Bài tập Dịch vụ mạng Windows 2003

MỤC LỤC

MỤC LỤC.2

Bài 01 Dịch VụDNS.3

Bài tập 01.1.3

Bài tập 01.2.5

Bài 02 Dịch VụFTP .7

Bài tập 02.1.7

Bài tập 02.2.9

Bài 03 Dịch VụWeb.11

Bài tập 03.1.11

Bài tập 03.2.13

Bài 04 Dịch VụMail .14

Bài tập 04.1.14

Bài tập 04.2.16

Bài 05 Dịch VụProxy .17

Bài tập 01.17

Bài tập 05.2.19

Bài Tập Ôn Tập Cuối Môn .21

Phần Hướng Dẫn Giải.22

Bài 01 Dịch VụDNS.23

Bài tập 01.1.23

Bài tập 01.2.35

Bài 02 Dịch VụFTP .38

Bài tập 02.1.38

Bài tập 02.2.51

Bài 03 Dịch VụWeb.53

Bài tập 03.1.53

Bài tập 03.2.64

Bài 04 Dịch VụMail .67

Bài tập 04.1.67

Bài tập 04.2.69

Bài 05 Dịch VụProxy .96

Bài tập 05.1.96

Bài tập 05.2.155

pdf168 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Bài tập Dịch vụ mạng Windows 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
a chỉ nguồn, chọn Add để thêm đường mạng External. Sau đó chọn 
Next để tiếp tục 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 140/167 
Bước 6: trong phần Network Relationship, bạn chọn Network Address Translation 
(NAT). Sau đó chọn Next để tiếp tục 
Bước 7: kiểm tra lại thông tin trước khi chọn Finish để hoàn tất việc thiết lập 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 141/167 
Bước 8: chọn vào nút Apply để cập nhật sự thay đổi trên ISA Server. 
f. Cấu hình route uptream lên proxy cha có địa chỉ 192.168.11.1 
Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương 5 – phần V.3 – trang 181) 
Bước 1: vào ISA Server Management, chọn Configuration, chọn mục Network, chọn 
tab Web chaning. Kích chuột phải vào Last Default rule, chọn Properties. (hoặc kích đúp 
chuột vào Last Default rule). 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 142/167 
Bước 2: chọn Tab Action, chọn Redirecting them to a specified upstream server. Sau 
đó chọn vào nút Setting 
Bước 3: trong mục Specify upstream server configuration, mục Server, bạn điền địa 
chỉ của Proxy cha (ở đây là 192.168.11.1), và điền Port 8080 vào mục Port (Port 8080 là 
Port mặc định). Sau đó chọn Ok 
Bước 4: chọn Ok để hoàn tất việc thiết lập Upstream 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 143/167 
Bước 5: cập nhật lại sự thay đổi bằng cách Apply các sự thay đổi. 
g. Proxy dùng kết nối dial-up lên VNN theo thông tin account dial-up. 
Để thực hiện được thì bạn phải thực hiện 2 yêu cầu sau: 
o Yêu cầu 1: cài đặt kết nối quay số vnn1269 
o Yêu cầu 2: thêm kết nối đó vào ISA 
Yêu cầu 1: Cài đặt kết nối quay số vnn1269 
Kích chuột phải vào My Network Places, chọn Properties. Sau đó chọn New Connection 
Wizard để tạo kết nối vnn1269. Kết quả sau khi tạo ra sẽ tương tự hình sau: 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 144/167 
Yêu cầu 2: Thêm kết nối đó vào ISA 
Bước 1: vào ISA Server Managerment, trong Configuration, chọn General 
Bước 2: chọn vào mục Specify Dial-up Preferences. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 145/167 
Bước 3: chọn vào mục Allow automatic dialing to this network, sau đó chọn External 
(thiết lập kết nối này khi có yêu cầu đi ra mạng External) 
Bước 4: trong mục Dial-up Connection, chọn vào nút Select… để chọn kết nối 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 146/167 
Bước 5: sau khi chọn kết nối vnn1269, bạn chọn Ok thì thấy kết quả như sau: 
Bước 6: trong mục Dial-up account, bạn chọn nút Set Account…. Đây là account 
được dùng để quay số. 
. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 147/167 
Bước 7: kết quả sau khi thực hiện xong. Chọn Ok để kết thúc việc thiết lập 
Bước 8: sau khi thực hiện xong, bạn cần chọn Apply để thực thi sự thay đổi trên ISA. 
3. Bài 3: cấu hình Caching: 
a. Cấu hình Cache memory size : 100MB 
Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương 5 – phần V.9 – trang 207) 
Bước 1: chọn Configuration, chọn Cache. Ở cột bên phải, chọn Tab Tasks, chọn 
Define Cache Drives (enable Caching). 
Bước 2: ở dòng Maximum cache size (MB), bạn nhập 100. (memory size là 100MB). 
Sau đó chọn Set 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 148/167 
Bước 3: sau khi nhấn Set, hộp thoại sẽ như sau: 
Bước 4: chọn Ok để hoàn tất việc thiết lập. 
Bước 5: chọn Apply để cập nhật sự thay đổi. Chương trình sẽ hỏi bạn có muốn 
Restart Service hay không ? Tốt nhất bạn nên chọn Save the changes and restart the 
services để chương trình khởi động lại và cập nhật sự thay đổi. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 149/167 
b. Tạo rule cache cho ISA proxy để theo dõi và quản lý các cache objects 
Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương 5 – phần V.9.3 – trang 
209) 
Bước 1: chọn configuration, chọn Cache, chọn New, Cache Rule.. 
Bước 2: nhập tên cho Cache Rule (ví dụ là Cau 3b) 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 150/167 
Bước 3: chọn network đích là All Networks (and Local Host), sau đó chọn Next để tiếp 
tục 
Bước 4: chọn Object phù hợp, sau đó chọn Next 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 151/167 
Bước 5: chọn các nội dung cần lưu Cache 
Bước 6: chọn giới hạn kích thước Cache 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 152/167 
Bước 7: chỉ định thời gian lưu trữ Cache 
Bước 8: chọn thời gian lưu trữ Cache Object của Cache 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 153/167 
Bước 9: kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất việc thiết lập Cache Rule 
Bước 10: chọn Apply để cập nhật sự thay đổi trên ISA Server. 
4. Bài 4: khai báo Proxy server là máy Server1 cho máy trạm để tiến hành kiểm 
tra. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 154/167 
Bài tập 05.2 
Bạn là người quản trị cho một mạng máy tính cho trung tâm đào tạo tin học (có sơ 
đồ kết nối như hình vẽ trong Bài tập 05.1). Máy chủ Server1 cài Win2k3 Server và 
cung cấp dịch vụ Mail Server. Server2 là DNS, FTP Server cho công ty, công ty 
thuê một tên miền “cscXX.edu.vn” sau đó dùng phần mềm ISA để triển khai 
Firewall và cung cấp dịch vụ Proxy để protect hệ thống mạng nội bộ. 
1. Bài 1: Publishing Server: 
Publish Server (tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” – chương 5 – phần 
V.5.2 – trang 187) 
Trong giáo trình sẽ hướng dẫn cài đặt Publish Web Server và Publish Mail Server 
c. Cài đặt Publish Web Server 
Bước 1: chạy ISA Server Management lên, chọn tên Server, kích chuột phải vào 
Firewall Policy 
Bước 2: trên Tasks tab, chọn liên kết “Publish a Web Server”, chương trình sẽ hiện 
lên hộp thoại “Welcome to the New Web Publishing Rule Wizard” để bạn nhập tên cho 
Web Publishing Rule, bạn nhập tên cho Rule (ví dụ: Publish Web Server), sau đó chọn 
Next để tiếp tục 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 155/167 
Bước 3: chọn hành động Allow, sau đó chọn Next 
Bước 4: cung cấp một số thông tin cần khi muốn Publish Web Server: 
o Địa chỉ của Web Server nội bộ 
o Chỉ định Host header name (khi cần thực hiện Web Hosting cho Web Server) 
o Tên file hoặc thưc mục muốn truy xuất vào Web Server nội bộ 
o Chỉ định tên Web Site được Publish 
Trong trường hợp chỉ cần Publish Web Server thì bạn chỉ cần điền địa chỉ IP vào mục 
“Computer name or IP address” 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 156/167 
Bước 5: trong mục Accept request fỏ, bạn chọn Any Domain Name, sau đó chọn next 
Bước 6: bạn chọn Web Listener. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 157/167 
Bước 7: nếu đã có sẵn Web Listener thì bạn có thể chọn Web Listener tương ứng, 
nếu không thì bạn chọn New để tạo mới một Web Listener, nhập tên cho Web Listerner 
này và chọn Next để tiếp tục 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 158/167 
Bước 8: chọn vùng lắng nghe, do đang cấu hình Public Server nên bạn chọn vùng 
External. Chọn Next để tiếp tục 
Bước 9: chọn Port lắng nghe. 
Bước 10: thông tin tổng kết về Web Listener. Chọn Finish để kết thúc việc tạo mới một 
Web Listener 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 159/167 
Bước 11: Web Listener vừa mới tạo sẽ tự động được chọn. Chọn Next để tiếp tục cấu 
hình Publish Web Server 
Bước 12: chọn user sẽ bị ảnh hưởng bởi Rule này, sau đó chọn Next để tiếp tục 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 160/167 
Bước 13: thông tin tổng kết về việc Publish Web Server. 
d. Cài đặt Publish Mail Server 
Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương 5 – phần V.5.3 – trang 
190) 
Bước 1: chạy ISA Server Management lên, chọn tên Server, kích chuột phải vào 
Firewall Policy 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 161/167 
Bước 2: trên Tasks tab, chọn liên kết “Publish a Mail Server”, chương trình sẽ hiện lên 
hộp thoại “Welcome to the New Mail Server Publishing Rule Wizard” để bạn nhập tên 
cho Mail Publishing Rule, bạn nhập tên cho Rule (ví dụ: Publish Mail Server), sau đó 
chọn Next để tiếp tục 
Bước 3: chọn cách thức cho phép Client truy cập vào. Giả sử chỉ muốn Client truy cập 
thông qua Web thì bạn chọn mục “Web Client Access”, sau đó chọn Next để tiếp tục 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 162/167 
Bước 4: chọn các dịh vụ Web Exchange Service, ví dụ chỉ chọn mục Outlook Web 
Access, sau đó chọn Next để tiếp tục 
Bước 5: chọn các kết nối được bảo mật. Giả sử chọn cả 2 hướng. 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 163/167 
Bước 6: chọn địa chỉ mail cần Publish, chọn Next để tiếp tục 
Bước 7: chọn vùng domain sẽ được chấp nhận. Bạn chọ Any Domain name khi muốn 
yêu cầu từ tất cả các nơi khác đều được chấp nhận 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 164/167 
Bước 8: chọn Web Listener Port (chú ý: Port lắng nghe này phải khác với các Port đã 
được áp dụng) 
Bước 9: chọn các user sẽ bị áp dụng 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 165/167 
Bước 10: tổng kết quá trình Publish Mail Server 
e. Cài đặt Publish FTP Server 
Bước 1: giống câu 1a 
Bước 2: trong Task tab, chọn mục Create New Server Publishing Rule, sau đó nhập 
tên của Rule 
Bước 3: nhập địa chỉ IP của Server mà bạn muốn thực hiện Publish 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 166/167 
Bước 4: chọn giao thức sẽ được áp dụng. Vì đang tạo Publish FTP Server nên ta sẽ 
chọn giao thức FTP 
Bước 5: chọn vùng sẽ lắng nghe yêu cầu FTP Server 
Bài tập 
Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 167/167 
Bước 6: bảng tổng kết về Publish FTP Server 
f. Cài đặt Publish DNS Server 
Tương tự câu 1c, chỉ khác ở bước 4 bạn sẽ chọn DNS Server 

File đính kèm:

  • pdfthuchanh_mang_va_phan_cung.pdf
Tài liệu liên quan