Bài giảng Lập trình Web bằng ASP

mục lục. 1

PHầN 1: cơ bản về html vàVBSCRIPT . 3

I. CáC THẻ Để TạO PHầN Tử HTML CƠ BảN . 3

1. Cú pháp chung: . 3

2. Tạo một số phần tử cơ bản . 3

II. Ngôn ngữ VBScript (ng . 6

1. Nhúng câu lệnh VBSCRIPT vào trang web. 6

2. Gắn kết mã lệnh VBSCRIPT lên các sự kiện . 6

3. Ghi và đọc dữ liệu trong TextBox . 7

4. Đọc dữ liệu trong ComboBox: Giống nh-Listbox . 7

5. Đọc / Ghi giá trị trong CheckBox . 7

Phần II : ASP . 9

I. ASP là gì ? . 9

II. Cấu trúc của một file ASP . 9

2. Một số l-u ý: . 9

Đối t-ợng Response . 9

0. Vấn đề giao tiếp (nhập xuất) giữa ng-ời dùng và webserver. . 9

1. Chức năng (Chính) . 9

2. Một số ph-ơng thức dùng: . 9

2.1 Ph-ơng thức write . 9

T-ơng đ-ơng với: . 10

2.2 Ph-ơng thức Redirect . 10

đối t-ợng Request . 10

1. Chức năng . 10

2. Một số thuộc tính và ph-ơng thức th-ờng dùng . 11

2.1 Thuộc tính Form . 11

2.2 Thuộc tính QueryString . 14

đối t-ợng server .18

1. Ph-ơng thức Mappath . 18

2. Ph-ơng thức CreateObject . 20

đối t-ợng session – biến sesstion . 20

1. Biến Sesstion . 20

2. Đối t-ợng Session . 20

đối t-ợng application . 23

1. Khái niệm biến toàn ứng dụng . 23

2. Đối t-ợng Application . 24

3. Ví dụ tổng hợp . 24

chèn file vào trang asp . 25

1. ý nghĩa:. 25

2. Cú pháp chèn file: . 25

3. Ví dụ tổng hợp . 25

kết nối vàthao tác với csdl trong asp . 26

1. Qui tắc chung . 26

2. Tạo đối t-ợng Connection và kết nối đến CSDL . 26

3. Tạo đối t-ợng Recordset . 27

4. Một số ví dụ . 27

4.1 Hiển thị toàn bộ tên nhà cung cấp (CompanyName) trong bảng Suppliers . 27

4.2.1 Hiển thị danh sách các sản phẩm trong một bảng . 29

PHụ LụC 1: DANH SáCH CáC THẻ TRONG JAVASCRIPT . 30

PHụ lục 2: DANHSáCH CáC HàM TRONG VBSCRIPT . 34

PHụ LụC 3: MộT Số CÂU LệNH SQL THƯờng dùNG VàVí Dụ . 36

I. Đọc thông tin (Câu lệnh SELECT) . 36

II. Chèn thêm bản ghi (Bổ sung)– Câu lệnh Insert into . 37

III. Xóa bản ghi – Câu lệnh Delete . 37

IV. Cập nhật bản ghi – Câu lệnh Update . 37

PHụ LụC 4: CàI ĐặT IIS (WEBSERVER) VàCHạY CáC TRANG ASP . 38

I. Cài đặt Internet Information service (IIS) – web server . 38

II. Cấu hình trình duyệt để chạy các file ASP .38

III. Copy các file ASP vừa soạn thảo vào th-mục web để chạy. . 40

IV.Chạy file ASP . 41

phụ lục 5 h-ớng dẫn tạo domain trong máy cục bộ . 41

phụ lục 6: cài đặt ftp để đ-a trang web lên server. 46

I. Cài đặt cuteFTP. 46

II. Sử dụng FTP . 46

Phần III: Thực hành BàI THựC hàNH Số 1 . 49

bài thực hành số 2. 51

bài thực hành số 3. 54

bài thực hành số 4. 58

pdf61 trang | Chuyên mục: ASP | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Lập trình Web bằng ASP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 IIS 
Server chạy. Biến này thường được dựng để lưu cỏc thụng tin mang ý nghĩa toàn cục, vớ dụ như số 
lượng người truy cập v.v… 
Bài 01: Tạo biến toàn cục cú tờn là SoNguoiTruyCap, và hiển thị giỏ trị của nú trong trang cú tờn là : 
Test.asp 
Bước 1: Tạo trang Global.asa cú nội dung như sau (Lưu ý: Tờn phải là Global.asa): 
Bước 2: Tạo trang Test.asp để hiển thị và thay đổi giỏ trị của biến toàn cục, cú nội dung như sau : 
Sub Application_OnStart 
 Application(“SoNguoiTruyCap”) = 0 ‘// Tạo biến toàn cục tờn là SoNguoiTruyCap 
End Sub 
Trang Global.asa 
<% 
Response. Write("Giỏ tr ca bin toàn cc là : " &Application("SoNguoiTruyCap")) 
 Applicathon("SoNfuoiTruyCap") = Application("SoNguoiTruyCap") + 1 
Response. Write(" Giỏ tr ca bin bõy gi là : " &Application("SoNguoiTruyCap")) 
%> 
Trang Test.asp 
 55
# *** Nhận xột***: 
- Vỡ SoNguoiTruyCap là một biến toàn cục, do vậy nú vẫn tồn tại ngay cả khi bạn đó đúng tất cả 
cỏc cửa sổ trỡnh duyệt. Sự thay đổi này cú tỏc dụng đối với mọi người dựng truy nhập vào Website. 
- Để tạo một biến toàn cục, chỳng ta viết: Application("") = như ở trờn. 
- Thủ tục sự kiện Application_OnStart và Session_OnStart được gọi mỗi khi một trang ASP được 
mở, trong cỏc thủ tục này chỳng ta cú thể viết cỏc cõu lệnh ASP, kể cả việc truy cập vào CSDL. 
Bài 02: Đếm số lượt người truy cập vào Website 
Yờu cầu: Xõy dựng một trang Web cú tờn là Index.asp. Trong trang này sẽ hiển thị số lượng người 
đó truy cập. 
) Lưu ý: Vỡ mỗi một khỏch vào thăm trang Web thỡ thủ tục sự kiện Session_OnStart được gọi một 
lần, do vậy để đếm số lượng người truy cập thỡ trong thủ tục này ta chỉ cần tăng biến toàn cục 
SoNguoiTruyCap lờn 1 đơn vị là đủ. Tức là trong tệp Global.asa bạn cần thờm cỏc cõu lệnh sau: 
2. Biến Session 
Biến Session là biến toàn cục dựng để lưu thụng tin hoặc trạng thỏi của một người dựng cụ thể nào đú 
trong một phiờn làm việc, Vớ dụ: Dựng để lưu trạng thỏi đăng nhập (Thành cụng hay khụng thành 
cụng) của một người dựng. 
 Chào mng bn ó n vi Website ca lp chỳng tụi ! 
<% 
Response. Write(" Bn là v khỏch th " &Application("SoNguoiTruyCap")) 
%> 
Trang Index.asp 
Sub Application_OnStart 
 Application(“SoNguoiTruyCap”) = 0 ‘/// Tạo biến toàn cục tờn là SoNguoiTruyCap 
End Sub 
Sub Sesstion_OnStart '/// Thủ tục này được gọi khi cú 1 người mới viếng thăm 
 Application(“SoNguoiTruyCap”) = Application(“SoNguoiTruyCap”) + 1 
End Sub 
Trang Global.asa 
 56
Biến Session chỉ tồn tại trong thời gian Session được tạo ra, nú khụng ảnh hưởng đến cỏc Session 
khỏc. Để tạo biến Session, cần đặt cõu lệnh trong file Global.asa và trong thủ tục Sub Session_OnStart 
lệnh sau: Session(“”) = 
Sau đõy chỳng ta sẽ sử dụng biến Session để lưu trạng thỏi đăng nhập của người dựng. Và tạo 1 
trang đăng nhập. 
Bài 02: Xõy dựng 2 trang ASP cú tờn lần lượt là : Xoa.asp và trang Login.asp. 
Trang xoỏ cú nội dung như sau (Thực tế giống như trang Xoa.asp trong Project01): “Loại bỏ sản phẩm “. Và 
trang này chỉ hiển thị nếu người dựng đó đăng nhập với Tờn là “tk33” và mật khẩu là “123”. Nếu 
người dựng chưa đăng nhập thỡ mở trang Login.asp để đăng nhập. 
n Khai bỏo biến Session(“DaDangNhap”) trong file Global.asa như sau: 
o Xõy dựng trang Login.asp 
Đăng nhập hệ thống 
 Thụng tin đăng nhập 
 Tờn đăng nhập : 
 Mật khẩu: 
   
<% 
 IF Request.Form(“UserName”) = “tk33” And Request.Form(“Password”) = “123” Then 
 Session(“DaDangNhap”) = “roi” ‘// Ghi nhớ lại là đó đăng nhập thành cụng rồi. 
 Response.write(“Bạn đó đăng nhập thành cụng ! Về trang chủ ”) 
 Else 
 Response.write(“Tờn và mật khẩu sai ! Xin hóy nhập lại.”) 
 End IF 
%> 
# Thực tế, việc kiểm tra người dựng ở trờn, chỳng ta sẽ so sỏnh với chi tiết người dựng trong CSDL. 
Sub Sesstion_OnStart '/// Thủ tục này được gọi khi cú 1 người mới viếng thăm 
 Session(“DaDangNhap”) = “chua” ‘/// Biến Đó đăng nhập khởi tạo = “chưa” 
End Sub 
Trang Global.asa 
 File Global.asa 
 57
p Trang Xoa.asp 
Nõng cấp trang Login.asp 
Đăng nhập hệ thống 
 Thụng tin đăng nhập 
 Tờn đăng nhập : 
 Mật khẩu: 
   
<% 
 Dim Ten, MatKhau, strSQL 
 Ten = Request.Form(“UserName”) 
MatKhau = Request.Form(“Password”) 
IF Ten “” Then ' /// Chỉ kiểm tra nếu người dựng đó nhập Username & Password 
 strSQL =“Select* from tblUserDetail Where Ten=’” &Ten & “’ AND MatKhau =’“ &MatKhau &”’” 
 Set Rs = Cn.Execute(strSQL) 
 IF Rs.RecordCount > 0 Then 
 Session(“DaDangNhap”) = “roi” 
 Response.write(“Bạn đó đăng nhập thành cụng ! Về trang chủ ”) 
 Else 
 Response.write(“Tờn và mật khẩu sai ! Xin hóy nhập lại.”) 
 End IF 
 End IF 
%> 
 trang Login.asp 
<% 
 IF Session(“DaDangNhap”) = “roi” Then ‘// Thực hiện cỏc cõu lệnh ở đõy 
 Response.write(“Bản ghi đó bị xoỏ ! “) 
 Response.write(“Bạn muốn xoỏ tiếp hay khụng ?”) 
 Else 
 Response.write(“Bạn chưa đăng nhập. Login”) 
 End IF 
%> 
Trang Global.asa 
 Xoa.sp
 58
bμi thực hμnh số 4 
Mục tiờu: Kết thỳc bài thực hành, Sinh viờn cú thể: 
• Tớch hợp cơ chế bảo mật (Login) vào ứng dụng Web 
• Xử lý được cỏc mục dữ liệu truyền đi và nhận về với số lượng lớn 
• Mụ phỏng được hệ thống bỏn hàng trực tuyến. 
Nội dung: 
Xõy dựng 3 trang cú tờn lần lượt là: DatHang.asp, Thongke.asp và ThanhToan.asp. 
Được mụ tả theo chức năng như sau: 
Trang Dathang.asp cú chức năng hiển thị cỏc mặt hàng và cho phộp người dựng đặt số 
lượng tương ứng. Sau khi người dựng click vào nỳt "Đặt hàng" thỡ toàn bộ Tờn sỏch, số 
lượng cũng như giỏ của mỗi loại sỏch sẽ được gửi sang trang ThongKe.asp. Trang 
Thongke.asp sẽ tiếp nhận cỏc thụng tin này đồng thời hiển thị thờm cột thành tiền và tổng 
số tiền mà khỏch hàng đó đặt mua để khỏch hàng xem lại một lần nữa trước khi thực hiện 
thanh toỏn. Trang này cũng một nỳt "Chấp nhận" và Sau khi người click vào nỳt này thỡ 
tổng số tiền mua sẽ được gửi đến trang ThanhToan.asp để thực hiện khấu trừ tiền của 
khỏch hàng và cộng thờm vào tài khoản của người bỏn (Giả định là mó số của người bỏn 
là 'seller'). 
Cơ sở dữ liệu sỏch cú 2 bảng như sau: 
tblSach tblUserDetail 
Tờn trường Mụ tả Tờn trường Mụ tả 
MaSach Mó sỏch MaNguoiDung Mó người dựng 
TenSach Tờn sỏch MatKhau Mật khẩu 
TenTacGia Tờn tỏc giả SoDuTaiKhoan Số dư tài khoản 
TenNXB Tờn NXB 
SoTrang Số trang 
Gia Giỏ 
Trang KetNoi.Inc cú nội dung như sau: 
<% 
 Dim Cn, Rs 
 Dim strCn 
 '///// Tạo kết nối sau đú thực hiện kết nối đến CSDL /////////////////////// 
 Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' /// Tạo đối tượng Connection 
 Cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & 
 Server.Mappath("Book.mdb") 
 Cn.CursorLocation = 3 
 Cn.Open ' /// Thực sự mở kết nối đến CSDL Book.mdb 
%> 
 59
Đặt hàng trực tuyến 
 ĐẶT MUA SÁCH TRỰC TUYẾN 
 Tờn sỏch Số lượng Đơn giỏ 
<% 
 Dim i 
 i=1 
 Set Rs = Cn.Execute("Select * from tblSach") 
 Do while not Rs.EOF 
 Response.write("") 
 Response.write("") 
 Response.write(" ") 
 Response.write(" ") 
 i = i + 1 
 Rs.MoveNext 
 Loop 
%> 
 > 
Trang DatHang.asp 
Sub Sesstion_OnStart '/// Thủ tục này được gọi khi cú 1 người mới thăm 
 Session(“DaDangNhap”) = “chua” ‘/// Biến DaDangNhap khởi tạo=“chưa”
 Session(“UserName”) = “” ‘/// Biến tờn của người dựng 
End Sub 
Trang Global.asa 
 Global.asa 
 60
Đặt hàng trực tuyến 
 CÁC CUỐN SÁCH BẠN ĐÃ ĐẶT MUA 
Nếu bạn đồng ý mua, hóy click vào nỳt "Đồng ý mua" 
Tờn sỏch Số lượng Đơn giỏ Thành tiền 
<% 
 Dim i, TenSach, TongSoCuonSach, TongTien, Gia, SoLuong, ThanhTien 
 TongTien = 0 
 TongSoCuonSach = Request.form("SoLuongSach") 
 For i = 1 to TongSoCuonSach 
 TenSach = Request.Form("TenSach" &i) 
 SoLuong = Request.form("SL" &i) 
 Gia = Request.form("Gia" &i) 
 IF SoLuong > 0 Then ' /// Chỉ hiển thị và tớnh toỏn khi số lượng> 0 
 ThanhTien = SoLuong * Gia 
 TongTien = TongTien + ThanhTien 
 Response.Write("") 
 Response.Write("" & TenSach) 
 Response.Write("" & SoLuong) 
 Response.Write("" & Gia) 
 Response.Write("" & ThanhTien) 
 End IF 
 Next 
 Response.Write("Tổng số tiền là : " & TongTien) 
%> 
 > 
Trang này cú nhiệm vụ thụng kờ lại toàn bộ những cuốn sỏch và số tiền tương ứng. Sau 
đú chuyển tổng số tiền sang trang ThanhToan.asp. 
Trang ThongKe.asp 
 61
Thanh toỏn trực tuyến 
 KẾT QUẢ THANH TOÁN 
<% IF Session("DaDangNhap") = "roi" Then 
 Dim TongTienMua, SoDuTaiKhoan, MaKhachHang, strSQL 
 '/// Lấy mó khỏch hàng từ biến session khi Login 
 MaKhachHang = Session("UserName") 
 Set Rs = Cn.Execute("Select * from tblUserDetail Where MaNguoiDung = '" & 
 MaKhachHang & "'") 
 '/// Lấy số tiền cũn dư trong tài khoản của khỏch hàng 
 SoDuTaiKhoan = Rs("SoDuTaiKhoan") 
 '/// Lấy tổng số tiền mua sỏch do trang thongke.asp gửi sang 
 TongTienMua = Request.Form("TongTienMua") 
 IF int(SoDuTaiKhoan) >= int(TongTienMua) Then '/// Thực hiện Thanh toỏn 
 '/// Cộng tiền vào số dư tài khoản cho người bỏn 
 strSQL = "UPDATE tblUserDetail Set SoDuTaiKhoan = SoDuTaiKhoan + " 
 &TongTienMua 
 strSQL = strSQL & " WHERE MaNguoiDung = 'Seller'" 
 Cn.Execute strSQL 
 '/// Trừ tiền vào số dư tài khoản của người mua hàng 
 strSQL = "UPDATE tblUserDetail Set SoDuTaiKhoan = SoDuTaiKhoan - " 
 &TongTienMua 
 strSQL = strSQL & " WHERE MaNguoiDung = '" & MaKhachHang & "'" 
 Cn.Execute strSQL 
 '// Thụng bỏo thanh toỏn thành cụng 
 Response.Write("Cảm ơn bạn đó mua hàng." ) 
 Else '/// Khụng đủ tiền thanh toỏn 
 Response.Write("Rất tiếc, Bạn khụng đủ thanh toỏn ") 
 Response.write("Bạn hiện cú: " &SoDuTaiKhoan & "") 
 Response.write("Số tiền bạn phải thanh toỏn là : " &TongTienMua) 
 End IF 
 Else 
 Response.Write("Bạn chưa đăng nhập ! Đăng nhập ") 
 End IF 
%> 
*** Hàm int (s) để chuyển một xõu thành số. Vớ dụ: int(“100”) ặ 100 
++ Seller là tài khoảncủa người bỏn hàng. 
(CHÚ í: CÁC BÀI TẬP BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ UPLOAD THƯỜNG XUYấN 
TẠI: WWW.UTEHY.VN/FORUM ) 
Trang ThanhToan.asp 

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Lập trình Web bằng ASP.pdf
Tài liệu liên quan