Bài giảng Mạng máy tính - Bài số 15: File Server

File Transfer Protocol (FTP) là cơ chế truyền tin dưới dạng tập tin (file). Thông qua mạng TCP/IP

FTP là dịch vụ đặc biệt vì nó dùng tới 2 cổng :

Cổng 20 : dùng để truyền dữ liệu (data port)

Cổng 21 : dùng để truyền lệnh (command port)

 

ppt26 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 17download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Mạng máy tính - Bài số 15: File Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
dungnc2000@yahoo.com File Transfer Protocol (FTP) là cơ chế truyền tin dưới dạng tập tin (file). Thông qua mạng TCP/IP FTP là dịch vụ đặc biệt vì nó dùng tới 2 cổng : Cổng 20 : dùng để truyền dữ liệu (data port) Cổng 21 : dùng để truyền lệnh (command port) Active FTP Passive FTP dungnc2000@yahoo.com Nút Start  Setting  Control Panel  Add or remove Programs, chọn Add/Remove Windows Components Chọn Application Server và chọn nút Details Click chọn mục  File Transfer  Protocol (FPT) dungnc2000@yahoo.com Nếu chương trình cài đặt hỏi source, browse tới thư mục chứa nguồn I386, OK dungnc2000@yahoo.com Chương trình cài đặt dv này tương đối nhanh, nhấn Finish để kết thúc dungnc2000@yahoo.com Mở cửa sổ IIS ta sẽ thấy thêm thư mục FPT Site, trong đó đã có Default FTP Site được mặc định tạo sẵn dungnc2000@yahoo.com Right click vào tm FPT Site để khảo sát ta thấy các thông số sau FTP name : Default FTP Site. TCP port : 21 Connection Limited to: 100,000 số kết nối tối đa. Thư mục gốc. Quyền hạn truy xuất User truy xuất dungnc2000@yahoo.com Khi cài đặt xong ta có thể sử dụng dịch vụ FTP ngay mà không cần phải cấu hình. Tuy nhiên chỉ sử dụng được 1 số chức năng cơ bản mà hệ thống cho phép Cho nên tốt nhấtlà ta xóa DefaultFTP site đi rồi tạomột FTP Site mớiđể cấu hình lại từ đầu như ý muốn. dungnc2000@yahoo.com Chọn New  FTP Site… để tạo một FTP Site mới dungnc2000@yahoo.com Đặt tên cho FTP Site, nhấn Next Chỉ định IP Address và Port để dùng cho FTP Site, phần này ta để mặc định, nhấn Next. dungnc2000@yahoo.com Chọn Do not isolate user (không giới hạn tài nguyên người dùng), nhấn Next Chỉ đường dẫn đến Home Directory cho FTP, Nhấn Next dungnc2000@yahoo.com Chọn quyền hạn truy xuất cho FTP, mặc định là Read, nhấn Next Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo ftp dungnc2000@yahoo.com Ta có thể kiểm tra bằng cách vào IE đánh địa chỉ URL sau : ftp:// Nếu xuất hiệncác thư mục và file trong thư mụcnguồn thì coi nhưta đã cài đặt dịchvụ thành công. dungnc2000@yahoo.com Tạo FTP Site bằng lệnh :iisftp /create “Đặt tên” /i Xóa FTP Site : iisftp /delete “” dungnc2000@yahoo.com FTP Site ta vừa tạo bằng dòng lệnh dungnc2000@yahoo.com Để theo dõi các user đăng nhập vào FTP Server, ta right click vào FTP Site  Properties  General  Curent sessions… dungnc2000@yahoo.com Connected User : Tên người dùng đang login vào FTP Server (IEUser@ là Anonymous user) From : địa chỉ máy trạm user đang sử dụng Time : Thời gian đăng nhập Disconnect : hủy kết nối của user đang login Disconnect All : hủy tất cả kết nối của user đang login dungnc2000@yahoo.com Có 4 cách điều khiển việc truy xuất NTFF Permissions : áp đặt quyền truy cập trên thư mục liên quan đến FTP Site IIS Permissions : Gán quyềnFTP cho thư mục, thông thườngchỉ có quyền Read và Writeđể gán quyền này ta chọnProperties của FTP Site Tab Home Directory IP Address restrictions giớihạn truy xuất theo đc IP. Để gán quyền này chọn Properties  Tab Home Directory Tất cả các host, trừ các hostđược mô tả trong hộp thoại này Chỉ có các host có trong hộp thoại này được phép truy xuất dungnc2000@yahoo.com Authentication : Tab Security Account để chứng thực người dùng Anonymous và ngừoi dùng cục bộ được phép hay không đượcphép truy xuất vào FTPServer Mặc định Anonymousđược login vào Server. Chọn mục này khi muốnPublic cho mọi người Allow only Anonymousconnections : chỉ cho phép Anonymous truyxuất Allow Anonymousconnections : chỉ cho phép các người dùng cục bộ truy xuất dungnc2000@yahoo.com Kiểm tra kết nối dungnc2000@yahoo.com Để cho phép user truy xuất 1 tài nguyên bên ngoài FTP Root thì ta phải tạo Virtual Directory Cho phép ta tạo 1 thư mục ảo bên trong FTP Site, ánh xạ bất cứ thư mụcđó trên ổ đĩa cục bộ, hoặc kể cả 1 tài nguyên trênmạng. Right click vào FTPSite  New  Virtual Directory…nhấn Next dungnc2000@yahoo.com Đặt tên và chỉ đường dẫn vào thư mục chứa tài nguyên dungnc2000@yahoo.com Chỉ định quyền hạn truy xuất vào thư mục Nhấn Next để kết thúc dungnc2000@yahoo.com Thư mục ảo sẽ xuất hiện bên trong FTP Site ta đã tạo dungnc2000@yahoo.com Truy xuất Virtual directory Vậy là cơ bản ta đã cài đặt hoàn thành một FTPServer để các User truy cập file dungnc2000@yahoo.com www.themegallery.com dungnc2000@yahoo.com 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Mạng máy tính - Bài số 15 File Server.ppt