Bài giảng Hệ điều hành - Huỳnh Triệu Vỹ - Chương 3: Quản lý tiến trình

Tiến trình là một chương trình đang được thực thi, được sở hữu 1 con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và các biến

Để hoàn thành tác vụ của mình, một tiến trình có thể cần đến một số tài nguyên như CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập/xuất.

 

ppt44 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 21/10/2014 | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Hệ điều hành - Huỳnh Triệu Vỹ - Chương 3: Quản lý tiến trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
CHƯƠNG II:QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH 1. TỔNG QUAN VỀ TiẾN TRÌNH 1.1 Tiến trình(process)? Tiến trình là một chương trình đang được thực thi, được sở hữu 1 con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và các biến Để hoàn thành tác vụ của mình, một tiến trình có thể cần đến một số tài nguyên như CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập/xuất. 1.1 Tiến trình(process)?(tt) Tiến trình bao gồm 3 thành phần: Code, Data, Stack Code: Thành phần câu lệnh thực hiện Data: Thành phần dữ liệu Stack: Thành phần lưu thông tin tạm thời Các câu lệnh trong code chỉ dùng data và stack riêng của mình ngoại trừ các vùng dùng chung Tiến trình được hệ thống phân biệt bằng số hiệu pid (proccess identification) 1.2 Các trạng thái của tiến trình Trạng thái của tiến trình tại mỗi thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của nó: New: tiến trình được tạo lập Ready: tiến trình đã sẵn sàng, đang chờ cấp CPU Running: tiến trình đang được xử lý Waiting: tiến trình tạm dừng và chờ vì thiếu tài nguyên hay chờ 1 sự kiện nào đó Halt: Tiến trình hoàn tất (Halt-> ngăn chặn,dừng,tạm dừng,ngưng....) Mô tả chuyển trạng thái của tiến trình New Ready Running Halt Waiting (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.2 Các trạng thái của tiến trình(tt) Tại một thời điểm chỉ có 1 tiến trình ở trạng thái Running trên 1 bộ xử lý bất kỳ và có thể có nhiều tiến trình ở trạng thái Ready và Waiting 1.3 Chế độ xử lý của tiến trình Chế độ xử lý được chia thành 2 chế độ nhờ sự hỗ trợ của phần cứng: Đặc quyền và không đặc quyền Tiến trình của HĐH cần được bảo vệ khỏi sự xâm phạm của tiến trình khác Tiến trình của HĐH hoạt động trong chế độ đặc quyền và của người sử dụng hoạt động trong chế độ không đặc quyền 1.3 Chế độ xử lý của tiến trình(tt) Tập lệnh của CPU được chia thành 2 tập OS (HĐH) Hardware Shell, editor users Chế độ không đặc quyền Chế độ đặc quyền 1.4 Các thao tác điều khển tiến trình a. Khởi tạo tiến trình HĐH gán PID (bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (bộ điều khiển PID- Proportional Integral Derivative))  và đưa vào danh sách quản lý của hệ thống Cấp phát không gian bộ nhớ Khởi tạo các thông tin cần thiết cho khối điều khiển tiến trình: Các PID của p cha (nếu có), thông tin trạng thái, độ ưu tiên, ngữ cảnh của processor (bộ vi xử lý) Cung cấp đầy đủ các tài nguyên (trừ processor) Đưa tiến trình vào danh sách P nào đó: ready list (DS sẵn sàng), waiting list (danh sách chờ) 1.4. Các thao tác điều khển tiến trình b. Kết thúc tiến trình: HĐH thực hiện các thao tác: Thu hồi tài nguyên đã cấp phát cho p Loại bỏ tiến trình ra khỏi danh sách quản lý của hệ thống Hủy bỏ khối điều khiển p 1.4. Các thao tác điều khển tiến trình c. Thay đổi trạng thái của P, HĐH thực hiện: Lưu ngữ cảnh của Processor Cập nhật PCB (process control block (block=khóa,chặn) ) của tiến trình sao cho phù hợp với trạng thái của P Di chuyển PCB của p đến 1 hàng đợi thích hợp Chọn tiến trình khác để cho phép nó thực hiện Cập nhật PCB của p vừa thực hiện Cập nhật thông tin liên quan đến quản lý bộ nhớ Khôi phục lại ngữ cảnh của processor 1.5 Khối điều khiển tiến trình(process control block -PCB). Quản lý mọi hoạt động của tiến trình Cấu trúc dữ liệu của khối điều khiển bao gồm: Định danh tiến trình Trạng thái của tiến trình Ngữ cảnh của tiến trình Thông tin giao tiếp Thông tin thống kê status pid Waiting/waiting list CPU-state-rec Processor Main store Resource (nguồn) Created recource Parent (cha mẹ,phụ huynh) Progeny (con cháu) Priority (ưu tiên) CPU time Unit 1 Unit 2 RCB 1 RCB 2 RCB 1 RCB 2 PCB PCB 1 PCB 2 … Ngữ cảnh của ttrình Thông tin giao tiếp Thông tin thống kê Trạng thái ttrình Định danh ttrình 1.6 Tiểu trình Thông thường mỗi tiến trình có 1 không gian địa chỉ và 1 dòng xử lý Mong muốn có nhiều dòng xử lý cùng chia sẻ 1 không gian địa chỉ và các dòng xử lý hoạt động song song như các tiến trình độc lập Xuất hiện HĐH có cơ chế thực thi mới gọi là tiểu trình Như vậy, tiểu trình là: 1 đơn vị xử lý cơ bản Sở hữu 1 con trỏ lệnh, tập các thanh ghi, 1 vùng nhớ stack riêng Có các trạng thái như tiến trình thật. 2. TÀI NGUYÊN GĂNG VÀ ĐOẠN GĂNG 2.1 Tài nguyên găng(Critical Resource) Tài nguyên găng? Những tài nguyên được HĐH chia sẻ cho nhiều tiến trình hoạt động đồng thời dùng chung mà có nguy cơ tranh chấp giữa các tiến trình này khi sử dụng chúng Tài nguyên găng có thể là tài nguyên phần cứng hoặc phần mềm, có thể là tài nguyên phân chia được hoặc không phân chia được 2.1 Tài nguyên găng(Critical Resource) Ví dụ: bài toán rút tiền ngân hàng từ tài khoản dùng chung If (tài khoản – tiền rút >=0) 	tài khoản:=tài khoản – tiền rút Else 	Thông báo lỗi endif 2.2 Đoạn găng(Critical Section) Các đoạn code trong các chương trình dùng để truy cập đến tài nguyên găng được gọi là đoạn găng Để hạn chế lỗi có thể xảy ra do sử dụng tài nguyên găng, tại 1 thời điểm HĐH chỉ cho 1 tiến trình nằm trong đoạn găng HĐH có cơ chế điều độ tiến trình qua đoạn găng 2.3 Yêu cầu của công tác điều độ tiến trình qua đoạn găng Tại 1 thời điểm chỉ cho phép 1 tiến trình nằm trong đoạn găng, các tiến trình khác có nhu cầu vào đoạn găng phải chờ Tiến trình chờ ngoài đoạn găng không được ngăn cản các tiến trình khác vào đoạn găng Không có tiến trình nào phải chờ lâu để được vào đoạn găng Đánh thức các tiến trình trong hàng đợi để tạo điều kiện cho nó vào đoạn găng khi tài nguyên găng được giải phóng 2.4 Điều độ tiến trình qua đoạn găng a. Giải pháp phần cứng Dùng cặp chỉ thị STI(setting interrupt (ngắt,gián đoạn) ) và CLI (clean interrupt) Ví dụ: Procedure P(i: integer) 	begin 	repeat 	CLI; 	; 	STI; 	; 	until .F. 	end; Dùng chỉ thị TSL(Test and set) Function TestAndSetLock(Var i:integer):boolean Begin 	if i=0 then 	begin 	i:=1; 	TestAndSetLock:=true 	end; 	else 	TestAndSetLock:=false End; Procedure P(lock: integer); 	begin 	repeat 	while 	(TestAnhSetLock(lock)) do; 	; 	lock:=0 	; 	until .F. 	end; b. Giải pháp dùng biến khóa Dùng biến khóa chung Procedure P(lock: integer); 	begin 	repeat 	while 	lock=1 do; 	Lock=1 	; 	lock:=0 	; 	until .F. 	end; Dùng biến khóa riêng Var lock1, lock2: byte; begin lock1:=0; lock2:=1 	p1: repeat 	while 	lock2=1 do; 	Lock1:=1 	; 	lock1:=0 	; 	 until .F. 	p2: repeat 	while 	lock1=1 do; 	Lock2:=1 	; 	lock2:=0 	; 	 until .F. end C. Giải pháp được hỗ trợ bởi HĐH và ngôn ngữ lập trình Dùng Semaphore(đèn báo) Semaphore S là 1 biến nguyên, khởi gán bằng 1 giá trị không âm, là khả năng phục vụ của tài nguyên găng tương ứng với nó Ứng với S có 1 hàng đợi F(s) lưu các tiến trình đang chờ trên S Thao tác Down giảm S 1 đơn vị, Up tăng S 1 đơn vị Mỗi tiến trình trước khi vào đoạn găng cần gọi Down để giảm S và kiểm tra nếu S>=0 thì được vào đoạn găng Mỗi tiến trình khi ra khỏi đoạn găng phải gọi Up để tăng S lên 1 đơn vị và ktra nếu S Cần giảm độ ưu tiên của tiến trình sau mỗi lần được cấp processor Ví dụ 4.5 Các chiến lược điều phối Chiến lược công việc ngắn nhất (shortest job first - SJF): Đây là một trường hợp đặc biệt của giải thuật điều phối với độ ưu tiên độ ưu tiên p được gán cho mỗi tiến trình là nghịch đảo của thời gian xử lý t mà tiến trình yêu cầu : p = 1/t CPU được sẽ được cấp phát cho tiến trình yêu cầu ít thời gian nhất để kết thúc tiến trình Giải thuật này cũng có thể độc quyền hoặc không độc quyền 4.5 Các chiến lược điều phối Chiến lược nhiều cấp độ ưu tiên Phân lớp các tiến trình tùy theo độ ưu tiên của chúng để có cách thức điều phối thích hợp cho từng nhóm Mỗi danh sách bao gồm các tiến trình có cùng độ ưu tiên và được áp dụng một giải thuật điều phối thích hợp để điều phối Ngoài ra, còn có một giải thuật điều phối giữa các nhóm, thường giải thuật này là giải thuật không độc quyền và sử dụng độ ưu tiên cố định Một tiến trình thuộc về danh sách ở cấp ưu tiên i sẽ chỉ được cấp phát CPU khi các danh sách ở cấp ưu tiên lớn hơn i đã trống 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Hệ điều hành - Huỳnh Triệu Vỹ - Chương 3 Quản lý tiến trình.ppt