Bài giảng Javascript HTML DOM

DOM (Document Object Model) : Là một mô hình chuẩn cho phép

ngôn ngữ lập trình có thể truy xuất và thay đổi động nội dung, cấu trúc,

định dạng cuar 1 văn bản.

 HTML DOM : là mô hình chuẩn cho văn bản HTML

 Toàn bộ trang là document node

 Mỗi thẻ là 1 HTML node

 Văn bản trong 1 thẻ là text node

 Các thuộc tính trong thẻ là các attribute

 Thông qua HTML DOM, ta có thể lấy, thay đổi, thêm hay xóa bất kỳ 1

element nào trong trang web

pdf21 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1161 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Javascript HTML DOM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 KHOAKHOA CNTTCNTT -- TUDTUD
JavascriptJavascript HTMLHTML DOMDOM
 Trần Khải Hoàng
 Khoa CNTT – TỨD. 
 ĐH Tôn Đức Thắng
Nội dung
  DOM (Document Object Model) : Là một mô hình chuẩn cho phép 
 ngôn ngữ lập trình có thể truy xuất và thay đổi động nội dung, cấu trúc, 
 định dạng cuar 1 văn bản.
  HTML DOM : là mô hình chuẩn cho văn bản HTML
  Toàn bộ trang là document node
  Mỗi thẻ là 1 HTML node
  Văn bản trong 1 thẻ là text node
  Các thuộc tính trong thẻ là các attribute
  Thông qua HTML DOM, ta có thể lấy, thay đổi, thêm hay xóa bất kỳ 1 
 element nào trong trang web
 2
Ví dụ HTML DOM
 3
Cây HTML
  HTML DOM coi trang HTML là 1 cây
 4
Quan hệ giữa các node
  Các node trong cây HTML có mối quan hệ phân cấp với nhau
  Các từ cha, con, anh em dùng để mô tả các mối quan hệ này. 
 Các node cha có các node con, các node anh em là các node 
 có cùng cấp
  Trong 1 cây HTML, node trên cùng là root (gốc)
  Mọi node (trừ root) đề có duy nhất 1 node cha
  1 node có thể có nhiều node con
  Node lá là node không có node con
  Node anh em là node có cùng node cha
 5
Mô hình quan hệ giữa các node
Quan hệ giữa các node
Lấy 1 node
  Mỗi node trong HTML là 1 đối tượng. Ta có thể lấy đối tượng bằng 
 cách : 
  X.getElementById ( id) : lấy element có id cung cấp trong node 
 X
  X.getElementByTagName( name) : lấy danh sách các
 element có name cung cấp trong node X
 8
Thuộc tính 1 node
  X.innerHTML : văn bản trong X
  X.nodeName : tên của X
  X.nodeValue : giá trị của X
  X.parentNode : node cha của X
  X.childNodes : các node con của X
  X.attributes : các thuộc tính của X
  X.firstChild : node con đầu tiên của X
  X.lastChild : node con cuối của X
 Trong đó X là 1 node trong HTML DOM
innerHTML vs outerHTML
 a outerHTML
 Hello World 
 innerHTML
Ví dụ innerHTML
Thêm, xóa 1 node
  X.appendChild ( Y) : thêm node Y vào làm con node X
  X.removeChild ( Y ) : xóa node Y ra khỏi con node X
  document.createTextNode(“Text”) : tạo 1 node văn bản
  document.createElement(TagName) : tạo 1 node có là thẻ
Làm việc với thuộc tính
 Ta có thể thêm, xóa, cập nhật thuộc tính của 1 node như sau :
  X.getAttribute(“Attribute name”) : Lấy giá trị 1 attribute
  X.setAttribute(“Attribute name”,”Attribute value”) : Thêm hay set lại giá 
 trị 1 attribute
  X.removeAttribute(“Attribute name”) : Xóa 1 attribute
Ví dụ 
Định dạng node
  Các node biểu diễn 1 thẻ đều có thuộc tính style dùng để định dạng
  Cách thay đổi định dạng 1 node : 
Thay đổi background
Ví dụ 
Thay đổi border, margin, padding
Ví dụ
Thay đổi font
Kham khảo
  Javascript Tutorial : 
  HTML DOM Tutorial : 
  Javascript & DOM example : 
  HTML DOM Style Object : 

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Javascript HTML DOM.pdf
Tài liệu liên quan