Bài giảng CAD/CAM/CNC - Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM/CNC

Hiểu biết về CAD/CAM/CNC và sự cần thiết của nó trong nền sản xuất hiện đại

Nắm được cách xây dựng mô hình nhờ máy tính (CAD)

Nắm được cách tạo chương trình NC nhờ hệ thống CAD/CAM (CAM)

Nắm được cách lập chương trình NC bằng tay để điều khiển máy CNC (CNC)

 

ppt44 trang | Chuyên mục: AutoCAD | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 4989 | Lượt tải: 20download
Tóm tắt nội dung Bài giảng CAD/CAM/CNC - Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM/CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
aû caùc lónh vöïc trong coâng nghieäp cuõng nhö trong daân duïng. Töø nhöõng vaät lieäu thoâng duïng trong cuoäc soáng cho ñeán nhöõng chi tieát maùy ñoøi hoûi nhöõng yeâu caàu cao. - Vôùi öu ñieåm về lyù hoaù tính nhö nheï, deûo dai, ñaøn hoài töông ñoái toát, beàn, khoâng bò aên moøn hoaù hoïc vaø ñaëc bieät deã taïo hình phöùc taïp vaø coù khaû naêng taùi sinh. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Nhu cầu về sản phẩm từ nhựa - Ngaøy nay, vaät lieäu nhöïa ñaõ taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cao. - Caùc chi tieát maùy daàn daàn ñöôïc thay theá baèng nhöïa laøm cho giaù thaønh cheá taïo giaûm xuoáng ñaùng keå. - Tieát kieäm coâng söùc cheá taïo vaø vaät lieäu quí, trong khi khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc chi tieát ñoù vaãn ñaûm baûo nhö baùnh raêng, voû maùy, voû xe… Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Tình hình ngaønh nhöïa ôû Vieät Nam Tröôùc naêm 1975, nöôùc ta coù raát ít caùc nhaø maùy saûn xuaát nhöïa. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø ngaønh coâng nghieäp nhöïa Vieät Nam coù nhöõng khôûi saéc toát ñeïp. Trong 14 naêm qua (1988-2002) ngaønh nhöïa Vieät Nam ñaõ taêng 24 laàn, töø 50.000 taán toång saûn löôïng naêm 1988, nay ñaõ taêng 1.2 trieäu taán. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Tình hình ngaønh nhöïa ôû Vieät Nam Vaät lieäu xaây döïng baèng nhöïa thay theá saét, theùp, gỗ. Ñaëc bieät nhöïa coâng nghieäp kyõ thuaät cao ñaõ phuïc vuï ñöôïc caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc vaø giaûm tæ leä nhaäp khaåu nhö ngaønh xe hôi, xe maùy, … Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Mục tiêu phát triển ngành nhựa Caùc doanh nghieäp nhöïa Vieät Nam ñang tích cöïc ñaàu tö, ñoåi môùi coâng ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø naêng löïc saûn xuaát. Vieät Nam tieáp tuïc keâu goïi ñaàu tö hôn 2 tyû USD cho ngaønh nhöïa ñeán naêm 2010 Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Muốn sản xuất hàng nhựa cần gì? Nhựa là một mặt hàng phức tạp về hình dạng có yêu cầu cao về độ chính xác, nhưng có ưu điểm là dễ tạo hình Cần thiết kế sản phẩm & khuôn chính xác Cần chế tạo khuôn chính xác Muốn thiết kế khuôn và chế tạo khuôn chính xác cần gì? Cần phần mềm CAD/CAM và máy CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Quan hệ giữa CAD/CAM/CNC và sản phẩm nhựa Nhựa phát triển thì ngành công nghệ gia công chính xác và CAD/CAM/CNC cũng phát triển theo. Để phát triển CAD/CAM/CNC cần những gì? + Phần mềm CAD/CAM + Máy CNC + Nhân lực CAD/CAM/CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Phần mềm CAD/CAM AutoCAD Pro/ENGINEER Cimatron Mastercam SolidWorks Catia Unigraphics-NX SolidEdge EdgeCAM SolidCAM PowerMill FeatureCAM AlphaCAM CAM Works Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Phần mềm CAD/CAM Tình hình sử dụng phần mềm CAD/CAM: Các xí nghiệp trong nước gần như sử dụng phần mềm miễn phí vì xài các phần mềm không chính thức. Chỉ có một số ít là dùng phần mềm chính thức, nghĩa là có bản quyền. Ngay cả các xí nghiệp trong khu chế xuất cũng xài phần mềm không chính thức. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Đội ngũ CAD/CAM Là những người biết sử dụng phần mềm CAD/CAM vào các mục đích sau: Xây dựng mô hình trên máy tính Tối ưu hoá thiết kế Thiết kế khuôn Lập quy trình công nghệ gia công chế tạo Chạy mô phỏng trên máy tính Xuất chương trình gia công Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Đội ngũ CAD/CAM Ai ñaøo taïo ñoäi nguõ CAD/CAM? Caùc tröôøng Ñaïi hoïc Caùc tröôøng Cao ñaúng Caùc trung taâm ñaøo taïo ngheà Chaát löôïng ñaøo taïo: Noùi chung laø thaáp, chæ bieát chung chung Khoâng theå coù kyõ naêng laøm vieäc ngay maø phaûi qua ñaøo taïo laïi. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Máy CNC Máy phay CNC Máy tiện CNC Máy cắt dây CNC – WEDM (Wire EDM) Máy ăn mòn tia lửa điện – EDM (Electrical Discharge Machine) Máy cắt bằng gió đá Máy CMM (Coordinate Measuring Machine) Máy quét (Laser Scanner) Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Máy CNC ngoài xí nghiệp 90% xí nghiệp là dùng máy Second hand Có rất nhiều máy NC sản xuất trước năm 1970. Phần lớn là các máy ra đời vào những năm 1970 –1990 Chất lượng máy kém, dễ hư hỏng vì được mua từ bãi máy cũ Không thể đáp ứng về độ chính xác cao. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Máy CNC trong trường học 90% trường học là mua máy mới từ vốn ngân sách Tuy nhiên do kích thước nhỏ, độ chính xác thấp, không thể dùng để gia công các chi tiết chính xác được Có nơi có máy mới nhưng không biết sử dụng, do không có người được đào tạo từ trước. Người biết sử dụng nhưng số lượng máy hạn chế nên thời gian thực tập cho SV không nhiều. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Đội ngũ CNC Là những người có khả năng: Sử dụng máy CNC Lập trình NC Lập quy trình công nghệ gia công trên máy CNC, thiết kế đồ gá Chọn dụng cụ cắt và xác định các thông số công nghệ Bảo trì máy CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Đội ngũ CNC Ñoäi nguõ CNC được ñaøo taïo ôû ñaâu? Như đội ngũ CAD/CAM, đội ngũ CNC được ñaøo cũng tạo trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung caáp Trong caùc trung taâm daïy ngheà Caùc xí nghieäp töï ñaøo taïo Chaát löôïng ñaøo taïo: Noùi chung laø ñaøo taïo xong, chöa theå duøng ñöôïc ngay maø phaûi qua moät thôøi gian taäp söï hay đaøo taïo laïi Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Hiện trạng ngành nhựa Trong sản xuất nhựa, tuy nước ta có tới hàng trăm doanh nghiệp, nhưng trình độ công nghệ phần lớn chỉ dừng ở mức sản xuất hàng tiêu dùng thông thường. Lý do là Máy móc là Second hand (90 %) Đội ngũ quản lý, kỹ sư, công nhân lành nghề và tay nghề cao của Việt Nam còn thiếu. Ứng dụng CAD/CAM chưa tốt Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRÊN THẾ GIỚI Sản xuất nhanh, nhiều Đa dạng hoá sản phẩm Tuổi đời sản phẩm ngắn Sản xuất theo đơn đặt hàng Sản xuất không kho bãi Không còn thời đại của các dây chuyền tự động cứng nhắc, mặt hàng không đổi Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRÊN THẾ GIỚI Cuộc chiến khốc liệt của các nhà sản xuất trong việc chinh phục khách hàng bằng việc cung cấp: Sản phẩm tốt nhất Giá thành thấp nhất Dịch vụ hậu mãi hấp dẫn nhất Khách hàng thực sự là “Thượng đế” của các nhà phân phối sản phẩm trên toàn cầu. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC CÔNG CỤ TRONG CUỘC CHIẾN VÌ KHÁCH HÀNG LÀ GÌ? Muốn có chất lượng cao và tin cậy, sản xuất với năng suất cao, phải có máy móc tự động tốt, làm việc liên tục ngày đêm: sử dụng các loại máy CNC Muốn sản xuất tốt phải có cán bộ có năng lực. Muốn có sản phẩm mới phải sáng tạo. Muốn sáng tạo cần phải có CAD/CAM. Chính sách hậu mãi uy tín đối với khách hàng Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC VIỆT NAM - Những thách thức Việt nam không thể tách rời xu hướng phát triển của thế giới khi hội nhập với cộng đồng quốc tế Cuộc chiến vào AFTA và WTO để trở thành thành viên chính thức, vừa hưởng ưu đãi nhưng cũng có nhiều thách thức. Đứng bên cạnh người sản xuất khổng lồ Trung quốc, Thái lan, … mà sản phẩm giá rất cạnh tranh. Mong muốn tồn tại và vươn lên trong cuộc chiến Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Doanh nghiệp Việt nam cần phải làm gì? Phải có công nghệ tiên tiến Phải có máy móc hiện đại Phải có nguồn nhân lực có trình độ cao Phải có hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến Phải có hệ thống phân phối tiên tiến chinh phục khách hàng Phải có đạo đức phục vụ khách hàng Phải đoàn kết, liên kết, hợp tác với nhau để cùng phấn đấu vì lợi ích chung của quốc gia và doanh nghiệp. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề cần phải làm gì? Nhiệm vụ 1: Đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp cho thị trường lao động. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, muốn phát triển sản xuất, điều đầu tiên phải quan tâm là phát triển nguồn nhân lực. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất Nhiệm vụ 3: Tư vấn cho các doanh nghiệp Nhiệm vụ 4: Hợp tác đào tạo nghiên cứu với quốc tế Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề đã làm được gì trong việc đào tạo nhân lực CAD/CAM/CNC? Đã có máy CNC (phay, tiện, cắt dây, bắn điện) nhưng chưa nhiều Đã có phần mềm CAD/CAM Thiếu giáo trình CAD/CAM/CNC Dẫn đến có đào tạo, nhưng chưa đến nơi đến chốn, do: nhóm học quá đông, không có nhiều thời gian thực hành trên máy. Tham quan cho biết thế nào là CAD/CAM và CNC là chủ yếu Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC của các xí nghiệp cơ khí chế tạo máy, thiết kế và gia công khuôn mẫu ở Việt Nam Nhu cầu của các khu chế xuất về CAD/CAM/CNC Nhu cầu đáp ứng nhân lực cho các xí nghiệp của Nhật, Đại hàn, Mỹ trong tương lai. Nhu cầu xuất khẩu lao động kỹ thuật cao về CAD/CAM/CNC ra nước ngoài (Nhật, Đại Hàn) Nhu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Mục tiêu lâu dài Đào tạo để biết sử dụng các phần mềm CAD/CAM phục vụ cho công tác sáng tạo ra những sản phẩm mới phức tạp và có độ chính các cao Đào tạo đội ngũ CNC Quản lý CNC Lập quy trình công nghệ Lập trình CNC Thiết kế đồ gá CNC Sử dụng máy CNC Phát triển các phần mềm CAD/CAM của Việt nam Hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới trong việc phát triển phần mềm. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC Nhiệm vụ trước mắt Bổ sung giáo trình hướng dẫn học các phần mềm CAD/CAM và sử dụng máy CNC Dạy sử dụng phần mềm CAD/CAM Dạy sử dụng và bảo trì máy CNC Thành lập các trung tâm tư vấn khách hàng trong việc mua bán phần mềm CAD/CAM và máy CNC Thành lập các trung tâm đào tạo chuyên về CAD/CAM/CNC Thành lập các trung tâm bảo dưỡng máy CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: CAD/CAM/CNC --- 

File đính kèm:

  • pptBài giảng CADCAMCNC - Phần 1 Tổng quan về CADCAMCNC.ppt
Tài liệu liên quan