Bài giảng Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử - Giới thiệu bảng tính và MS Excel

Phần mềm cho phép người sử dụng:

Tạo lập và thao tác trên các bảng tính (spreadsheet).

Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản (simple database).

Thống kê và tạo lập các biểu đồ (graph).

Sản phẩm của Microsoft.

Thành phần của Microsoft Office.

Chạy trên môi trường Windows và Macintosh.

Các phiên bản gần đây: Excel 97, 2000, 2002(XP), 2003.

 

ppt12 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử - Giới thiệu bảng tính và MS Excel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử Giới thiệu bảng tính và MS Excel Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel Bảng tính và Microsoft Excel Các kiểu dữ liệu trong Excel Cấu trúc dữ liệu trong bảng tính 1. Giới thiệu Microsoft Excel Phần mềm cho phép người sử dụng: Tạo lập và thao tác trên các bảng tính (spreadsheet). Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản (simple database). Thống kê và tạo lập các biểu đồ (graph). Sản phẩm của Microsoft. Thành phần của Microsoft Office. Chạy trên môi trường Windows và Macintosh. Các phiên bản gần đây: Excel 97, 2000, 2002(XP), 2003. Ứng dụng của Excel Kinh tế, kế toán Giải toán kinh tế Quản lý lương, thu chi … Thống kê Thống kê sinh học … Tổng kết điểm cho học sinh Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản … Bảng tính Bảng dữ liệu bao gồm các cột (column) và các hàng (row). Một ô dữ liệu (cell) là giao của một hàng và một cột. Trong ô chứa dữ liệu (số, chữ,…) hoặc công thức. Dữ liệu của các ô có thể có quan hệ với nhau qua công thức. Thao tác với dữ liệu bảng tính Tính toán Tính trung bình Tính tổng … Thống kê Đếm số lượng Tổng kết Vẽ biểu đồ … 2. Dữ liệu trong Excel {1} Dữ liệu số (number) 123.456 -123.456 hoặc (123.456) 3/2 1 1/2 3.00E+07 Thời gian, tiền tệ,… được biểu diễn dạng số. 2. Dữ liệu trong Excel {2} Chuỗi văn bản (text) Tin học ứng dụng. Microsoft Excel. “123.456” Cách nhập và hiển thị ngày tháng (date), tiền tệ (currency),… 09/02/2004 (mm/dd/yyyy) $50,000. 3. Cấu trúc dữ liệu bảng tính Trường dữ liệu Bản ghi dữ liệu Bảng dữ liệu 3.1. Trường dữ liệu Trường dữ liệu (field) mô tả một thông tin nào đó về một đối tượng nào đó. Ví dụ: Họ tên của một sinh viên Hệ số lương của một cán bộ … Nhận các giá trị: số, xâu văn bản, ngày tháng,… 3.2. Bản ghi dữ liệu Tập hợp các trường thông tin có liên quan đến một đối tượng nào đó. Ví dụ Bản ghi cán bộ (trong bảng lương): Họ tên Hệ số lương Phụ cấp BHYT BHXH 3.3. Bảng dữ liệu trong Excel Thông thường: Một bảng dữ liệu là một tập hợp các bản ghi. Mỗi cột tương ứng với một trường thông tin. Mỗi hàng là một bản ghi. 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử - Giới thiệu bảng tính và MS Excel.ppt
Tài liệu liên quan