Bài giảng Data Structures & Algorithms - Chương 1: C-Language

ADDRESS

POINTERS

ARRAYS

ADDRESS OF EACH ELEMENT IN AN ARRAY

ACCESSING & MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS

ANOTHER CASE OF MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS

TWO-DIMENSIONAL ARRAY

POINTER ARRAYS

STRUCTURES

STRUCTURE POINTERS

 

pptx21 trang | Chuyên mục: Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Data Structures & Algorithms - Chương 1: C-Language, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 05/05/2014 ‹#› Data Structures & Algorithms C-Language ADDRESS POINTERS ARRAYS ADDRESS OF EACH ELEMENT IN AN ARRAY ACCESSING & MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS ANOTHER CASE OF MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS TWO-DIMENSIONAL ARRAY POINTER ARRAYS STRUCTURES STRUCTURE POINTERS ADDRESS For every variable there are two attributes: address and value In memory with address 2: value "Dave" In memory with address 5: value: 95.5 cout  use a pointer to integer to access array elements. void printarr_usingpointer(int M[]) { int *pi; pi=M; for(int i=0;i>teo.fMark; student *pteo; gets(pteo->strName); cin>>pteo->fMark; END 

File đính kèm:

  • pptxChapter 1-C Language.pptx
Tài liệu liên quan