khách 
Ngày 
Ðến 
Ngày 
đi 
Số 
ngày ở 
Ðơn 
giá 
Tiền 
phòng 
Phụ 
thu 
Phải 
trả 
1 An 20/10/2004 25/10/2004 ? 20000 
2 Việt 30/07/2004 10/08/2004 25000 
3 Nhi 10/06/2004 04/07/2004 40000 
4 Trang 03/07/2004 13/07/2004 30000 
5 Dũng 08/10/2004 04/11/2004 20000 
Tổng cộng ? ? ? ? ? 
Câu 6: Tính Tổng cộng cho các cột 
Câu 7: Thực hiện thao tác định dạng cho bảng tính. 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 
Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG LƯƠNG THÁNG 6 - 2004 
Yêu cầu: 
Câu 1: Nhập số liệu vào bảng tính 
Câu 2: Tính giá trị cho các cột Phụ cấp, BHXH, BHYT biết rằng giá trị cho mỗi cột được 
tính bằng Tỷ lệ phần trăm của mỗi cột * Lương trong đó Lương = NC * LCB 
Chú ý: Có thể sử dụng một công thức để tính cho cả 3 cột hoặc mỗi cột lập một công 
thức riêng. 
Câu 3: Tính Thực lãnh = Lương + Phụ cấp - BHXH - BHYT trong đó Lương = NC * 
LCB 
Câu 4: Thực hiện thao tác định dạng cho bảng tính. 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 
Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG CỬU CHƯƠNG 
Yêu cầu: 
Chỉ sử dụng một công thức duy nhất tại ô B2, sau đó sao chép cho tất cả các ô còn lại.
STT HỌ TÊN NC LCB 
% P H Ụ 
CẤP %BHXH %BHYT THỰC LÃNH 
30% 20% 5% 
1 Hương 25 25000 
2 Lan 28 30000 
3 Tùng 27 40000 
4 Vũ 25 20000 
TỔNG CỘNG ? ? ? ? ? 
 A B C D E F G H I J 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 1 ? 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 7 
9 8 
10 9 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 
Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2003-2004 
Yêu cầu: 
Câu 1: Tính cột Tổng: = Tổng Điểm của từng môn nhân với hệ số của môn đó 
Câu 2: Tính Điểm trung bình = Tổng điểm chia cho Tổng hệ số 
Câu 3: Tính Vị thứ 
Câu 4: Xếp loại cho học sinh dựa vào Điểm TB 
- Nếu Điểm TB >=9 thì xếp loại A 
- Nếu Điểm TB >=7 thì xếp loại B 
- Nếu Điểm TB >=5 thì xếp loại C 
- Còn lại xếp loại D 
Câu 5: Tính Điểm trung bình cao nhất, thấp nhất cho học sinh 
Câu 6: Tính tổng số học sinh xếp loại A 
 A B C D E F G H I J 
1 
STT Họ và tên học sinh 
Điểm các môn thi
Tổng Điểm TB 
V ị 
thứ 
X ế p 
loại 
2 Văn Toán L ị c h 
sử 
N g o ạ i 
ngữ 
3 2 3 2 2 
4 1 Dũng 7 5 6 7 
5 2 Nam 8 7 6 7 
6 3 Hà 9 6 7 8 
7 4 Phi 5 10 8 9 
8 5 Hùng 6 5 4 4 
9 6 Giang 4 8 5 6 
10 7 Hương 8 9 9 7 
11 8 Văn 7 7 10 7 
12 9 Yến 5 4 8 5 
13 10 Anh 10 5 8 9 
14 Điểm trung bình cao nhất: ? 
15 Điểm trung bình thấp nhất ? 
16 Tổng số học sinh xếp loại A ? 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 7 
Cho bảng số liệu sau: 
BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN 
Yêu cầu: 
Câu 1: Nhập các số liệu trên vào bảng tính. 
Câu 2: Tính cột Định mức, biết rằng Nếu Khách hàng ở Khu vực 1 thì 50, Khu vực 2 thì 
100 và Khu vực 3 là 150. 
Câu 3: Tính lượng điện tiêu thụ biết rằng Tieu thu = So moi - So cu 
Câu 4: Tính Tien dien biết rằng Tien dien = Tieu thu * Don gia trong đó: 
- Nếu số KW Tieu thu <= Số KW Dinh muc của khu vực mình thì tính giá 450 đ/ 
KW 
- Ngược lại: Cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định 
mức vẫn tính giá 450 đ/KW) 
Câu 5: Tính Thue bao = 5% * Tien dien 
Câu 6: Tính Phai tra = Tien dien + Thue bao 
 A B C D E F G H I J 
1 STT Khách Hàng 
Khu 
vực 
Số 
cũ 
Số 
mới 
Ðịnh 
mức 
Tiêu 
thụ 
T i ề n 
điện 
Thuê 
bao 
Phải 
trả 
2 1 Anh 1 468 500 ? ? ? ? ? 
3 2 Vu 2 160 230 
4 3 Trang 3 410 509 
5 4 Lan 3 436 630 
6 5 Doan 2 307 450 
7 6 Thanh 1 171 205 
8 TỔNG CỘNG ? ? ? ? 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 
 Cho bảng số liệu sau: 
Yêu cầu: 
Câu 1: Tính cột Tiền VND biết rằng Tiền VND = Số tiền Ngoại tệ * Tỷ giá của Loại NT
đó 
Câu 2: Tính Tổng số tiền NT thu đổi được trong ngày theo từng loại 
 A B C D E F G H I 
1 BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI TỆ THU ĐỔI TRONG NGÀY 
2 L o ạ i NT Tỷ Giá 
T ổ n g 
Số STT KHÁCH HÀNG 
N G OẠ I 
TỆ 
T i ề n 
VND 
3 USD 14611 ? 1 Nam 2000 USD ? 
4 DEM 6346 2 Hà 600 FRF 
5 FRF 1892 3 Dũng 800 GPB 
6 AUD 7480 4 Nguyên 900 USD 
7 JPY 120 5 Thảo 50 JPY 
8 GPB 20308 6 My 700 DEM 
9 7 Dung 125 USD 
10 

File đính kèm:

  • pdfTuHocExceBaitap_P1.pdf
Tài liệu liên quan