ASP.NET và SQL Server - Bài 1: ASP căn bản

– Web tĩnh

• HTML

• CSS

• JavaScript

• Tạo ảnh động: Flash, Swish

– Web động

• HTML

• CSS

• JavaScript

• Tạo ảnh động:Flash, Swish

• Ngôn ngữ lập trình phía Server(ASP Net, ASP, PHP, JSP, CGI, )

pdf26 trang | Chuyên mục: ASP | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 03/09/2014 | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung ASP.NET và SQL Server - Bài 1: ASP căn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ình phần tử nhỏ nhất 
– In ra màn hình phần tử lớn nhất 
– In ra màn hình tổng giá trị các phần tử 
– In ra màn hình tổng các số lẻ 
– In ra màn hình tổng các số chẳn 
– In ra màn hình danh sách các số nguyên tố 
– Bài tập 2: Khai báo mảng 2 chiều.Gán giá trị ngẫu nhiên trong khoảng 0-100 cho 
tất cả các phần tử: 
– In ra màn hình tổng giá trị các phần tử 
– In ra màn hình tổng giá trị đường chéo trên 
– In ra màn hình tổng giá trị đường chéo dưới 
-- 16-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
– Gợi ý: 
Tạo số ngẫu nhiên: 
 Random random = new Random(); 
 int a=random.Next(0, 100); 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chia hết cho chính 
nó. 
 Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11.. 
5. Mảng liên kế(ArrayList) 
– Giới thiệu: là 1 một mảng có tính năng thay đổi kích thước mảng tự động. 
– Cú pháp: 
ArrayList ; 
Hàm –Thuộc tính Công dụng 
Add(object value) Thêm 1 đối tượng vào cuối ArrayList 
Insert(int index,object 
value) 
chèn thêm 1 phần tử vào ArrayList tại chỉ 
mục được chỉ định 
Remove(object obj) gỡ bỏ sự xuất hiện đầu tiên của một specific 
object ra khỏi ArrayList 
RemoveAt(int index) gỡ bỏ những phần tử tại chỉ mục được chỉ 
định của ArrayList 
Clear() xóa tất cả các phần tử của ArrayList 
int Count số phần tử trong ArrayList 
– Ví dụ: 
ArrayList lstCategory =new ArrayList(); 
lstCategory.Add(“History”);//Thêm một phần tử. 
Response.Write(lstCategory[0]);//Truy xuất 1 phần tử foreach(string 
category in lstCategory){ 
 Response.Write(category) 
} 
lstCategory.Remove(“History”);//Xóa 1 phần tử 
-- 17-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
lstCategory.Insert(2,”Technical”);//Chèn phần tử 
lstCategory.Clear();//Xóa tất cả phần tử 
6. Bảng băm (Hashtable) 
– Giới thiệu: 
Hashtable là một kiểu từ điển. 
Kiểu tập hợp trong đó có 2 thành phần :key,value 
Truy cập một giá trị trong hashtable thì phải cấp một khóa. 
– Cú pháp: 
Hashtable ; 
– Phương thức và thuộc tính thông dụng: 
Hàm –Thuộc tinh Công dụng 
Add(object key,object value) Thêm 1 đối tượng vào Hashtable 
Clear() Xóa tất cả các phần tử 
int Count Số phần tử trong Hashtable 
– Ví dụ 
Hashtable myHashTable = new Hashtable(); 
myHashTable.Add(“key1”,”value1”); 
myHashTable.Add(“key2”,”value2”); 
myHashTable.Add(“key3”,”value3”); 
Response.Write(myHashTable [“key3”]); 
7. Kiểu liệt kê (Enum) 
– Cú pháp 
enum Tên_Kiểu{Danh_sách_phần_tử} 
– Ví dụ: 
enum Volume 
{ 
 Low,Medium,High 
} 
-- 18-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
– Ví dụ: 
Volume myVolumn = Volume.Medium; 
switch (myVolumn) 
{ 
 case Volume.Low: 
 Response.Write("Nho"); 
 break; 
 case Volume.Medium: 
 Response.Write("Trung binh"); 
 break; 
 case Volume.High: 
 Response.Write("Lon"); 
 break; 
} 
8. Hàng đợi(Queue)-FIFO 
– Giới thiệu: 
– Cú pháp: 
Queue tên_biến; 
-- 19-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
– Ví dụ: 
Queue qTask=new Queue(); 
Hàm –Thuộc tính Công dụng 
Enqueue(object obj) Thêm một phần tử vào hàng đợi 
object Dequeue() Lấy một phần tử khỏi hàng đợi 
9. Ngăn xếp(Stack)-LIFO 
– Giới thiệu: 
– Cú pháp: 
Stack tên_biến; 
– Ví dụ: 
Stack sTask=new Stack(); 
-- 20-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
Hàm –Thuộc tính Công dụng 
Push(object obj) Thêm một phần tử vào ngăn xếp 
object Pop() Lấy một phần tử khỏi ngăn xếp 
III. CHUỖI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ 
1. Substring 
- Giới thiệu: 
Phương thức cắt chuỗi 
- Cú pháp 
string Substring(int vị_trí_bắt_đầu,int chiều_dài) 
- Ví dụ: 
string s="Hello world"; 
Response.Write(s.Substring(0,5)); 
//Kết quả Hello 
Response.Write(s.Substring(6,5)); 
Response.Write(s.Substring(6)); 
//Kết quả World 
2. Replace 
- Giới thiệu 
Phương thức thay thế chuỗi bằng chuỗi khác 
- Cú pháp 
string Replace(string chuỗi_cũ,string chuỗi_mới) 
- Ví dụ: 
string s= "Chào bạn Tài."; 
Response.Write(s.Replace("Tài", "Tiên")); 
//Kết quả:Chào bạn Tiên. 
string s1= " Đàng kết, đàng kết, đại đàng kết."; 
 Response.Write(s1.Replace("đàng", "đoàn")); 
 //Kết quả:Đàng kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
-- 21-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
3. IndexOf 
- Giới thiệu 
Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi trong một chuỗi khác 
- Cú pháp 
int IndexOf(string chuỗi_cần_tìm) 
- Ví dụ: 
string s= "Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ."; 
Response.Write(s.IndexOf("gõ")); 
//Kết quả:17 
4. LastIndexOf 
- Giới thiệu : Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của một chuỗi trong một chuỗi khác 
- Cú pháp : 
 int LastIndexOf(string chuỗi_cần_tìm) 
- Ví dụ: 
string s= "Chí anh hùng click chuột định giang sơn"; 
Response.Write(s.LastIndexOf("chuột")); 
//Kết quả:19 
5. Contains 
- Giới thiệu 
Kiểm tra một chuỗi con có xuất hiện trong chuỗi cha. 
- Cú pháp 
bool Contains(string giá_trị) 
- Ví dụ: 
string s= "abcdef"; 
string s1= "def"; 
string s2= "defg"; 
Response.Write(s.Contains(s1)); 
//Kết quả: true 
 Response.Write(s.Contains(s2)); 
//Kết quả: false 
-- 22-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
6. Split 
- Giới thiệu 
Tách chuỗi theo ký tự phân cách 
- Cú pháp 
string[] Split(char[] ký_tự_phân_cách) 
- Ví dụ: 
string s= "Xuân,Hạ,Thu,Đông"; 
string[] ketqua=s.Split(','); 
//Kết quả: ketqua[0]= "Xuân"; 
//Kết quả: ketqua[1]= "Hạ"; 
//Kết quả: ketqua[2]= "Thu"; 
//Kết quả: ketqua[3]= "Đông"; 
7. Các phương thức xử lý chuỗi 
Tên phương thức Diễn giải 
string Trim() Cắt khoảng trắng đầu và cuối chuỗi 
string TrimStart() Cắt khoảng trắng đầu chuỗi 
string TrimEnd() Cắt khoảng trắng cuối chuỗi 
string ToLower() Chuyển chuỗi thành chữ thường 
string ToUpper() Chuyển chuỗi thành chữ hoa 
- Ví dụ : 
string s= " This is test "; 
Response.Write(s.Trim()); 
//Kết quả:This is test 
Response.Write(s.TrimStart()); 
Response.Write(s.TrimEnd()); 
Response.Write(s.ToLower()); 
//Kết quả:this is test 
Response.Write(s.ToUpper()); 
//Kết quả:THIS IS TEST 
-- 23-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
8. Các phương thức xử lý ngày tháng 
Tên thuộc tính Diễn giải 
Date Lấy thông tin ngày tháng năm 
Day Lấy thông tin ngày 
DayOfWeek Lấy ngày trong tuần 
DayOfYear Lấy ngày trong năm 
Hour Lấy giờ 
Millisecond Lấy mili giây 
Minute Lấy phút 
Month Lấy thông tin tháng 
Year Lấy thông tin năm 
Second Lấy thông tin giây 
TimeOfDay Lấy giờ phút giây 
DateTime Add(TimeSpan giá_trị ) Cộng ngày với 1 khoảng thời gian 
DateTime Subtract(TimeSpan giá_trị ) Trừ ngày với 1 khoảng thời gian 
TimeSpan Subtract(DateTime giá_trị ) Trừ ngày với 1 ngày 
- Ví dụ : 
DateTime dt = new DateTime(2008, 12, 5, 10, 20, 30); 
Response.Write(dt.Date); Response.Write(dt.TimeOfDay); 
Response.Write(dt.Day); Response.Write(dt.Month); 
Response.Write(dt.Year); Response.Write(dt.Hour); 
Response.Write(dt.Minute); Response.Write(dt.Second); 
Response.Write(dt.Millisecond); Response.Write(dt.DayOfWeek); 
Response.Write(dt.DayOfYear); 
- Ví dụ : 
DateTime today = DateTime.Now; 
TimeSpan duration = new TimeSpan(10, 0, 0, 0); DateTime answer = 
today.Add(duration); Response.Write(today.Add(duration)); 
Ví dụ 
-- 24-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
DateTime d1=new DateTime(2008, 12, 6, 10, 10, 20, 30); 
DateTime d2 = new DateTime(2008, 12, 7, 12, 10, 20, 30); 
TimeSpan duration1 = d2.Subtract(d1); 
Response.Write("So ngay:"+duration1.Days +"" ); 
Response.Write("So gio:" + duration1.Hours + ""); 
Response.Write("So phut:" + duration1.Minutes + ""); 
9. Các phương thức toán học 
Tên phương thức Diễn giải 
int Abs(int giá_trị) Trả về giá trị tuyệt đối 
int Max(int gt1,int gt2) Trả về số lớn nhất trong 2 số 
int Min(int gt1,int gt2) Trả về số nhỏ nhất trong 2 số 
double Sqrt(double giá_trị) Trả về căn bậc 2 
double Power(double cơ_số,double số_mũ) Lấy số mũ 
double Round(double giá_trị, int số_ký_tự) Làm tròn số 
Acos, Asin, Atan, sin, cos, Log, Log10, … Tham khảo tài liệu 
- Ví dụ: 
double b=Math.Power(3,2); 
Response.write(b); 
double b1=3.412;double b2=3,482; 
Response.Write(Math.Round(b1,2)); 
Response.Write(Math.Round(b2,2)); 
- Ví dụ: 
int a=-100; 
Response.Write(Math.Abs(a)); 
//Kết quả:100 
-- 25-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
int a1=100;int a2=150; 
int max=Math.Max(a1,a2); 
Response.Write(Math.Abs(max)); 
int min=Math.Min(a1,a2); 
Response.Write(Math.Abs(min)); 
int a3=Math.Sqrt(a1); 
Response.Write(a3); 
10. Các phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu 
Tên phương thức Diễn giải 
int Convert.ToInt32(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành số nguyên 
double Convert .ToDouble(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành số thực 
bool Convert .ToBool(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành kiểu luận lý 
DateTime Convert .ToDateTime(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành kiều ngày 
char Convert .ToChar(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành kiểu kí tự 
decimal Convert .ToDecimal(string giá_trị) Chuyển chuỗi thành sô Decimal 
11. Các phương thức xử lý ký tự 
Tên phương thức Diễn giải 
bool IsDigit(char ký_tự) Kiểm tra ký tự là ký tự số 
bool IsLetter(char ký_tự) Kiểm tra ký tự là ký tự alphabetic 
bool IsNumber(char ký_tự) Kiểm tra ký tự là ký tự số 
bool IsLower(char ký_tự) Kiểm tra ký tự là ký tự thường 
bool IsUpper(char ký_tự) Kiểm tra ký tự là ký tự hoa 
-- 26-- 
264 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 
Bài tập 
- Bài 1:Nhập hai chuỗi kí tự rồi tìm xem chuỗi thứ nhất xuất hiện bao nhiêu lần trong 
chuỗi thứ hai. 
string s1=“đoàn”; 
string s2=“đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết đại”; 
//Kết quả :3 lần 
- Bài 2:Kiểm tra 1 chuỗi có tính đối xứng và in ra màn hình 
string s1=“563365”; 
string s2=“madam”; 
//Kết quả :Chuỗi s1,s2 là chuỗi đối xứng 
- Bài 3:In ra màn hình ngày hiện tại theo dạng sau: 
Hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2008 
- Bài 4:In ra 1 chuỗi đảo ngược 
string s1=‘’Hello word’’; 
//Kết quả: drow olleH; 
- Bài 5:Lấy các ký tự số 
string s1=‘’Nguyễn’(123)(123)(1234)’’; 
//Kết quả:1231231234 
- Bài 6:Kiểm tra 1 chuỗi gồm những ký tự số 
string s1=‘’0121212210’’; 
string s2=‘’12121a12’’; 
//Kết quả : s1 là chuỗi số; 
 s2 không phải là chuỗi số 
- Bài 7:Hiển thị họ tên theo định dạng sau: 
string s1=‘’Nguyễn Văn Anh’’ ; 
//Kết quả: Anh Nguyễn Văn 

File đính kèm:

  • pdfASP.NET và SQL Server - Bài 1_ASP căn bản.pdf
Tài liệu liên quan