Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm

Tại sao cần quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án là cần thiết để phần mềm

được thực hiện :

 Đúng tiến độ

 Đủ chi phí

 Đạt chất lượng dự kiến

pdf419 trang | Chuyên mục: Quản Lý Dự Án | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
 Kỹ năng mềm trong quản lý dự án 
 Giao tiếp 
 Tổ chức 
 Xử lý tình huống 
 Những yếu tố thúc đẩy tinh thần làm 
việc 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
 Giao tiếp 
 Sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và kiến thức. Biết 
cách trình bày và bảo vệ quan điểm của 
mình. Biết lắng nghe những ý kiến khác và 
sẵn sàng công nhận nếu có lý 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
 Tổ chức 
 Các công việc trong dự án nên được thực 
hiện và hoàn tất đúng trình tự. Nếu gặp trở 
ngại, cần nhanh chóng tìm nguyên nhân và 
cách khắc phục, tránh tình trạng công việc 
bị bỏ dở không kiểm soát được 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
 Xử lý tình huống 
 Cần bảo đảm thời hạn và chất lượng dự án 
nhưng không quá cầu toàn. Chất lượng dự 
án luôn có thể nâng cao nhưng cần biết 
điểm dừng (và dành các đề xuất cải tiến 
cho lần sau) 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
 Những yếu tố thúc đẩy tinh thần làm 
việc 
 Triển vọng công việc 
 Lương bổng và đãi ngộ 
 Điều kiện làm việc 
 Quan hệ đồng nghiệp 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Kiểm soát dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Hỏi & đáp 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Chương 9: Các công cụ 
hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Mục tiêu: 
 Biết được các công cụ dùng trong dự 
án 
 Biết được cách sử dụng các công cụ 
trên 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Nội dung: 
 Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Phần mềm hỗ trợ 
 Các thủ tục trong dự án 
 Hồ sơ quản lý dự án 
 Các biểu mẫu 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
(tt) 
 Báo cáo 
 Thư viện dự án 
 Các biên bản 
 Văn phòng dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Phần mềm hỗ trợ 
 Nên chọn ra các phần mềm thích hợp 
(với chi phí, thời gian, mức độ quen 
thuộc của các thành viên và những yêu 
cầu khác của dự án) 
 Phần mềm cho từng mục đích cần được 
sử dụng thống nhất toàn dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Phần mềm hỗ trợ (tt) 
 Dữ liệu phải thường xuyên được cập nhật 
 Phần mềm chỉ trợ giúp, không thể thay 
thế. Do đó ý thức của các thành viên và 
thủ tục trong dự án là rất quan trọng 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Phần mềm hỗ trợ (tt) 
 Một số phần mềm thông dụng: 
 Quản lý lịch biểu: Microsoft Project, 
Gantt Project,… 
 Quản lý mã nguồn: Subversion, 
Microsoft Visual Sourcesafe 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Gantt Project 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Subversion 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Phần mềm hỗ trợ (tt) 
 Một số phần mềm thông dụng (tt): 
 Quản lý lỗi: Bugzilla, Mantis, Jira… 
 Chia sẻ tài liệu: Wiki, Sharepoint 
 Tính toán chi phí: Excel,… 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Bugzilla 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Sharepoint 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các thủ tục trong dự án 
 Người quản lý cần xây dựng các thủ tục 
làm việc cho dự án 
 Mỗi thủ tục là một quy định/nội quy bắt 
buộc các thành viên phải chấp hành 
 Thủ tục được chuyển đến các thành viên 
dưới dạng văn bản 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Lý do của các thủ tục 
 Tạo ra một chuẩn chung để trao đổi, làm 
việc hiệu quả, tăng năng suất công việc 
 Chỉ nên đặt thủ tục cho những nội dung 
chính, quan trọng (do người quản lý dự 
án quyết định) 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Những nội dung nên được xây dựng thủ 
tục 
 Quản lý công việc 
 Kiểm soát thay đổi 
 Sử dụng biểu mẫu 
 Quy chế báo cáo 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Những nội dung nên được xây dựng thủ 
tục 
 Trách nhiệm của một số người cốt cán 
trong dự án 
 Họp hành 
 Mua vật tư, thiết bị 
 Sử dụng thiết bị 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thủ tục quản lý công việc: 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Lập danh sách 
công việc 
Công việc hoàn 
thành 100% 
Xác định tình trạng 
công việc theo lịch 
Ghi ngày bắt 
đầu thực tế 
Ghi % 
hoàn thành 
Có 
Không 
Ghi nhận hiện 
trạng công việc 
Xác định người báo cáo 
tình trạng thực tế công việc 
Ghi ngày hoàn 
thành thực tế 
Ghi hoàn 
thành 100% 
(Thủ tục thường xác định: 
Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu, 
Thế nào, Tại sao) 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Hồ sơ quản lý dự án 
 Bao gồm tất cả các giấy tờ, tài liệu liên 
quan đến quá trình hoạt động của dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Lưu trữ hồ sơ quản lý dự án 
 Thông tin lưu trữ 
 Người chịu trách nhiệm lưu trữ 
 Cách thức lưu trữ 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thông tin lưu trữ 
 Thư từ trao đổi với bên ngoài 
 Các ước lượng thời gian 
 Các biểu mẫu 
 Các biên bản ghi nhớ 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thông tin lưu trữ (tt) 
 Các biên bản họp 
 Các thủ tục 
 Các báo cáo 
 Các quy định về trách nhiệm, quyền hạn 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thông tin lưu trữ (tt) 
 Các cập nhật lịch biểu 
 Bảng công việc 
 Các tài liệu có liên quan khác 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Người chịu trách nhiệm lưu trữ 
 Trợ lý PM (có trách nhiệm phân loại tài liệu, 
tạo lập, thu thập, bổ sung hồ sơ và cung 
cấp tài liệu khi có yêu cầu) 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Cách thức lưu trữ 
 Trên giấy (không khuyến khích): Dưới 
dạng các thư mục vật lý 
 Trên máy tính (khuyến khích): Dưới 
dạng các thư mục chia sẻ trên mạng nội 
bộ hoặc truy cập qua web 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Cách thức lưu trữ (tt) 
 Luôn có một file list (trên giấy/trên máy) 
công khai và cập nhật 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Lý do lưu trữ hồ sơ dự án 
 Tiết kiệm nhiều thời gian về sau 
 Dễ theo dõi/kiểm tra dự án 
 Có cơ sở để lập báo cáo 
 Chia sẻ thông tin trong tổ dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các biểu mẫu 
 PM cần quy định các biểu mẫu cho một số 
báo cáo, đề nghị, tờ trình,... 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Lý do dùng các biểu mẫu 
 Thống nhất cách trình bày một vấn đề 
 Dễ theo dõi, xử lý 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Một số biểu mẫu thường dùng 
 Mô tả công việc 
 Ước lượng thời gian công việc 
 Bản ghi nhận hiện trạng công việc 
 Kiểm soát thay đổi 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Một số biểu mẫu thường dùng (tt) 
 Bổ nhiệm nhân viên 
 Dự kiến chi phí 
 Đơn xin nghỉ phép 
 Đơn mua hàng 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các lưu ý khi soạn biểu mẫu 
 Nên soạn biểu mẫu trên máy tính (dễ 
cập nhật và chia sẻ) 
 Có chỉ dẫn ngắn gọn cách khai thông tin 
 Thiết kế thoáng, nhiều chỗ trống 
 Chỉ yêu cầu khai các thông tin cần thiết 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Báo cáo 
 Là loại biểu mẫu được thiết kế để cấp dưới 
báo cáo với cấp trên 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Một số báo cáo thường dùng 
 Tóm tắt trạng thái dự án (thường kèm sơ 
đồ Gantt) 
 Chi tiết quan hệ các công việc của dự án 
(thường kèm sơ đồ mạng) 
 Chi phí tài nguyên 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thư viện dự án 
 Lưu giữ: 
 Các ấn bản của cơ quan 
 Sách kỹ thuật, khoa học,… 
 Báo chí, tin tức liên quan đến dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Thư viện dự án (tt) 
 Lưu giữ (tt): 
 Hồ sơ, tài liệu hình thành dự án 
 Các thủ tục dự án 
 Tài liệu kỹ thuật 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các biên bản 
 Là một loại tài liệu không thể thiếu, ghi 
lại những thống nhất, cam kết 
 Dùng để theo dõi, quản lý các cuộc họp 
và các sự kiện của dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các lưu ý khi làm biên bản 
 Nên ngắn gọn, rõ ràng, logic, đủ chi tiết 
 Nên tập trung vào những điểm đã thỏa 
thuận, thống nhất 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Văn phòng dự án 
 Phần lớn hoạt động quản lý dự án đều đến 
từ văn phòng dự án, đây cũng là nơi: 
 Cung cấp các tài nguyên dự án 
 Tổ chức các cuộc họp quan trọng 
 Ban quản lý dự án làm việc chính thức 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án 
 Các lưu ý khi lập văn phòng dự án 
 Văn phòng nên được lập sớm 
 Văn phòng cần có phần mềm quản lý, 
văn kiện, hồ sơ và thư viện dự án 
Môn Quản lý dự án phần mềm 
Hỏi & đáp 
Môn Quản lý dự án phần mềm 

File đính kèm:

  • pdfBài giảng môn Quản lý dự án phần mềm.pdf